Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©27/3/2015 Revive Israel Ministries

Neodvolatelné povolání

 Dan Juster

Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,28-29

Židé, izraelský národ, mají neodvolatelné povolání. O tomto povolání jsem napsal knihu, The Irrevocable Calling. Zachování Izraele a jeho návrat do země Izrael je velkým svědectvím Boží věrnosti a Jeho dokonalého panování napříč historií. Svědectví Izraele a historie tohoto národa připomíná Boží činy a ukazuje na poslední časy a dobu, která má nastat.

Například šabat je svědectvím faktu, že Bůh stvořil nebe a zemi v šesti dnech a sedmý den odpočíval. Toto předznamenává věk, který má nastat, kdy vše dojde do úplného šabatu a bude v Něm odpočívat. Pascha vede k Exodu z Egypta a předznamenává dobu, kdy všechny národy dojdou svého povolání. Šavuot (Letnice), první velká sklizeň, byl to čas vylití Ducha v prvním století. Předznamenává zemi, která bude celá naplněna Duchem, stejně tak poznání Boha pokryje celou zemi. (Izajáš 11,9). Jom Teruah, Svátek troubení (Šofarot), oznamuje Boží soudy a příchod Mesiáše, který bude vládnout a panovat. Zahrnuje to i znovu shromáždění Izraele (Izajáš 27) a vzkříšení z mrtvých (1.Tesalonickým 4,16-17). V den Jom Kippur, Den smíření, dělal nejvyšší kněz smírčí obřady za lid. Ješua, náš nejvyšší kněz vstoupil do Svatyně svatých v nebeském Svatostánku se svou vlastní krví (Židům 9). Toto smíření tedy již aplikoval jak na Izrael, tak na národy (Zacharjáš 12,10; Zjevení 22,2). Velký svátek sklizně, Svátek stánku, se těší na onen Den Božího království, kdy Izrael a všechny národy budou sjednoceni pod vládou Mesiáše (Zacharjáš 14,9).

Židovští následovníci Ješuy jsou součástí svého národa; Pavel ukazuje, že je poslušný Tóře a demonstruje tak svou kontinuální účast v národě Izrael (Skutky 21). Mesiánské židovské sbory jsou klíčovou cestou pro židovské následovníky Ješuy k získání své části jak v Izraeli, tak v „církvi“. Tato shromáždění zahrnují i pohany, kteří se těší z identifikace s Židy a uctívání v kontextu židovských kořenů. Židovský život je komunitní a je těžké obstát jako jedinec. Upevňujeme židovskou kulturu tam, kde je to dobré a krásné, a hledáme jak žít v tomto kulturním kontextu. Židovští učedníci Ješuy jsou jak spaseným pozůstatkem Izraele, tak židovskými členy Těla Mesiášova, židovskou částí jednoho nového člověka. Spojují Izrael a Církev neviditelným spojením. Jednou bude celý Izrael součástí Mesiášova těla, budou naroubováni zpět do vlastní Olivy, ze smrti do života (Římanům 11,15).

Všichni věřící by měli potvrdit, že Izrael je stále vyvoleným, že nebyl nahrazen, a že židovští věřící jsou stále součástí tohoto důležitého povolání. Božím cílem je, aby Izrael a národy byli jedním pod vládou Mesiáše.


Konflikt kříže: Kdo je Král Židů?

Mnoho uskutečněných modliteb směřovalo k nedávným volbám v Izraeli, ale je zde stejně důležitá, nebo důležitější potřeba modlitby za formování vládní koalice.
Zformování izraelské vlády sestává ze dvou částí:

  1. Volby – Kdo bude „král Židů“.
  2. Koalice – Kdo zformuje vládu.

Máme tendenci myslet na kříž pouze ve smyslu smíření – odpuštění hříchů. Amen. Zároveň ale velké přesvědčení, které vedlo k ukřižování, obklopuje jiné téma: on je opravdu Mesiáš, „Král Židů“ (Jan 18). Dnes sedí na pozemské pozici „Krále Židů“ premiér, ale zjevně nevlastní plnou mesiášskou a božskou úlohu. Protože Izrael přestal být národem na skoro 2000 let, toto téma, „Král Židů“, taktéž zmizelo. Ale teď, když je Izrael znovu národem, se tato vedoucí pozice vrátila a znovu je tou nejdiskutabilnější a nejvíce napadanou pozicí ve světě.

Duchovní bitva o izraelskou vládu má co do činění se zformováním jednotné koalice. Nemůžete vytvořit vládu bez koalice a nemůžete mít koalici bez jednoty mezi vedoucími stranami. To samé téma se dnes vyskytuje v mezinárodní církvi. Králem je Ješua, On byl zvolen (Žalm 2), ale mezi Jeho následovníky není dostatek jednoty, aby Jeho Království mohlo fungovat a rozšiřovat se (Jan 17).

Pro shlédnutí Ašerova poselství v angličtině, klikněte ZDE!


Žehnání národům

 Cody Archer

V posledních měsících jsme měli zde v Revive Israel to privilegium hostit další vlnu návštěvníků z celého světa! Mít příležitost se každý týden modlit, prorokovat, vyučovat, povzbuzovat a budovat vztahy s lidmi hladovými po propojení nás velmi učí pokoře a někdy je to dost vyčerpávající. Výzva, které čelíme je, najít rovnováhu mezi místní a mezinárodní stránkou služby. Bylo by jednodušší se zaměřit na jedno z těchto dvou, ale to je napětí, do kterého nás Bůh povolal.

Minulý týden jsme se setkali se skupinou církevních starších z USA, které jejich pastor vyslal do Izraele, aby “prozkoumali zemi” a vyhledali místní věřící, se kterými by mohli spolupracovat. Řekli nám, že čas strávený s našim týmem byl vyvrcholením jejich cesty.  To je něco co slýcháme stále častěji. Jednota jednoho Nového člověka a spolupráce Židů a pohanů v naší době opravdu roste!


Zpět
Zpět