Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©20/3/2015 Revive Israel Ministries

První rozdělení

Ašer Intrater

Často se modlíme o jednotu. Abychom dosáhli perfektní jednoty, musíme se dostat ke kořenu rozdělení. Napadá mě fascinující otázka: jaké bylo první rozdělení nebo rozpor ve společenství víry? Někteří říkají, že to bylo mezi Židem a pohanem. Abych byl více přesný, první rozdělení bylo mezi hebrejsky mluvícími židovskými věřící v Izraeli a mezi řecky mluvícími židovskými imigranty a konvertity. (Podívejte se do Skutků 2,5-11)

Skutky 6,1
V těchto dnech, kdy přibývalo učedníků, nastalo reptání Helénistů (řecky mluvících Židů) proti Hebrejům (hebrejsky mluvícím Židům), že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány.

Napětí mezi dvěma "podskupinami" má co do činění se dvěma klíčovými tématy: jazyk a peníze. Který jazyk by měl být používaný v diskuzích těmi, kteří činí klíčová rozhodnutí? Jaké jsou standardy dodávání peněz, které jsou určeny společenství věřících? Je ohromující, že tato dvě témata dnes patří mezi základní problémy, které ovlivňují spolupráci v naších sborech a službách v Izraeli.

Mezi pastory a společníky v Tikkun Intarnational, Ahavat Yeshua, Tiferet Yeshua, Tents of Mercy, Revive Israel, Gateways Beyond, službou Paula Wilbura a s dalšími přáteli máme nádhernou a milující jednotu. Nedávno jsme zorganizovali čtyřdenní setkání plné rozhovorů, sdílení, modliteb a rozhodování ohledně administrativních záležitostí.

Neustále vyvstávala jedna otázka: jaký jazyk máme používat, když jsme spolu? Pokud to jsou především přistěhovalci a cizinci, pak tím jazykem je angličtina. Pokud je to převážně místní izraelská skupina, pak tím jazykem je hebrejština. Ale co se stane, když máme smíšenou skupinu? Do jaké míry v naších otevřených sborových setkáních musíme překládat?
Když máme učinit strategicky klíčová rozhodnutí zahrnující platy, dary a výdaje, jaký jazyk máme použít? A co ohledně rozdílu životní úrovně v Izraeli a v mezinárodním měřítku? Měly by být výdaje rozdílné? Kdo rozhoduje o tom, jak je přerozdělen rozpočet?

Jazyk a peníze mají hodně co dělat s určením, kdo má autoritu a kdo je vedoucí. Tak jako se potýkali s problémy jazyka a peněž v prvním společenství víry, tak se s tím potýkáme i dnes. Nebylo to lehké před 2000 lety a není to lehké ani dnes.

Pokud překonáme tyto dva rozpory stejně jako společenství apoštolů ve Skutcích 6, možná můžeme docílit zázračné obnovy, jakou můžeme vidět ve Skutcích 1 až 5. Prosím modlete se s námi za moudrost!


Proč se modlit za izraelskou vládu?

V tomto poselství Ašer dává nejnovější informace o současné politické situaci v Izraeli, plus důležité důvody proč bychom se měli modlit za izraelskou vládu. V Písmu ukazuje, jak je toto téma propojeno s Božím královstvím a návratem Ješuy, aby usedl na davidově trůnu jako věčný král. Ke zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Setkání rady Tikkun

Dan Juster

Americká NPO rada Tikkun Ministries se minulý týden v Izraeli setkala s naší rozšířenou skupinou přátel a společníků. Nastala znatelná změna v tom, že vedoucí postavení autority je ustanoveno v Izraeli, odkud bylo také ustanoveno vedení pod autoritou Ašera Intratera a Eitana Shishkoffa. Ašer vedl a moderoval naše společné setkání.

Čtyři starší vedoucí Tikkunu sídlí v Izraeli (já, Ašer, Eitan a David Rudolph z Gateways Beyond). Můj syn Ben, provozní ředitel, je v procesu přesídlení do Izraele aby dohlížel na administrativní práci podpůrné organizace Tikkun.

Zazněla důležitá upozornění. Došli jsme k jasnějšímu pochopení toho, jak americká základna slouží službě v Izraeli poskytováním příspěvků a vykazatelnosti. Projevila se také duchovní i praktická moudrost členů tohoto setkání.

Setkání se skládalo z ranních chval v Revive Israel, Ašerova vyučování a setkávání s pastory napojených na izraelskou síť sborů. Sdíleli jsme se se svými životy, potřebami a problémy služby a příjímali jsme modlitby. Velmi upřímné a otevřené diskuze nám umožňují mnohem rychlejší růst.


Ješua Král Králů

Zde je další Hebrejská píseň chval z Ta'anit Esther. Ke shlédnutí klikněte ZDE!


Replikace

Francis Frangipane

Co měl Ježíš v úmyslu pro Své následovníky? Přišel jen proto, aby nás zachránil, ale nevycvičil nebo nás nezmocnil? Jsem přesvědčen o tom, že Pánovým konečným smyslem vykoupení člověka byla Jeho replikace v člověku.

Vezměte si Pavlovo nadšení. Napsal, "Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus;" (Galatským 4,19). To je Božím cílem v církvi, aby Ježíš byl zformován - aby byl prakticky projeven v nás a skrze nás.

Připomeňme si slova našeho Mistra. Řekl, " Učedník není nad učitele. Každý, kdo je dokonale připraven, bude jako jeho učitel." (Lukáš 6,40). Bůh nás touží plně vycvičit tak,  že budeme "jako (náš) učitel".

Ďábel mnohé přesvědčil, že není naděje na znovuzrození. Co ale nezvážil, je Kristus v tobě. Ježíš řekl, že všechno je možné pro ty, kdo věří.


Zpět
Zpět