Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©13/2/2015 Revive Israel Ministries

Dva druhy uzdravení

Ašer Intrater

Ješua před 2000 lety skrze svou smrt a zmrtvýchvstání zajistil pro všechny lidské bytosti, které v něho uvěří fyzické a emocionální uzdravení, duchovní spásu a materiální zajištění. Všechny tyto požehnání jsou zahrnuty ve spasení. Přesto ne vždy můžeme vidět plnou realizaci těchto požehnání v tomto pozemském životě.

Evangelizační uzdravení

Pokud jde o uzdravení, v Nové smlouvě jsou zaznamenané dva způsoby: Jeden je více „evangelizační“, další zase více „pastorační“. U prvního druhu, kdy je evangelium sdílené veřejně a není skryté, dochází k určité konfrontaci pravomocí světla a tmy.

Marek 16,15 a 18 – Jděte do celého světa a vyhlaste evangelium všemu stvoření.… Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.

Když do určité míry nevěřící upřímně naslouchá evangeliu, začíná činit pokání. Konkrétně v tom smyslu, že se obrací k Pánu a odvrací se od toho, v čem doposud byl, což je prostor pro okamžité působení Boží moci. Když se evangelium šíří do nových zemí ve vlnách evangelizačních probuzení, je běžné, že lidé zakoušejí nadpřirozené uzdravení.

Pastorační uzdravení

Písmo ohledně služebníků v církvi a již věřících zmiňuje další „způsob“ uzdravení, který si žádá určité požadavky.

Jakub 5, 14-16 - Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého.

V této krátké pasáži vidíme několik faktorů, které mohou bránit uzdravení.

  1. Rozbité vztahy s druhými lidmi
  2. Nevyznaný hřích
  3. Neodpuštění
  4. Nedostatek víry
  5. Nedostatek podřízenosti autoritě

Samozřejmě existuje mnoho dalších faktorů: některé mají co do činění s osobou přijímající modlitbu, a některé zase s osobou, která se modlí. V mnoha případech to není chyba všech zúčastněných, ale jsou to často i důvody, které nám jsou neznámé (Jan 9,1-3). Často to jsou nepřímé příčiny nebo příčiny ovlivněné okolnostmi. Nenechme se odradit těmito případy, kdy lidé nejsou uzdraveni. Lékaři také pokračují v práci v oblasti zdravotnictví, i když nejsou všichni jejich pacienti uzdraveni.

Bůh je dobrý, milující a svatý. Chce pro nás to nejlepší. Vývoj charakteru je důležitější než vnější uzdravení (Matouš 6,25), i když Bůh chce, aby také všichni byli uzdraveni (Matouš 14,36).


Video pozvánka na Esteřin půst

Poznačte si ve svých kalendářích den modliteb a půstu na Ta'anit Ester a navštivte nás v našem modlitebním domu Revive Israel nebo nás sledujte prostřednictvím živého vysílání v 4. 3. 2015 od 9 - 21:00 izraelského času. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Odhalování nepravdivých tvrzení islámu

V tomto videu Ašer hovoří o univerzálních morálních absolutnech, které nám Bůh dal v 10 přikázáních a odhaluje některá nepravdivá tvrzení islámu. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Božské pokárání

Ašer Intrater

Zdá se, že naše práce nese mnoho ovoce jak ve sboru v Jeruzalémě, tak Tel Avivu, v modlitebních centrech, na evangelizacích, konferencích jednoty a smíření, mezinárodních misích, atd. Jedním z problémů je tlak a důraz na všechny zúčastněné. V porci Tóry z minulého týdne Jitro kárá Mojžíše, že je příliš zaneprázdněn a přetěžuje sebe a lidi kolem něj. Každý z nás vnímá zřejmé pokárání od Pána, tak jak je teď přečtu.

Díky zvláštní náhodě slovo pro „to, co", se v hebrejštině píše stejně jako jméno „Ašer“což znamená „požehnaný, šťastný.“ Takže Jitrova výtka by se mohla číst asi takto:

„Co to s lidem děláš Ašere“  - Exodus 18,14
„To není dobré, jak si Ašere počínáš“ – Exodus 18:17
„Zcela se vyčerpáš jak ty Ašere, tak i tento lid, který je s tebou“ – Exodus 18,18.

Ou! Nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo plakat. Prosím, modlete se s námi za moudrost a milost!


Konference v Osvětimi

Minulý měsíc se v polském Krakově konala významná prorocká konference ku příležitosti 70 výročí osvobození Osvětimi. Na konferenci sloužil Henryk Wieja z Polska, Harald Eckert z Německa, Chuck Pierce z USA, Martin a Norma Sarvisovi z Izraele. Henryk o akci napsal:

Národy Polska a Německa zažily dvě odlišné dimenze viny. Pro některé Židy bylo snazší odpustit Němcům než Polákům. Židé zde v Polsku žili více než 1000 let. V 18. století žilo v Polsku 80% evropských Židů. Byli součástí polské historie a kultury. Chasidští vůdci v té době vyzývali Židy k přestěhování se do Polska. V mnoha ohledech polská církev zastoupila všechny církve v Evropě: místo nabídky pomoci a ochrany Židů, kteří byli jejich sousedy, je radši zradili a opustili.

Po modlitbě a vyučováních jsme cítili, že Pán odlehčil obrovskou zátěž ze srdcí Židů, Poláků, Němců a dalších Evropanů! Žijeme v nové éře, desetiletí „sedmdesátých let“ - je 70. výročí osvobození Osvětimi; v tomto roce si taktéž připomínáme 70. výročí konce 2. světové války a za další tři roky bude 70. výročí státu Izrael.


Baruch HaBa Tour

Blíží se poslední termín (20. února) pro registraci na jedinečný zájezd po Izraeli! Chtěli bychom Vás za Revive Israel a další místní církevní partnery pozvat mezi 28. 4. - 07. 5. 2015, kdy můžeme vzájemně budovat vztahy s místními věřícími, poznávat náš milovaný národ a naslouchat životu měnícím poselstvím z úst místních vůdců. Pro více informací a přihlášky prosím klikněte ZDE!


Zpět
Zpět