Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©6/2/2015 Revive Israel Ministries

Jób a bázeň před Panovníkem

Ašer Intrater

Jób je možná nejstarší knihou v Bibli. Hebrejský jazyk, jímž byl text napsán, je poměrně obtížný a je možné, že tento příběh se uskutečnil souběžně za doby patriarchů. Jób sice k těmto knihám z tohoto období není připojen, protože v ní není žádná zmínka o Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Tato kniha byla napsána před zjevením Zákona a proroky a zabývá se některými poznatky, jaké bylo tomto historickém období obecné přesvědčení o Bohu. Kapitola 28 popisuje, jak velké úsilí lidstvo vynakládalo na zisk zlata a šperků a zmiňuje hornictví a vykopávání drahých kovů. Text nás však nabádá k tomu, že by se mnohem více vyplatilo vynaložit stejné úsilí v pátrání po moudrosti. A co je to za moudrost, která je cennější než diamanty?

Job 28,28 – Hle, bázeň před Panovníkem, toť moudrost a odvrátit se od zlého, toť rozumnost.

Logika stojící za tímto tvrzením je vypovídá o tom, že Bůh je soudce a bude trestat zlo. Pokud On trestá hřích, pak bychom jej měli ale rychle přestat dále dělat. Bůh trestá zlo - někdy v tomto životě, a někdy po tomto životě. On trestá hřích bez ohledu na to, zda je někdo věřící nebo nevěřící.

V každém hříchu je inherentní „slib“. Možná máte takový postoj, že když budete dělat něco špatně, vyrovná to pravděpodobně nějaké fantastické potěšení nebo zisk. Nicméně, tento „slib“ je zrádný a nakonec vás zklame.

Boží zaslíbení a varování jsou pravdivá. Jeho trest za hřích bude mnohem závažnější než jakýkoliv dočasný zisk nebo shovívavost; taktéž jeho odměna za odklon od hříchu bude mnohem větší, než přínos, který nám hřích zaslíbil.


Adresováno Islámu

V tomto videu se Ašer zabývá nedávnými útoky radikálních muslimů a zdůrazňuje potřebu jednoty mezi mesiánskými Židy a biblicky věřícími křesťany, aby čelili lžím islámu. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE!

Prosím, modlete se za jordánský národ. Jordánci v reakci na satanskou a opovrženíhodnou vraždu zajatého pilota, který byl upálen zaživa Islámským státem, prožívají vlny odporu. Mnozí volají po tvrdé vojenské reakci; zatímco jiní ve skutečnosti vyzývají k podřízení se pod Islámský stát.


Království v každé oblasti

Dan Juster

V minulosti bylo království Boží spojováno s vládou církve. V nedávné době se na Boží království začalo nahlížet jako na období milénijního věku, tedy něco, co má co do činění s budoucností. Oba tyto pohledy obsahují biblické pravdy, ale nepopisují úplný obraz Božího království.

Za prvé, Království k nám opravdu přijde přes Ješuu Mesiáše. Nyní je možné vstoupit do království, žít skrze Království a projevovat Jeho vládu a kralování. Nicméně, i když je to přítomná realita, není ještě v plnosti. Tato plnost království čeká na druhý příchod Ješuy. Tak kde můžeme spatřovat toto království? Je vidět v projevech královské síly.

Je také vidět všude tam, kde je podřízení se vůli Boží. „Přijď království Tvé, Buď vůle tvá“ - Matouš 6,10. Duch svatý nyní přebývá v každém jednotlivém učedníku Mesiáše. Království je vidět v tom, kdo žije podle učení Ješuy. Království je vidět v manželstvích a rodinách, které žijí skrze Jeho přítomnost a moc (Efezským 5-6).

Království je vidět v životě sboru, který je založen na biblických hodnotách a pravidlech. Mohli bychom dokonce říci, že sborový život je naplno projevem království v tomto životě jak tomu Ježíš učil: „a na této skále zbuduji svou církev (kehilah) a brány pekel ji nepřemohou" - Matouš 16,18. Přesto se Boží království stále částečně projevuje skrze jednotlivce a oblasti lidského života, které jsou v podřízenosti Boží vládě. K tomu, že se každá oblast lidského života podřídí Boží moci, ale nedojde v tomto věku.

Království Boží se také projevuje skrze vládu světských vládců, kteří rozhodují podle biblických zásad.

Podnikatelé by měli provozovat své podnikání v souladu s hodnotami Božího království, vyrábět výrobky a služby, které pomáhají druhým lidem, a používat zisk, aby požehnali své zaměstnance, akcionáře a spotřebitele. Podnikatelé mohou tímto způsobem vytvářet bohatství ku prospěchu všech. Správcovství bohatství dle Jeho obrazu by mělo především směřovat k rozšiřování Božího království, a ne k sobeckému a opulentnímu životu. Také zbožní zaměstnanci mají skrze modlitbu a věrnost moc přinést proměnu podnikatelského prostředí, kterého jsou součástí.

Naše účast v umění, vědě a vzdělání by měla všude stejně odrážet hodnoty Božího království.

Hledejte především jeho království a spravedlnost (Matouš 6,33), což znamená, aby všechny oblasti života byly v souladu s pravidly Jeho království, neboli „Tórou“. Nikdo moc neví, jak moc se může před Ješuovým návratem Boží království projevovat ve všech sférách života. Království dojde plnosti tehdy, až se Ješua vrátí, Izrael a národy budou mít k sobě správný vztah, světový řád bude podřízen Bohu a zavládne mír mezi národy. Než přijde tento den, pojďme se snažit vidět Boží království, které se projevuje v každé oblasti v co největší možné míře!


Ješua a svícny        

Liat Archerová

Při uctívání jsem měla obraz, který mi přišel na mysl.  Viděla jsem Ješuu jako nejvyššího kněze stojícího vedle svícnu, u kterého byl skloněný. Pak jsem si vzpomněla na Zjevení 1,13; 2,1, kde je vidět Ješua chodící mezi sedmi svícny, které mluví o církvi. On je náš velekněz. My jsme Jeho svícny. On se k nám každé ráno sklání, aby naše lampy byly čisté, naplněné olejem a jasně hořící.


Baruch HaBa Tour

Blíží se poslední termín (20. února) pro registraci na jedinečný zájezd po Izraeli. Chtěli bychom Vás za Revive Israel a další místní církevní partnery pozvat mezi 28. 4. - 07. 5. 2015, kdy můžeme vzájemně budovat vztahy s místními věřícími, poznávat náš milovaný národ a naslouchat životu měnícím poselstvím z úst místních vůdců. Pro více informací a přihlášky prosím klikněte ZDE!


Zpět
Zpět