Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©2/10/2015 Služba Revive Israel

Vzájemně provázané generace posledních časů

Cody Archer

Příslib Ducha svatého, který bude vylit na všeliké tělo před návratem Ješuy, by nám měl skýtat mnoho nadějí, obzvlášť v časech, kdy temnota pohlcuje celou zemi. Bude to náhlé vylití Ducha, tak jako ve Skutcích 2, ale tentokrát po celé zemi? Nebo to bude postupné vylití v různých dobách a místech? Věřím, že se budou dít oba způsoby.

I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo… Skutky 2,17

Jedním z výsledků tohoto vylití budou prorocké dary na mladší generaci a scelování a spolupráce starší generace s mladší:
vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny… Skutky 2,17 

Když se podíváme na další časový úsek tohoto proroctví, zjistíme, že toto vylití přijde uprostřed intenzivního soužení (Matouš 24,21-22), pronásledování věřících a mučednictví (Zj 6,9-11; 13,7; 17,6) stejně jako přírodní katastrofy, široké šíření podvodu a strachu z toho, co přichází na zem (Lukáš 21,26). Právě za těchto okolností bude vylit Duch svatý.

Jak mladí, tak staří se zúčastní bezprecedentního prorockého proudu zjevení. Mladí lidé uvidí vize a starší generace bude muset pokorně přijmout směr, který Bůh skrze ně dává. Rovněž starší generace bude snít sny a mladší generace bude také muset předkládat a přijímat to, co Bůh dává na srdce starší generaci. Přežití a ochrana společenství bude záviset na tom, co všichni v těle přijímají, sdílejí a poslouchají. Přijde čas, kdy Pán zjeví nadpřirozený směr, kde najít vodu, jídlo a přístřeší (1 Kr 17). Společenství, které jsou rozptýleny skrze pronásledování, obdrží sny a vize, kde a kdy to bude bezpečné se znovu sejít.

Tato generační vzájemná závislost na konci časů obrátí srdce otců k synům a srdce jejich synů k otcům tak, jak tomu nikdy nebylo (Mal 3,24). Tělo Mesiáše na celém světě bude opět jednoho srdce a jedné duše stejně jako v knize Skutků. Tato jednota Jana 17 - Žalmu 133 uvolní největší pomazání na tuto ekklesii (církev) tak, že to země ještě nikdy neviděla. Tím se uvolní největší svědectví a předvedení království Božího jaké kdy kdo viděl, které bude ohlašovat obrovskou úrodu, která uvítá krále Ješuu zpět vládnout zemi z Jeruzaléma.

Mnoho lidí dnes hovoří o „přípravě“ před koncem časů. Je moudré nechat se vést Pánem, ale vaše „příprava“ musí obsahovat práci na generační jednotě a spolupráci, protože to bude tak kritické ve dnech, které přijdou.


Tři dimenze víry

Ašer Intrater

Slovo víra má mnoho rozměrů ve svém biblickém kontextu. Pro lepší shrnutí a zjednodušení bychom ji mohli shrnout do tří základních kategorií: vítězství, integrita a klid.

Vítězství: tento první typ vykonává moc Ducha svatého v autoritě jména Ješua. Pohybuje horami a činí to, že cokoliv řeknete, stane se (Marek 11,23). To způsobí, že démoni uprchnou a skrze víru věřícího se dějí zázraky. Víra má vládu nad našimi podmínkami.

Integrita: hebrejské slovo emunah אמונה znamená nejen víru, ale i věrnost. Člověku víry se dá věřit v těžkých dobách. Vírou říkáme „ne“ pokušením a útokům světa, těla a ďábla. Biblické požadavky víry osvědčují a zkouší charakter. Integrita je víra.

Klid: Někdy jsme povoláni důvěřovat Bohu ve středu obtížných situací, kdy prostě nevíme, proč se tyto situace dějí. I v případě, že výsledek není to, co chceme, můžeme důvěřovat Bohu, že On ví a vidí věci, které my ne. Náš klid a důvěra ve svrchovaného a všemocného Boha, je také vítězstvím ve víře, i když se to tak nezdá.

Musíme rozsuzovat, který typ víry by měl být aktivován v jakékoliv dané situaci. Bohužel často v této oblasti dělám chyby a způsobuji škodu lidem kolem mě. Někdy potřebujeme povolávat mrtvé k životu (Jan 11,43); jindy musíme nechat někoho, aby nás vedl tam, kam nechceme jít (Jan 21,18).


Kdo jsme jako Eklesia (část 2)

V této zprávě Ašer vyučuje z knihy Efezským o tom, kdo jsme jako tělo Mesiáše, stvořeni dle Boží podoby. Co je cílem tohoto povolání věřících z jejich příslušných zemí, aby se stali svatými před Bohem a tvořili dohromady Eklesii? Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Zpět

Zpět