Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©10/4/2015 Revive Israel Ministries

Jóbova modlitba a žehnání

Ašer Intrater

Částí Boží logiky je, že nám požehná, když se budeme modlit za požehnání ostatních. Jób snesl velké utrpení. Část jeho utrpení byla, když jej jeho „přátelé“ obvinili, že činí zle. Jejich obvinění vypadalo velice spravedlivě, ale ve skutečnosti to bylo jen pokrytectví. Bůh jim řekl, že pokud nepožádají Jóba, aby se za ně modlil, potrestá je.

Jób 42,8- Nuže... jděte k mému otroku Jóbovi … a můj otrok Jób se za vás bude modlit. Neboť na něho jistě budu brát ohled, abych s vámi nenaložil podle vašeho bláznovství...

A přesto současně, Bůh žehná Jóbovi hned poté, co se modlil za své přátelé. Musel odpustit těm, kteří ho obvinili. Musel jim dát milost, kterou oni nedali jemu. Jóbova modlitba za požehnání jeho přátel byla klíčem k jeho vlastní obnově.

Jób 42,10 – JHVH tehdy změnil Jóbův úděl, když se k němu modlil za své přátele. A ke všemu, co Jób měl, JHVH dvojnásobně přidal.

Když se Jób modlil za své přátelé, jejich potrestání bylo odvoláno. A zatímco se modlil za ně, jeho vlastní požehnání bylo obnoveno. Ve skutečnosti byl požehnán dokonce dvojnásobně víc než, co měl předtím. Jeho vlastní požehnání a obnova byla závislá na jeho odpuštění a žehnání jim.

V podobné situaci Bůh řekl Abímelekovi, že Abraham se musí za něj pomodlit, aby byl uzdraven, i když byl Abímelek nevinný (Genesis 20,7; 17). Máme se modlit jeden za druhého, aby nám bylo odpuštěno a abychom byli uzdraveni (Jakub 5,14-16). Ješua nás učil dokonce žehnat i těm, kdo nás pronásledují (Matouš 5,44), dávat a bude nám dáno (Lukáš 6,38).

Možná jsi teď v situaci, kde klíčem k tvému požehnání je požádat někoho o odpuštění, nebo se modlit za někoho jiného, aby mu bylo odpuštěno a požehnáno.


Reakce na krále židů

V tomto poselství se Ašer zaměřuje na pět skupin lidí a jejich různé reakce na proklamace Ješuy jako Krále Židů, a jak znovu i dnes vidíme podobné reakce v Izraeli a po celém světě. Ke shlédnutí videa v Angličtině klikněte ZDE!


Naléhavá modlitba za vládní koalici

Utváření Izraelské vlády se děje ve dvou stupních: zaprvé volby, zadruhé koalice. I když jsme mohli mít dostatečnou modlitební podporu v první části, tato druhá část ji žalostně postrádá. Měla by vláda být rozšířená? Kolik kontroly by měli mít ultra-Ortodoxní ve finančních výborech a na ministerstvu vnitra? Kdo by měl ve vládě získat hlavní pozice? Tyto věci jsou velmi důležité a potřeba více modliteb je naléhavá.


Boží U.S.P.M

David Rudolph

V Izajáši 6,1-8 se prorok Izajáš setkává z nebeskou sférou Boží slávy a z toho objevujeme postup zjevení a odpověď, do které jsme dnes pozýváni.

Uctívání – Svatost – Přímluvy -  Misie

Uctívání nás pozvedá k setkání s Boží svatostí-- která na oplátku mění naši perspektivu umožňující nám vidět z nebeského hlediska a vstoupit do přímluvy s Ješuou. Sdílení nebeské perspektivy a cítění Pánova břemena v přímluvě otevře naše uši k slyšení volání Ducha, „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ Kombinace uctívání, svatosti a přímluvy nás musí vést k odpovědí Misií!

Uctívání:
1 V roce, kdy zemřel král Uzijáš, jsem viděl Panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném a lem jeho roucha naplňoval chrám. 2 Nad ním stáli serafové, každý měl po šesti křídlech: Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali.

Uprostřed jeho žalu a krize obklopující smrt krále Uzijáše, (starého muže) Izajáš pozvedne svůj zrak, aby viděl Panovníka, Krále Nebe a vstoupí do uctívání, které neustále obklopuje Boží trůn.

Svatost:
3 a jeden na druhého volal: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů; celá země je plná jeho slávy! 4 A čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře.

Z místa uctívání se Izajáš setkává s Boží svatosti a uvědomí si, že je nečistý a potřebuje k očistění dotek ohně Boží přítomností.

Přímluvy:
5 I řekl jsem: Běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů, a mé oči viděly Krále, Hospodina zástupů! 6 Vtom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý uhel, který vzal kleštěmi z oltáře. 7 Dotkl se mých úst a řekl: Hle, tento uhel se dotkl tvých rtů; tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen.

Očištěný ohněm a s vyčištěnými rty prorok vstupuje do přímluvy a Pánova břemene.

Misie:
8 Potom jsem uslyšel hlas Panovníka, jak říká: Koho pošlu a kdo nám půjde? Řekl jsem: Zde jsem, pošli mě! 9 I řekl: Jdi a řekni tomuto lidu...

Obdržení Pánova břemene v přímluvě nás povede na místo slyšení volání jeho srdce k tomu, abychom šli a reprezentovali ho v národech a před lidmi. Můžeme se modlit tak dlouho jen, než jsme vyzvání být části odpovědi na naše vlastní modlitby a být vyslání jako poslové do světa.


Zpět

Zpět