Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©12/6/2015 Revive Israel Ministries

Jak by vypadalo království?

Ašer Intrater

Nejznámější frází z historicky nejznámější modlitby je: „Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi tak i na zemi.“ - Matouš 6,10. To je také naší nejvyšší prioritou a nejzákladnější definici Božího království. Když se tuto pasáž modlíme, myslíme to vážně?

  • Království má svůj původ: Nebe.
  • Království má svůj pokyn: Přijít.
  • Království má své místo určení: Země.
  • Království má své partnerství: Bůh a Člověk.
  • Království má svoji harmonii: Nebe a Země.

Hlavní Faktor

V této rovnici je pouze jeden proměnný faktor: Lidská Vůle. Pokud se modlíme za to, aby se stala Boží vůle, je jasné, že většinou se neděje Jeho vůle.

Proto modlitba za Boží království vyžaduje konkrétní činnost: Každý z nás se musí změnit (činit pokání). Podřídit svojí vůli té Boží (což je vždycky dobré a benevolentní).

Ješua nám dal ve své vlastní modlitbě v Getsemane  dokonaly příklad: „Avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty.“ - Matouš 26,39. To zahrnuje spíš nepříjemný aspekt: zapření sebe sama. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe…“ - Matouš 16,24. Naše sobecké touhy mají více sklony k „hýčkání“ než k „sebezapření“.

Věříme, že se Ješuova modlitba za příchod Božího království vůbec někdy uskuteční? Že se stane Boží vůle na této planetě? Pokud ano, jak to bude vypadat?

Základní Vize

Izajáš 2,2-4 -  I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budou k ní proudit všechny národy a mnozí lidé přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Neboť ze Sijónu vyjde zákon a Hospodinovo slovo z Jeruzaléma. A bude soudit mezi těmi národy a domlouvat mnohým lidem. I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože; národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit boji.

To je základní vize izraelských proroků Božího království na zemi. Poslední slova této Izajášovy vize jsou napsána na zdi OSN (s vynecháním částí o Bohu a Jeruzalému!!!). Věříme ve světový mír a máme plán pro světový mír. Izajášova vize je první a nejdůležitější vize světového míru pro veškeré lidstvo.

Každé království má krále (Izajáš 9,6); každí vláda má hlavní město (Izajáš 2,3; 62,1,7). Králem Božího království bude Ješua; hlavním městem bude Jeruzalém (Žalm 2,2-4 ). Bude zde mezinárodní společnost míru a prosperity (Micheáš 4,1-4). Zvítězí sociální spravedlnost (Izajáš 1,26; Amos 5,24). Mezi Bohem, člověkem a přírodou bude úplná harmonie (Izajáš 35, 1-2). Dokonce i zvířata budou žít v míru (Izajáš 11,6-7; 65,25).


Turci a Kurdové

Kurdská strana v Turecku (která také podporuje práva pro křesťany, Židy a další menšiny), která představuje významný krok dopředu pro demokratické hodnoty na Blízkém východě, vyhrála v těchto týdenních volbách dostatek hlasů, aby získala minimální zastoupení strany v Tureckém parlamentu. Strana prezidenta Erdogana získala pouze něco pod 50% hlasů. Což mu zabrání, aby získal více diktátorské kontroly nad vládou. Modlete se za utvoření nové vlády, aby byla vytvořená tak, aby se zachovaly základní svobody pro menšiny v zemi.


Svědectví z Netanel House

Rachel a Gilad

Před čtrnácti lety jsem v Jeruzalémě na ulici potkal mladého muže (E.), který byl na víkendové propustce z výkonu trestu, ale neměl kde jít. Řekl jsem mu, že ho Bůh poslal za mnou a pozval jsem ho, aby zůstal u nás doma v Jeruzalémě. Dal jsem mu telefonní kartu, abychom mohli každý den stále komunikovat. Po několika měsících jsem ho šel navštívit do vězení a dal jsem mu video o Ješuovi. Vězeňský dozorce řekl, že se na to musí prvně podívat on. K mému překvapení, nejen že to schválil, ale ukázal to VŠEM vězňům.

Po několika dalších měsících, byl E. propuštěný z vězení a znovu jsme se setkali. Byl na drogách a doslova přede mnou spadl na ulici. Ne dlouho poté skončil opět ve vězení. Od té doby jsem jej již neviděl až do doby před třemi týdny. S drogami přestal, ale byl velmi ztrápený. Pozval jsem ho do Revive Israel a tam přijal Pána. Modlete se za E., aby chodil v plnosti víry, uzdravení a svatosti. Modlete se za mnoho lidí, kteří slyší jeho svědectví.


Chvály ze Šavuotu

„Vše Co Má Dech“, neboli záznam Jišajova vedení poslední hlídky celonočního uctívání a modliteb Šavuotu 2015 pořádaným Revive Israel. Ke zhlédnutí klikněte zde.


Volání k pokoře

V tomto poselství hovoří Todd (Vedoucí sboru El Shaddai) o nutnosti pokory v životě věřícího. „ Pokud máme odpovídat Jeho obrazu, začíná to námi říkajíc - Budu pokorný tak jako byl i On pokorný. Jsem v tom kvůli Němu, kvůli Jeho jménu a Jeho slávě. A jak jdu tímto životem víry, budu nadále žít pokorným životním stylem.“ Pro zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Zpět

Zpět