Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©20/2/2015 Revive Israel Ministries

Bůh mi řekl! …Opravdu?

Ašer Intrater

V našem sboru, kde věříme v dary Ducha Svatého, často slýcháme lidi s velkým zapálením říkat „Bůh mi řekl…!“ Co máme na mysli, když tvrdíme taková prohlášení? Můžou být pravdivá?
Je to možné skrze víru v Ješuu, že skrze Něj přijímáme Ducha svatého žijícího uvnitř nás: 

Římanům 8,9, 11 – „ve vás vskutku Duch Boží přebývá“… „ve vás přebývá Duch“…skrze svého Ducha, který ve vás přebývá“.

Pokud budeme zevnitř naplněni Bohem, můžeme být tímto Duchem vedeni. Římanům 8:14 – „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ Tento pocit vnitřního vedení můžeme zažívat denně, dokonce jako zkušenost moment za momentem.

Toto „vedení“ je pokračováním zkušeností izraelských proroků (1 Samuelova 10,10-13, Joel 2,28-29), a naplněním Mojžíšovy modlitby, že všichni Boží lidé obdrží Ducha svatého a proroctví (Numeri 11,29). Proto je zkušenost Nové smlouvy, „vnitřního přebývání Ducha“, více delikátní, intuitivní, vnitřní, subjektivní a normativní, než Boží prorocké intervence popsané v Zákoně a Prorocích.

Zdravě kritické myšlenky

Uvnitř srdce člověka neustále proudí spousty myšlenek. Některé z těchto myšlenek mají duchovní původ a některé zas tělesný: Římanům 8,6 – „Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj“. Jedním z těchto proudů je tok myšlenek, který přichází do naší duše z našeho ducha, který je spojen s Božím Duchem. Druhý proud přichází do našeho vědomí z těla, které je napojeno na svět, který je ovlivněn zlými duchy (Ef 2,2).

Když někdo řekne „Bůh mi řekl“, obvykle tím míní: „Měl jsem náhle jasné a čisté myšlenky, které se objevily v mé mysli z mého ducha, a já jsem přesvědčen, že tyto myšlenky jsou od Ducha Páně.“ Vzhledem k tomu, že je trapné neustále říkat toto vše, tak lidé jednoduše říkají: „Bůh mi to řekl“. Je však nutné, abychom byli sami schopni si toto v sobě připomínat, aby se tak zabránilo nedorozumění. Pokud ne, může to znít ostatním tak, že mluvíme přehnaná tvrzení, že Bůh právě zasáhl a nadiktoval do nás svou zprávu.

Není to tak, že hlas Boží k nám mluvil nahlas, ale že jsme ve svém srdci něco „vnímali“.

Římanům 8,16 – „Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem“. Aha! Takže v tom případě je asi přesnější říci: „vnímám, že Duch Boží svědčí spolu s mým duchem….“ Říkat něco takového pravidelně by mohlo být méně matoucí, než jen říkat: „Bůh mi řekl, že…“

Příležitostné objasnění tohoto bodu by přidalo dotek pokory k našim výrokům. Rovněž by to pomohlo i nově příchozím. Pravděpodobně by to mohlo pomoci i těm, kteří zažili přehnaná a chybná proroctví, aby se necítili dotčeni do té míry, že by odmítli dary Ducha úplně.
Proud myšlenek v nás přichází v těchto formách:

  1. Slova
  2. Obrazy
  3. Morální svědomí

Svědomí nesoucí svědectví

Tento třetí typ poselství je intuitivním potvrzením nebo varováním jako semafor ukazuje: zelená – „jeď“, oranžová – „pozor“, nebo červená – „stůj“. Římanům 2,15 – „Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí.“ Většina rozezná tok vnitřních myšlenek. Problém je vnímat pokud něco říká Bůh, a pokud ano, tak to správně interpretovat.

Svědomí je částí našeho ducha, skrze kterou Bůh svědčí primárně. Proto Boží poselství má vždy čistý, morální aspekt. Římanům 9,1 – „Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém,“. Možná vskutku vnímáte poselství Božího Ducha, ale nezapomeňte, že je filtrováno skrze našeho vlastního ducha a svědomí.

Cokoli ovlivňuje vaše srdce, ovlivní to, co obdržíte a jak to budete vnímat. Ve zdravě kritickém, pravdivém prorockém poselství musíme brát v úvahu tento osobní vliv.  Stále prorokujeme jen částečně, ne v dokonalosti (1. Kor.13,9).

Pojďme pokorně požádat o odpuštění ty, kteří byli odrazeni excesy a přeháněním, možná dokonce lží a pokrytectvím. Usilujme o čistší a přesnější vyjádření prorockých darů!


Video pozvánka na Esteřin půst

Poznačte si ve svých kalendářích den modliteb a půstu na Ta'anit Ester a navštivte nás v našem modlitebním domu Revive Israel nebo nás sledujte prostřednictvím živého vysílání v 4. 3. 2015 od 9 - 21:00 izraelského času. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Jméno Boží - Jehova

V tomto poselství (s čínským překladem) Juval vyučuje na téma významu Božího jména Jehova (Hospodin) v hebrejštině, a ukazuje na to, jak je jméno Jehova obsaženo ve jméně Ješua (Ježíš). Pro zhlédnutí klikněte zde.


Krátké novinky a modlitební prosby

Dánská vláda a její lid prokázala po teroristických útocích na synagogu, které proběhly minulý týden, silný a úzký vztah s židovskou komunitou.

Izraelská volební kampaň hází na sebe každý týden víc a víc bahna. Prosím modlete se za Boží vůli ohledně zformování nové vlády.

Poté, co bylo minulý týden popraveno 21 egypských koptských křesťanů, egyptský prezident Al Sisi přikázal letecký útok na tábory ISIS na Sínaji. Jen pro perspektivu: Jak by reagoval svět, kdyby bylo křesťany popraveno 21 muslimů, nebo izraelskými osadníky 21 palestinců?


Zpět
Zpět