Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©12/12/2014 Revive Israel Ministries

Proroctví a Blízký Východ

Ašer Intrater

Za účelem vybudování biblického rámce pro interpretaci aktuálního dění na Blízkém východě, by bylo správné prozkoumat perspektivy dávných proroků Izraele. Tito proroci často mluvili o Boží vůli ohledně „politických“ události na Blízkém východě.

Dnes máme v rámci prorockých písem k dispozici širokou škálu úhlů pohledu, což potvrzuje různorodost mnoha dnešních politických názorů. Na jedné straně (možná krajní pravice), nacházíme Jozua. Za jeho generace bylo Izraelcům přikázáno zabít všechny obyvatele Kanaánu a dobýt celou zemi.

Na druhé straně (snad krajní levice) můžeme vidět Jeremiáše. V jeho generaci Bůh vynesl rozsudek na Izraelem; národ byl zničen a lidé byli odvedeni do exilu. Jak model Jozua nebo Jeremiáše není vhodný pro aktuální okolnosti na dnešním Blízkém východě. (V době prvních apoštolů, kteří kázali tehdejší generaci o zničení druhého chrámu, byl kontext proroka Jeremiáše zcela relevantní.)

Existují ale i další různé názory. Ámos volal po spravedlnosti v sociálně-ekonomických otázkách. Jonáš byl poslán kázat pohanskému národu. Izajáš popsal příchod duchovního království s božským králem mesiášem. Jeho učení může být srovnatelné se současným „evangelikálním“ poselstvím. Daniel měl vidění mnoha andělů bojujících války nad národy, které by mohly ovlivnit historii na stovky dalších let.

Obzvláště důležité jsou pro dnešní mesiánskou komunitu proroci, kteří mluvili k ostatku v Izraeli poté, co se vrátili z vyhnanství v Babylonu. Jejich poselství bylo povzbuzovat k udržení stability národa a k jeho budování, a to jak duchovně, tak i materiálně, navzdory útokům zla, které bylo všude kolem nich. Mezi těmito proroky byli Zachariáš a Ageus.

My, kteří jsme dnes přijali Ducha svatého, skrze víru v Ješuu, můžeme být chápáni v některých ohledech jako pokračování těchto prvních proroků. Vzhledem k tomu, mesiánská komunita v dnešním Izraeli velice intenzivně vnímá duchovní identifikaci s tím zbytkem, který se vrátil do země v době Zerubábela, Ezdráše a Nehemiáše.

Když se díváme do starověkých písem a identifikujeme sami sebe v nich, musíme být ale velmi opatrní. Měli bychom vzít v úvahu celou škálu pohledů jak v evangeliích, tak u proroků, než si libovolně vybereme jeden konkrétní aspekt, se kterým se ztotožníme. Spisy izraelských proroků pro nás dnes májí obnovený význam, konkrétně ve světle současných událostí na Blízkém východě.


Z generace na generaci

David Ben Keshet

Minulý týden se Vedení týmů Tents of Mercy a Revive Israel opět setkaly. Zastupovali jsme něco přes 7 sborů ze středního a severního Izraele. Je to už druhá generace, která je výrazem smluvního spojenectví mezi Ašerem, Eitanem a mnoha dalšími z rodiny Tikkun Ministries. Čím více se naše vztahy rozšiřují, vnímáme duchovní proud stékající do příští generace, která je otevřená poctivosti, pokoře a hladu po Bohu. Modlíme se za „srdce otců, která se otáčejí k synům“ (Malachiáš 4,6). Všichni zápasíme s podobnými teologickými a kulturními otázkami, kterými jsme tady v Izraeli konfrontováni. Jedna oblast, kterou jsme řešili, byla role Tóry (zákona) a židovské kultury v životě mesiánských Židů v dnešním Izraeli. Dalším problémem bylo kritické období odchodu mladých věřících na povinnou vojenskou službu (18-21), a jejich vysoká míra „odpadlictví“ z izraelských sborů. Začali jsme na národní úrovni vnímat, že tato věková skupina je strategicky zásadní pro budoucnost mesiánské komunity v Izraeli. Prosím, modlete se s námi o pomazání k učednictví a za výzvu lásky v životech těchto mladých věřících.


Brazilský výlet

Betty Intrater

Minulý měsíc jsme Ašer, já a Elihana měli možnost cestovat po Brazílii po dobu 2 týdnů, kdy jsme vyučovali a sloužili. Kromě toho, že to byl až letní listopad, jsme zjistili, že Brazilci mají taktéž osobnost „teplého klimatu“: jsou přátelští, pohostinní, láskyplní a společenští. Věřící jsou expresivní a teplo můžete rovněž vnímat i v jejich uctívání a společenství. I když nemají mnoho poznatků o židovských kořenech církve, byli hodně otevření a ochotní učit se.

První objevitel, který „objevil“ Brazílii byl Pedro Alvarés Cabrel, který vedl expedici do Brazílie krátce poté, co král Manuel I. Portugalský přikázal všem Židům, že musí konvertovat ke křesťanství, nebo opustit zemi. I když to není možné zdokumentovat, dá rozum, že mnoho z prvních osadníků byli Židé, a tak je mnoho Brazilců židovského původu.

Elihana, která nás doprovázela, vyrůstala v Brazílii. V mladém věku se stala profesionálním hudebníkem, kdy pro televizi skládala worshipovou hudbu. Aniž bychom to tehdy tušili, natočila CD s názvem Revive Israel. Má dynamickou osobnost a její vedení chval bylo v církvích, které jsme navštívili, velice dobře přijato.

Co se nás při tomto výletu velice dotklo, byl mladý izraelský student na výměnném pobytu, který se s námi zúčastnil mesiánského shromáždění v Riu, a mladý íránský pár, který jsme potkali při prohlídce místních památek. Měli jsme spolu hluboký rozhovor na téma víry (jsou umírnění muslimové) a vyměnili jsme si e-maily.


Oheň Letnic napříč historií

Toto je druhá část poselství „Přechod ze smrti do života.“ Ašer mluví o souvislostech mezi Izraelem, kterému byl dán zákon na hoře Sinaj v Exodu 19, Duchem svatým, který je vylit na hoře Sion ve Skutcích 2 a dnešních věřících, kteří odebírají oheň Ducha svatého. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE!

Zpět
Zpět