Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©14/11/2014 Revive Israel Ministries

Věrnost

Ašer Intrater

Věrnost je důležitý charakterový rys. Bůh například popsal Mojžíše jako „věrný v celém mém domě“ (Numeri 12,7). Abraham byl věrný po více než 100 let, i když jeho tělo bylo slabé a křehké. Josef byl věrný i přes lži, které byly proti němu vyřčeny; Daniel a jeho přátelé byli věrní, i když stáli tváří v tvář faktu, že budou popraveni.

Věrnost je zásadním znakem Ješuova charakteru, a je to v podstatě Jeho druhé jméno: „A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý.“ (Zjevení 19,11). Jsme povoláni, abychom byli jako On, takže věrnost by se taktéž měla stát ústředním bodem našeho charakteru.

Z kořene hebrejských písmen AMN – אמן – jsou odvozeny slova pro amen, víru, věrnost, důvěryhodnost, integritu, morální odvahu, odbornou přípravu a studium. Existuje souvislost mezi vírou a věrností.

Věrnost je víra, která je časem testována a prokazována. Věrnost je víra, která prošla zkouškou trpělivosti a soudy. Když víra prochází procesem pronásledování, obtížemi, problémy a pokušeními, až se rozvine do věrnosti.

Měli bychom se podívat na obtíže v tomto životě jako na příležitost pro rozvoj našeho charakteru. „Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost.  A vytrvalost ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo.“ (Jakub 1,2-4) Prostřednictvím tohoto procesu je naše víra tavena a přetvořena v něco vzácnějšího než zlato (1 Petrova 1,7). Věrnost je přetavená víra. A to je vzácné.

Věrnost v tomto životě určuje, jak budeme žít ve světě, který přijde. „Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána.“ (Matouš 25,21). Není to příjemné, když jsme testováni, ale ve výsledné fázi dojdeme nakonec radosti.

Na Boha nedělají „dojem“ naše talenty a úspěchy. On ale hledá člověka, který bude věrný. Na konci svého života bychom chtěli být shledáni věrnými. Když máme pocit, že se nám nedostává síly ani moudrost, můžeme být stále věrní.

V poslední době mývám setkání s mými přáteli a partnery z Tikkun ministries (Dan Juster, Eitan Šiškoff, David Rudolf a Paul Wilbur), s nimiž chodím ve víře už po 35 let. Na jednom takovém setkání jsem poznamenal, že i když nebudeme dělat žádné další projekty, ale prostě jen udržovat vztah a integritu smlouvy s Pánem, bude to i tak významným svědectvím.

Věříme v nadpřirozené zázraky uzdravení a proroctví. Je to také velký zázrak, když vidíme, že jsou lidé věřící. Poslední věc, kterou apoštol Pavel řekl o svém vlastním životě, bylo, že „víru zachoval“ až do samotného konce (2 Timoteovi 4,7). S ohledem na pokračující morální skandály, je svět hladový po svědectví duchovních vůdců, kteří jsou věrni Pánu a k sobě navzájem.


Víra a věrnost

Greta Mavro

Řecké slovíčko pro věrnost je: πιστός (pistos). Slovíčko pro víru je: πίστις (pistis). Mají stejný kořen, ale jsou to dvě různá slova. Můžete jasně vidět v Galatských 3,9 - Takže ti, kdo jsou z víry, docházejí požehnání s věřícím (věrným) Abrahamem. Tato dvě slova se objevují v celém Novém zákoně.

Nicméně v Galatským 5 je slovo, které se někdy překládá jako věrnost, je vlastně slovo pro víru, πίστις. Původní řecké slovo může opravdu vyjádřit oba významy. Vzhledem k tomu, že verš mluví o povahových vlastnostech, někteří překladatelé dávají slovo víra ve smyslu věřících či věrnosti.

V 1 Kor. 12, apoštol mluví o charismatech, neboli o zvláštních darech Ducha a ne o charakteru nebo ovoci Ducha; tak slovo víra / πίστις přesněji zde takto přeloženo.


822 Gathering Jerusalem

Tento t ýden se někteří členové Revive týmu zúčastnili „822 Gathering“ v Jeruzalémě, v čele s Davidem Demianem – národní vedoucím. International Convention Center bylo naplněn k prasknutí - více než 3500 lidí. Většina účastníků bylo z čínského původu. Heslo 822 je převzato ze Zachariáše 8,22, kde se v Jeruzalémě národy shromáždí, aby hledali Pána. Modlete se za mnoho ovoce, které poroste z tohoto setkání. Více podrobností budeme mít v příštím newsletteru. Při jednom z mnoha setkání, které předcházely konferenci, Ašer a někteří z arabských vůdců činili pokání za pýchu mezi židovskými a arabskými národy. Došlo zde k obrovskému uvolnění Ducha svatého a intenzivním přímluvám.


Antisemitismus, Anti-křesťanství, Antinomianismus

Elhanan Ben Avraham, v ýňatek

NEZÁKONNOST

Slovo „nezákonné“ ztratil svou moc, jako něco, co popisuje co je v rozporu se zákonem, jako něco, co by mělo shledáno být jako nepovolené. Kampaň, která vede ke vzpouře proti základním biblickým a mravním hodnotám je montážní antipatie vůči čemukoliv židovsko-křesťanskému, včetně odstraňování křížů a Desatera přikázání z pohledu veřejnosti.

ANTINOMIANISMUS

Bible tento pojem popisuje (použité řecké slovo Anomia) jako stav věcí v posledních dnech, které by vedly k chaosu mezi národy a kdy láska mnohých vychladne (Matouš 24,12), znamená to také odmítnutí jakékoliv vlády, jakýchkoliv pravidel pro život křesťana. Tento bludný teologický pokus odstranit Boží zákon (antinomianismus), polarizovat falešně milost a zákon jako protiklady, je fundamentálním katalyzátorem pro tento stav bezpráví.

ANTISEMITISMUS

Nový antisemitismus je v podobě antisionismu, nebo doslova antiizraelismu, který se projevuje násilnými demonstracemi za zbavení legitimity Izraele a které jsou organizovány ve městech a ulicích po celém světě. Existuje obecný pokus vylíčit tento malý židovský stát jako agresora a vyvrhele mezi národy, i když bojuje za svou samotnou existenci proti nekonečné hrozbě obrovského přečíslení a nepřátelského muslimského světa.

ANTIKŘESŤANSTVÍ

Stejné slovo pro bezpráví (Anomia) významově popisuje také stav vzpoury a chaosu u těch, které Ježíš prohlásil, že je nikdy neznal, i když prohlásili, že pracovali v jeho jménu (Matouš 7,23). Anomie popisuje i antikrista, muže bezpráví v 2 Tesalonickým 2,3. V obou případech se jedná o vzpouru proti biblickému Božímu zákonu. Antinomianismus, antisemitismus a anti-křesťanství zapadají do sebe jako kousky stejnéhoho puzzle.


Zpět
Zpět