Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©14/8/2015 Služba Revive Israel

Duchovní Dospělost – Nebuďme žalobci svatých

 Ašer Intrater

Po mnoha letech služby Pánu jsem si vytvořil takovou úroveň zralosti, moudrosti a rozlišování, že jsem pochopil, co je špatně s ostatními: s členy shromáždění, partnery ve službě a duchovními vedoucími. Shromáždil jsem a roztřídil všechny jejich chyby v nespočetných mentálních složkách v mé paměti.

Během mnoha diskusí s dalšími vůdci, se kterými pracujeme, jsem zkoumal jejich chyby. Často jsem během svého modlitebního života před Pánem tyto problémy podrobně líčil.  Mé myšlenky se často zabývají chybami druhých. To mi připomíná verš z písma:

Zjevení 12,10 -  A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí.

Ach můj Bože! Je to, co jsem nazýval duchovní dospělostí vlastně poddanstvím Satanovi? (V Hebrejštině slovo "Satan"  שטן znamená "žalobce".) Jaké procento mých rozhovorů se zabývalo chybami druhých lidí? Jaké procento mých modliteb? Mých myšlenek? Možná byste si sami sobě měli položit stejné otázky.

Podle výše uvedeného verše, kdybychom dokázali přestat obviňovat a odsuzovat jedni druhých, uvolnila by se velká duchovní síla. Modleme se společně: "Pane, očisti mě od všech satanských duchů obviňování mých bratrů a sester! Pomoz mi být před tebou jejich obhájci jako Ješua (1. Janova 2,1) a přimlouvat se za ně, ne proti nim (Římanům 8,34)."


Domácnost víry

 Mikha'el Kerem

Nedávno mi izraelský vládní úředník vysvětlil, že v Judaismu je hebrejský termín (ערבות הדדית ), který znamená vzájemnou zodpovědnost/solidaritu. To je to, co motivuje Izraelce a také židy přijít na pomoc jiným židům během přírodních katastrof a humanitárních krizí po celém světě. Samozřejmě je tato pomoc rozšířená na ostatní, ale je to jeden z důvodů, proč vidíte tak rychlou reakci izraelských záchranných týmů a polních nemocnic. Pak se mě zeptal: "Proč se totéž neděje mezi Křesťany?"

I když existuje mnoho podpůrných Křesťanských organizací, mnoho z nich nepracuje konkrétně na pomoci ostatním křesťanům. Ješuova slova v Matouši 24 o konci časů v nás často vytvářejí napětí: "budou války a zvěsti o válkách… hladomory, mor a zemětřesení na různých místech… a toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a potom přijde konec."

V Janovi 13 říká: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Naše reakce v době nouze může být skvělou příležitostí sdílet evangelium se ztracenými, ale musíme také pamatovat na ty v domácnosti víry. Když se milujeme navzájem, jak Ješua přikázal, všichni uvidí ryzost naši víry.

Jak vyhlížíme Ješuův návrat, toto vše by mělo být naší prioritou: bdění a modlení se, prokazování milosrdenství a hlásání evangelia Božího království. Ale tato přikázání jsou dána během období, kdy "roste zlo" a kdy "láska mnohých ochladne". Proklamování pravdy jak našimi skutky, tak i slovy, ovlivní církev posledních časů na Blízkém východě. Zejména pokud uvidíme Izmaelovy syny vrátit se zpět do domu jejich otce Abraháma a bude vytvořena dálnice pro požehnání ostatním národům (Izajáš 19).


Plout stejným směrem

 Cody Archer

Během našeho ranního uctívání jsem tento týden v mysli viděl obraz a věřím, že je od Ducha Svatého. Viděl jsem náš tým z RI v malé loďce, jak pluje na oceánu. Čím více jsme postupovali, tím více jsme viděli lodí, které byly různého typu a daleko větší než ta naše. Tyto lodě měly jména jako Aglow, Tikkun, Gateways, IHOPKC a mnoho dalších služeb a sborů, se kterými spolupracujeme. Většina těchto lodí byla větší než ta naše, ale když nás uviděly, ustoupily a pluly za naší malou loďkou. Začali jsme se formovat do „V“ a apoštolové byli ve předu a udávali směr. Našim cílem byl návrat Krále Ješuy do Jeruzaléma, ustanovení Jeho království a naše povolání vládnout s Nim nad zemí.

Mnoho jiných lodí pochopilo smysl jednoty, kterou jsme měli, a zkoušeli nás dohonit a přidat se do formace. Také jsem viděl vlny, jak šplouchaly na břehu, a lidi na zemi, kteří si to také uvědomili a snažili se dostat do svých lodí a přidat se. Ale pro mnoho z nich to bylo velmi obtížné kvůli velikosti vln, strachu a špatné teologii o posledních časech.

A ve všech ostatních směrech se lodě pohupovaly nahoru a dolů ve vlnách bez jasného směru nebo cíle. Cítil jsem od Ducha Svatého, že bychom se za ně měli přimlouvat a všechny ty, kteří se snažili nás dohnat, vyzvat, aby zaujali své místo, protože čas se krátí. Potřebujeme je ve formaci, připravené na koncové časy a hledající jak uspíšit Ješuův návrat.


Modlitby za Eddieho – Pastora sboru Ahavat Ješua

 Jackie Santoro

Velice vám děkujeme za horlivé a neustálé modlitby. Projevená láska je pro Eddieho uzdravujícím balzámem.

Pěti-hodinová operace dle lékaře proběhla úspěšně. Velký tumor byl odstraněn a Eddie se rychle zotavuje a dělá pokroky. Momentálně čekáme na zprávu z patologie.
Prosíme, pokračujte v modlitbách za to nejlepší od Boha a za jeho zázračné a úplné uzdravení.


Odhalení Mesiáše

V tomto poselství Ašer mluví o identitě Mesiáše. S Ješuou nás seznámili Jeho apoštolové, avšak On se objevuje napříč celým Písmem. Jak si my jako věřící můžeme osvojit jednotu mezi smlouvami s židovským lidem a naroubovanými věřícími z ostatních národů?
Pro zhlédnutí v angličtině klikněte zde!


Zpět

Zpět