Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©31/7/2015 Služba Revive Israel

Znovu objevení původní Ekklesie

Cody Archer

Věřím, že žijeme v době, kdy Duch Svatý zvýrazňuje slovo ekklesia (řecky církev, kehila v hebrejštině), aby nám pomohl Jej znovu objevit a chodit v Jeho původním významu.

V Písmu vidíme sekulární jazyk té doby, jak je použit pro sdělení duchovních skutečností Božího království. Považte, původní význam slova apoštol: předtím, než byl napsán Nový zákon, Féničané a Řekové vysílají flotily bojových lodí na konkrétní mise, nebo se přeplavují do neznámé země za účelem kolonizace nového teritoria. Kapitán na vedoucí lodi byl nazýván „Apoštol“. Církev by měla být jako tyto lodě, vedené apoštoly, kteří byli vysláni Králem kolonizovat a ovlivňovat svět nebeskou kulturou.

Povolán vládnout

Definice, kterou dnes mnozí dávají slovu ekklesia, není zakořeněna v původním kontextu a významu. Staletí před napsáním Nového zákona Řekové používali slovo ekklesia k popsání skupiny občanů povolaných pro vládnoucí účely. Tato skupina byla tvořena asi 6000 muži staršími 18 let. Setkávali se na běžné úrovni, aby prodiskutovali a volili nové návrhy zákonů, probírali vojenskou strategii a volili úředníky se soudní pravomocí.

Ačkoli toto slovo vynalezli Řekové, byli to vlastně Římané, kteří jej přijali, rozvinuli a zavedli Ekklesii i s jejími funkcemi do srdce své říše. Ekklesia se shromažďovala kolem římského císaře/krále, aby poslouchala a zapisovala jeho slova. Pak dohlíželi nad tím, že jeho vůle a touhy jsou uskutečňovány po celém království.

A takto jsme jako Ekklesia povoláni fungovat, jako vládci pod nejvyšším Vládcem – Králem Ješuou. Byli jsme povoláni z království temnoty shromáždit se kolem našeho Krále v blízkosti a intimitě (Koloským 1,13). Máme poslouchat Jeho hlas a jednat jako písaři, kteří zaznamenávají Jeho vůli, plány a strategii. Pak, v Jeho autoritě a s Jeho partnerstvím, jsme zmocněni poslouchat a činit to, co jsme slyšeli v Jeho přítomnosti (Matouš 28,18-20).

Šíření Královy agendy

To je to, k čemu se Ješua dostával v Matouši 16,13-19, když požádal Své učedníky, „Za koho mě považujete?“ Petr odpověděl, „Ty jsi Kristus (pomazaný král), Syn Boha živého“. Pak Ješua prohlásil, On vybuduje Svou Ekklesii na tomto zjevení. (Samozřejmě v původním dialogu Ješua použil hebrejské/aramejské slovo Kehila, ale později řečtí čitatelé evangelia četli/slyšeli „Ekklesia“.) Jinými slovy „Viděli jste římskou Ekklesii fungovat ve vládní autoritě pod svým králem, ale teď je čas ustanovit Mou Ekklesii, ve které Jsem hlavou a Králem, a brány pekel nezastaví šíření Mé vlády.“

Původní vládní význam Ekklesii je v Novém zákoně přímo spojován s mandátem Božím daným lidstvu v Genesis 1,26 „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Mluví se zde o vládnutí, panování, vnesení řádu, správcovství, ochraně, péči atd. Byli jsme povoláni vládnout nad celou zemí, jejím stvořením a zdroji.

Blížíme se k obnově všech věcí. Částí tohoto procesu je globální Ješuova ekklesia, která znovu objeví svou původní identitu a povolání, jako vládnoucí těleso složené z lidí povolaných vládnout světu v každé sféře společnosti pod vedením Krále Ješuy (Skutky 1,8).


Kehila News

Kehila News je online centralizovaný portál pro mesiánskou komunitu v Izraeli, publikuje články a videa z více než 100 místních sborů a sloužících organizací, jednoduše vše na jednom místě. Je zde také adresář všech sborů, služeb a podniků vlastněných mesianskými věřícími. K nahlédnutí klikněte zde.


Vědomí a pokoj v mysli

 Ašer Intrater

Jeden mezinárodně uznávaný osobní trenér nedávno vyslovil tuto radu: „Rozviňte hroší kůži a měkké srdce.“ Potřebujeme nebýt zranění a uražení kvůli lidem, kteří na nás útočí, a současně potřebujeme být citliví na to, abychom nezranili a neurazili druhé. Lékaři a sestry by měli tento postoj rozvíjet jako součást své profese.

Ayellet Shaked, charismatická, odvážná, hezká a populární členka pravého křídla Knessetu, byla v jednom z televizních rozhovorů otázána: „Nevadí vám nic z toho všeho, co lidé proti vám říkají?" Její odpověď byla jednoduchá: „Pokud chcete pro tento svět udělat něco dobrého, nemůžete poslouchat každou špatnou věc, kterou o vás lidé říkají. (Viz Kazatel 7,21).

Známý mnich bratr Lawrence napsal ve své knize „Cvičení se v přítomnosti Boží“, že nemůžete po celou dobu jen přemýšlet o tom, co si druzí myslí. Musíte důvěřovat Bohu, poslouchat jeho pokyny a ty také realizovat. Pokoušíte-li se pořád analyzovat, pořád přemýšlet a zvažovat, vypůsobí to jen starosti, depresi a duchovní paralýzu.

Skrze víru v Ješuu nalézáme místo duchovního míru, ve kterém bychom neměli být ovlivněni vším zlem ve světě. Ano, ve světě je hodně zla, ale Bůh nás miluje, On je všemocný a On je zde pro nás (Římanům 8,31-39). Proto můžeme zachovat klid bez ohledu na okolnosti.


Boží láska

V tomto audio poselství mluví Eddie Santoro o Boží obětavé a nekonečné lásce k nám. Tato láska určuje naši hodnotu, ona nás k němu táhne blíž a povzbuzuje nás, abychom i nadále chodili ve svém povolání, které je nad námi. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Zpět

Zpět