Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©30/10/2015 Služba Revive Israel

Učení sedmi hor

Daniel Juster Th.D.

Naši pastoři po 35 let učí Evangelium Království způsobem, který nás spojuje s novějším „Učením Sedmi vrcholků.“ Toto učení se stává stále populárnějším jak v charismatickém, tak i v evangelikálním proudu.

Obecně učíme, že následovníci Ješuy mají mít ve všech oblastech společnosti vliv božích principů. Například vedoucí podniku má zodpovědnost budovat svůj podnik v souladu s božími principy. Má být svědectvím a má ovlivňovat způsob jakým se podniká. Reformovaná teologie učí, že existují tři základní sféry autority, které musí všichni lidé prožít: Církev, rodina a civilní vláda (politická oblast). Nikdo nemůže být od nich oprávněně oddělen a v každé z těchto sfér jsou všichni povolání chodit v podřízenosti Bohu a jeho Zákonu. Můžeme říct, že tyto tři hory jsou větší ze sedmi.

Největší horou je Církev

Církev nemá vládnout civilní vládě, ani civilní vláda Církvi. Spíše by měl být každý předmětem Božího Zákona či principů ve své vlastní sféře. Církev má být prorockým a vyučujícím hlasem všem sférám a má pomoci tvarovat širší kulturu. Evangelikální církev na západě v minulém století z velké části opustila kulturní formaci ve prospěch Evangelia útěku. Přičemž očekávají jen smrt, skrze kterou následuje nebe nebo vytržení, které očekávají sedm let před návratem Ješuy. Proto Církev opustila větší kulturu pro individuální duchovnost.

Učení sedmi hor rozšiřuje klasické sféry autority díváním se na hlavní vlivy, který formují kulturu. Jimi jsou média, vzdělání, umění a podnikání. Obecně společnost směřuje ve směru dobra či zla, podle toho kdo v těchto oblastech ovládá mocenské páky. Ti, co ve společnosti ovládají kulturní páky, jsou jako králové.

Kulturní Proměna

V dnešní době je řízení několika nejvlivnějších sfér – jak v Izraeli, tak i ve většině západního světa- v rukou světské levice, a to zejména v oblasti vzdělávání a médií. V obchodní a politické oblasti je stále odpor. Učitelé sedmi hor povzbuzují věřící, aby vzali povolání v každé ze sedmi sfér a aby změnili směr celé kultury. K tomu může dojít pouze mocí Ducha a proto je probuzení klíčové.

V odpověď na toto učení však pro nás existují důležité předpoklady. Zaprvé, Bible je zcela jasná v tom, že před druhým příchodem nebudeme ovládat svět a vládnout všem sférám ve všech národech. Plnost království přijde až po návratu Mesiáše.  Takže zatímco my máme zodpovědnost za kulturu, neměli bychom mít žádné iluze o konečném vítězství před návratem Pána. Přesto může být v tomto mezidobí provedeno mnoho dobra. Kromě toho, měli bychom poznamenat, že středem poselství Království je stále výzva volat lidi k přijetí a podřízení se poselství evangelia! Nakonec království, které očekáváme, je to, kde Ješua sedí na Davidově trůnu v Jeruzalémě!


Nenaplněná slavnost

Ašer v tomto poselství sdílí jednotné téma Písem a mesiánského významu židovských svátků. Ke zhlédnutí v angličtině, klikněte zde!


Zpráva z mezinárodní konference Munich Global Gathering

Ariel Blumenthal

Shromáždění „Hnutí“ právě dokončilo svoji poslední kapitolu, shromážděním tisíců z mnoha národů v Mnichově v Německu. Tato shromáždění jsou doslova duchovním „maratonem“ - 3 a půl dne vášnivého, ohnivého uctívání, tancování, přímluv, ukázky smíření a jednoty a prorockých skutků představujících co dnes Duch Svatý na zemi dělá.

Byli jsme tým 5 vůdců z Izraele, včetně Chaima, Ariela, Ašera a Betty z Revive Izrael. Zde je jedno svědectví:

Měli jsme čas vyhlásit konec 70 let od konce 2. světové války. Již několik let, jsme se zaměřovali na toto prorocké okno času, pochopili jsme od Jeremiáše, Daniela a Exodu 20 (3 až 4 generace) že Bůh po toto období soudí hříchy národa. Ale pak přichází čas, kdy se vše stane historií a jeho plány se pohnou kupředu.

Jako židé, jako Izraelci jsme (na velmi historickém místu masakru 11 izraelských atletů během 72 Mnichovské Olympiádě) deklarovali, že pro Němce nastal čas, aby šli kupředu bez toho, aby je poutaly okovy minulosti.  A že my jako židé už nesmíme nadále stát v tom, co děláme každý rok na památku obětem holokaustu, prohlašujíce: „ nikdy neodpustíme, nikdy nezapomeneme.“

Nehovoříme o popírání holocaustu nebo o ukončení Jad Vašem - hovoříme o změně v dynamice vztahu mezi Němci a Izraelci. O změně v takový vztah, který požaduje, aby hřích, utrpení a neodpuštění minulosti již nedefinovalo, kdo jsme jako lid, jako národ. Jdeme spolu kupředu v Mesiáši!

Po té deklaraci a modlitbě mi mladý Němec, budoucí duchovní vůdce, řekl: „ Moc vám děkuji za to, co jste udělali. Jako Němec jsem vždycky cítil, zejména v mezinárodním prostředí, jako by bylo něco, co mě drží zpátky, toto břemeno z tíhy historie a viny našeho lidu. Cítil jsem se, jako by mi nebylo umožněno vkročit do plnosti mého osudu a místa vůdcovství ze strachu, že se stane něco zlého. Ale když jste se dnes modlili, bylo to zlomeno!“

Nechť povstane tato generace mladých německých křesťanů a ať běží do cíle Božího povolání, které je pro ně připraveno!


Zpět

Zpět