Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©5/6/2015 Revive Israel Ministries

Rodina v posledních časech

Ariel Blumenthal

Nedávno na přípravném setkání vedoucích ve Švýcarsku (kvůli konferenci Global Gathering v Mnichově, která se uskuteční 25.-28. října) jsme se nacházeli v hlubokém zápasení v přímluvách za tuto generaci mladých, kteří navzdory všem sociálním sítím a technologiím mohou zažívat více osamělosti a odcizení – postrádat „rodinu“ – než kterákoli jiná generace v historii.

Když jsme se modlili, přišly nám na mysl dva verše z Písma, první z nich je: 2. Timoteovi 3,1-5
…V posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí…

Pokaždé, když čtu tuto pasáž, chtěl bych se Pavla zeptat: „ To za vašich časů byli lidé poslušnými andílci, kterých se toto zlé chování vůbec netýkalo? To vše je určeno jen pro budoucí „poslední časy“? Ne! Za časů Pavla bylo velice moc zla. Nicméně se většina tradiční společnosti byla schopna dohodnout na existenci absolutních standardů morálky a tabu. Většina lidí v Pavlově době, ať už Žid ani Řek, by se dohodla (alespoň teoreticky), že tento seznam zla je skutečně seznam zla!
Takže, prorocké varování je toto: přijde doba, kdy se takové chování stane „normálním“, doba, kdy lidé a jejich sociální normy budou říkat: „Sobectví? Láska k penězům? Pýcha? Vzpoura? Homosexuální manželství? Samozřejmě! To je náš „humanismus“; to je naše „svobodné myšlení“, „morální“ lidé se přece takto chovají, co je na tom špatného?!“

Žijeme v době, o které apoštol prorokoval. Sebeláska a chtivost peněz (první dvě na dlouhém seznamu) se staly morálním standardem pro obrovské masy lidstva po celém světě. Neuvěřitelná vlna solidarity s manželstvím osob stejného pohlaví je podobným znamením: neexistuje větší akt sobeckosti a neposlušnosti vůči rodině a rodičům (od nichž jsme obdrželi dar života), než potvrzení manželství osob stejného pohlaví, která popírají kontinuitu života prostřednictvím rození a výchovy dětí. Je to doba, kdy ve jménu „alternativních rodin,“ budeme svědky rozpadu všeho, co bylo Božím záměrem ohledně rodiny.

Zaslíbení obnovy
Hle, pošlu vám proroka Elijáše, dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi klatbou. Malachiáš 3,23-24

To bylo druhé místo v Písmu, které mi Duch oživil, to které zaslibuje něco, co lze chápat pouze v kontextu 2 Timoteovi první a čtvrté -- pokud se tedy biblická rodina nerozpadá, proč se tedy Eliáš vrací na Den Páně k obnově srdcí otců k jejich dětem, a dětských srdcí k otcům? Není to nejvíce „přirozenou“ a „samozřejmou“ věcí pro otce, aby jeho srdce bylo pro jeho děti, a naopak? No, ano - ale ne na konci časů! Pro děti možná není nic víc destruktivní než sobecký, sebestředný rodič; a není nic víc urážlivé pro rodiče než neposlušné, vzpurné dítě.

Takže nám bylo zaslíbeno, že tento prorocký (Eliášův) Duch Páně bude v generaci před Ješuovým příchodem dělat skvělou práci - dílo obnovy pravé rodiny! To je přesně to, o co jsme usilovali v přímluvách minulý měsíc ve Švýcarsku. Jak jsme šli hlouběji v modlitbě, přistihl jsem se opakovat tato slova: „rodíme poslední generaci…“

Pojďme se v těchto posledních dnech společně modlit za obnovu přirozené i duchovní rodiny v církvi - s důrazem na Mesiášovu obětní lásku.

Věrnost

Na tomto videu Ašer učí o zkouškách věrnosti. Každá situace je příležitost ukázat naši víru a uvolnění požehnání pro věk, který přichází. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Novinky z Konference obnovy

Ben Juster

Minulý týden organizace Tikun America hostila 33. Leadership and Weekend Conference. Tyto konference jsou klíčové pro pomazání k vůdcovství, posilování vztahů a prorocký vhled. Nově byla tato konference přejmenována na Konferenci Obnovy, kdy se organizace Tikun shromáždila k demonstraci pěti Kristových služebností v akci.

Více než 125 starších pastorů, diakonů, a vedoucích organizací se setkalo pro intimní čas uctívání, vyučování a diskuse. Hlavními řečníky byli Ašer Intrater s Danem Justerem a speciálními hosty byli pastor Che Ahn a rabín Jason Sobel. Ašer nabádal pro mesiánskou komunitu k vzájemné lásce a službě mezinárodní církvi a k naplnění svého osudu být „požehnáním pro národy“ (Genesis 12,2-3). Pokora dláždí cestu k jednotě. Poté následoval čas společného pokání a přímluvy.

Víkend Konference Obnovy spojil dohromady více než 400 členů a příznivců Tikun. Účastníci byli uvedeni do úžasných chvil uctívání s Paulem Wilburem a dalšími. V souvislosti s tématem „stát pevně v jednom duchu“ započal Che Ahn konferenci s deseti prohlášeními k příchodu požehnání a plodnosti. Dan Juster, který mluvil v sobotu ráno, vyučoval o propojeném prorockém osudu Izraele a národů, a o identitě církve, která je spojená s Izraelem. V sobotu večer Ašer představil inspirující poselství založené na biblických základech o apoštolském vedení. Jason Sobel uzavřel konferenci výzvou k posílení sítě našich vztahů, která bude schopna přijímat nadcházející sklizeň nových učedníků.

Byli učedníci vlastně Palestinci?

Připojte se k Ronu Cantorovi, když mluví o slově „palestinský“ a jeho významu v Písmu. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE!


Festival národů

Dne 13. června 2015 čtyři z členů našeho týmu (Juval, Tal, Jeremiáš a Roni) společně s jedním z našich arabských partnerů z Jeruzaléma navštíví Ženevu ve Švýcarsku, aby se připojili k události celonočního uctívání a modliteb. Uctívání bude vedeno v hebrejštině a arabštině spolu s modlitbami za Blízký východ. Pro více informací navštivte: www.fetedesnations.ch


Zpět

Zpět