Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©28/11/2014 Revive Israel Ministries

Ve škerá moc

Ašerova nová kniha Veškerá moc právě přišla z tisku.

Z předmluvy:

„Myslím si, že žádné jiné téma není tak důležité a tak moc nepochopené jako je duchovní autorita. Kazatelé a vykladači Písma se obecně snaží zdůrazňovat jen jeden pohled na téma autority, a právě proto ze samé podstaty výkladu tak vzniká nerovnováha a extremismus.

Téma je tak obsáhlé, že nemůže být zcela pojato jen jednou knihou. Tato kniha je pokusem vyváženě a praktickým způsobem shrnout různé aspekty duchovní a delegované autority. Materiál v hlavních částech knihy je tak velmi zhuštěný, že bych proto navrhoval, aby čtenář nečetl více než jednu kapitolu denně.

Kniha je určena pro změnu čtenářova srdce, které tak bude mít zdravější postoj k autoritám. Principy zde popsané byly odvozeny z desetiletí životních zkušeností, a proto by měly být dále použity v reálných vztazích v rámci každodenního života.

Smyslem autority je přinést požehnání. Buďte tedy požehnáni studiem tohoto materiálu!“

Výňatek z první kapitoly:

Rozhodnutí následovat Ješuu (Ježíše), byl pro mě akt sebezapření a vzpoury proti všemu, co jsem doposavad znal. Bylo to totální převrácení hodnot, kdy se kolo mého života otočilo doslova o 360 stupňů. Vzpoura se stala pokorou a pokora se stala povstáním. Paradoxně, prostřednictvím vzpoury proti veškerým autoritám, jsem se setkal tváří v tvář s tím, kdo tvrdil, že je zdrojem „veškeré autority.“

Jak bych mohl následovat Ješuu? To bylo proti každému sociálnímu, rodinnému, filozofickému, pedagogickému a náboženskému kódu, skrze který jsem byl vychován. Měl jsem se tak vzbouřit proti všem. Zvláštním způsobem to byl poslední akt morálního povstání.

Ješua na konci Matoušova evangelia učinil úžasné prohlášení týkající se autority:

.

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi…“ (Matouš 28,18)

Jestli je to pravda, pak jsem potřeboval předefinovat každou myšlenku, jakou jsem kdy měl o autoritě. Pokud je „veškerá moc“ od něj, pak se „veškeré“ mé myšlenky o autoritě a moci mýlily. Nedalo se nic dělat než rezignovat. Toto je skutečná revoluce - revoluce týkající se vzpoury a revoluce týkající se autority.

Království je oblast, kde je u moci král. Je to oblast jeho panství. „Panství“, kde je král „pánem“. Ježíš prohlašuje, že jeho panství zahrnuje jak nebe, tak zemi. Tento stav moci je něčím bezprecedentním.

Prohlášení o Ješuově moci je nejen souhrnem jeho celoživotního díla a jeho 40ti denní služby „po vzkříšení“, ale je také základem pro vysílání Jeho učedníků, aby pokračovali v Jeho misi. Je základem pro Velké poslání:

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů… (Matouš 28,18-19)

Ješua přijal misi na Zemi, aby vyhledal a zachránil vše, co zahynulo (Lukáš 19,10; 1 Timoteovi 1,15); demonstroval Boží lásku (Římanům 5,8; 1 Janova 4,9); zničil skutky ďábla (1 Janova 3,8) a dal nám příklad poslušného služebníka (Matouš 20,28; Filipským 2,5-8). Nicméně Ješua přišel na Zemi také proto, aby obdržel královskou autoritu (Lukáš 19,12; Jan 18,37; Filipským 2,9-10).

Po jeho vzkříšení a před jeho nanebevstoupením, dal svým učedníkům pokyny, aby pokračovali v Jeho poslání. Přišel z nebe na zem s poselstvím; a oni měli rozšířit toto poslání všem národům. Jeho mise se stala jejich pověřením.

Pavlova verze velkého povolání zdůrazňuje spravedlnost skrze víru (Římanům 1,17); Petr zdůrazňuje víru a zázraky (Marek 16,15-18); Lukáš zdůrazňoval odpuštění a křest Duchem svatým (Lukáš 24,49; Skutky 1,4-5). Nicméně Matoušova verze klade důraz na moc a učednictví.

Ježíš řekl, že mu byla dána „veškerá moc.“ Toto prohlášení požaduje celkové přehodnocení paradigmatu, jakým jsme se doposud na autoritu dívali.

Budeme velice potěšeni, když si objednáte anglický výtisk knihy „Veškerá moc“ (All Authority) na našich webových stránkách www.reviveisrael.org  


Olej intimity

V tomto poselství Cody vyučuje z podobenství o 10 pannách v Matouši 25,1-13 o významu pěstování intimity s Bohem, obzvláště nyní, kdy se připravujeme na Ješuúv návrat. Pro sledování, klikněte ZDE!


Intenzivní deště napříč Izraelem

Tento týden Izrael sužovaly intenzivní deště. Podle meteorologické služby to byl v centrálním Izraeli za posledních 20 let nejdeštivější start do období dešťů. Za posledních 75 let to bylo jen třikrát, kdy konce listopadu Izrael zasáhly takové deště. Galilejské jezero zvýšilo za 24 hodin svou hladinu o 3,5 cm!


Japonsko

Tento týden jsme člena našeho týmu, Jeremiáše, vyslali do Japonska, aby se připojil k rodině Ariela Blumenthala a podpořil je ve službě v místních církvích při mezinárodní konferenci strategického významu. Modlete se za pomazání a milost Ducha svatého při jejich službě japonským křesťanům.


Johanna Černoff

Aviva Akerman

Matka moderního mesiánského judaismu

Citace: „Narodit se jako Žid, zemřít jako Žid.“ Napsal o Johaně její manžel Martin Černoff, jeden z otců a průkopníků mesiánského judaismu. Dne 14. listopadu 2014 v obecenství svého milovaného manžela Johanna pokojně zemřela. Měla jsem tu čest být po téměř 10 let součástí Johanina sboru ve Filadelfii. Vzpomínám si, jaké měla srdce a vždy otevřené dveře pro mladou generaci. Jsem vděčná za čas, kdy jsem byla vychovávána jejím láskyplným a pevným způsobem. Johaniny písně a učení stále přináší své ovoce. Její píseň „Vložil smích do mé duše“ zněla v mém srdci den předtím, než zemřela. Jsem vděčná Pánu za Johannu a její příklad poslušnosti Pánu, zejména v 60. a 70. letech, když to nebylo příjemné ani populární.


Zpět
Zpět