Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©23/10/2015 Služba Revive Israel

Mesiánský „rabín“?

Ašer Intrater

Zatímco termín „rabín" je běžně používaný v mesiánských sborech v diaspoře, v Izraeli jej téměř neuslyšíte. Zde jsou některé myšlenky:

  1. Mezi diasporou a Izraelem je značný kulturní rozdíl. Diaspora rozlišuje velké množství judaistických směrů, ať už reformní, konzervativní, ortodoxní atd. Tím samozřejmě rozlišuje i mnoho rabínů. V Izraeli je tento pojem myšlen jen v tradičním kontextu ortodoxního Judaismu.
  2. Ješua v Matouši 23,8 nedoporučuje užívat pojem rabbi. Pokud jde o náboženské vůdce, nebylo to z toho důvodu, že by tento konkrétní termín byl horší než ostatní, ale že používání a zdůrazňování titulů cti inklinuje ke vzniku hrdosti, která může být i nebezpečná a pokrytecká.
  3. Zatímco slovo „Rav“ (rabín) ve svém původním významu znamená „veliký“, v podstatě se ale neliší od jiných pojmů, jako je reverend, služebník, otec, kněz, pastor, apoštol, lékař…
  4. Tento termín může být použit, když se odkazuje na funkci, spíše než na titul. Měli bychom se snažit využívat tituly tak málo, jak je to jen možné. Je rozdíl mezi slovy: „Pastor Jan“, anebo „Jan, který slouží pastoračním vedením."
  5. V mém propagačním materiálu používám „Ašer Intrater slouží ve vedení týmů v Ahavat Ješua, Tikkun International, Revive Izrael a Tiferet Ješua.“ Když jsme chtěli popsat apoštolskou funkci, snažím se používat „zakladatel a garant“ nebo „dohlížitel“.
  6. Když je důležité všimnout si rozdílu mezi různými pěti úřady (Efezským 4,11), řekl bych, „slouží v apoštolském dohledu.“ Je nezbytné potvrdit funkci apoštolské služby a obnovit správnou biblickou terminologii.
  7. Existují tři pozitivní důvody k používání termínu „mesiánský rabín.“ Prvním je vytvoření správného židovského historicko-kulturního kontextu Nové smlouvy, který byl pozměněn 2000 let trvající židovsko-křesťanskou polemikou.
  8. Za druhé, v souvislosti s mesiánským sborem existuje mnoho sborových funkcí, které vůdce musí splňovat a které jsou výrazně židovské, jako je například obřízka, Bar Micva, židovská svatba, svátky, liturgie, pohřby atd. Tyto funkce zastává rabín v tradiční synagoze, a proto termín mesiánský rabín umožňuje sborovému vedoucímu jejich provedení v rámci jeho sboru.
  9. Za třetí, v boji za základní svobodu náboženského světonázoru, práva náboženského vyznání a kulturní identity, je mesiánská komunita legitimním proudem v rámci širší židovské obce a izraelského národa. Proto je součástí prokázat, že máme právo se s tímto termínem ztotožňovat a jím operovat.
  10. V případě, že termín rabi má být použit z výše uvedených důvodů, a aby nedošlo k nedorozumění, by bylo důležité připojit termín „mesiánský“ (tj. Mesiánský rabbi), a ne jen říkat „rabi“, pokud ho nevysvětil tradiční „smichut“.

Modlete se z víry, ne ze strachu

James Bates

Zatímco se tady v Izraeli modlíme za bezpečnost našich rodin v uprostřed probíhajících teroristických útoků, přišly mě na mysl dva příklady modlitby. První byl, když na lodi zmítané bouří učedníci probouzeli spícího Ješuu (Matouš 8). Druhý byl, když se Ješua modlil v Getsemanské zahradě, zatímco jeho učedníci spali (Matouš 26).

To, co jsem těchto chvílích spatřoval, bylo, že učedníci více dbali věcí dočasných než věčných. I když není špatné modlit se za bezpečnost a ochranu, je pro nás špatné tak činit ze strachu, a být tak zahlceni přirozenými okolnostmi. Když bouře začala zmítat lodí, učedníci se vystrašili, probudili Ješuu a řekli: „Pane, zachraň nás! Umíráme!“(verš 25). Ješua odpověděl: „Proč jste ustrašení, vy malověrní?“ (verš 26). Oni byli všichni na stejné lodi, ale Ješua reagoval na bouři úplně jinak.

V Getsemanské zahradě byl však Ješua hluboce zoufalý a požádal učedníky, aby jej následovali a modlili se s ním. Třikrát se vrátil a našel je spící, namísto toho, aby se modlili. Tak proč, když Ježíš spal, byli učedníci vzhůru, ustrašení a tehdy, když je požádal, aby se s ním modlili, nemohli zůstat vzhůru? Vzhledem k tomu, že v lodi byli přemoženi okolnostmi, viděli vlnya cítili vítr, vypůsobilo to strach a nevíru. Když ale byli v zahradě, nepochopili věčný význam nadcházejících událostí. Příliš často jsou naše modlitby ovlivněny okolnostmi životních bouří. Chybí nám tak bdělost a modlitba s ohledem na věčný význam. Takže, stejně jako Ješua v Getsemanské zahradě, umístěme Otcovu vůli nad naši vlastní, snažme se vidět věci z jeho pohledu a modleme se vírou za to, aby na zemi mohl realizovat své věčné záměry.


Lucy Aharish

V nepřeberném množství diskusí o nedávné vlně teroristických útoků, by stálo za to vidět tento videoklip s izraelsko-arabskou televizní novinářkou. Pro sledování v angličtině, klikněte zde.


Boží budoucí věrnost Izraeli

V této zprávě Cody prozkoumá otázku učedníků Ješuovi ve Skutcích 1,6: „Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael?“ Byl to zavádějící otázka, jak to tvrdí někteří teologové? Bude království obnoveno během jednoho dne? Pokud ano, jak to bude vypadat? Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Zpět

Zpět