Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©6/11/2015 Služba Revive Israel

Boží rodina

Ašer Intrater

Bylo pro nás požehnáním spolupodílet se na realizaci konference Global Gathering, která proběhla v tomto měsíci v německém Mnichově. Konference se zúčastnili zástupci z mnoha národů světa, včetně pevninské Číny a zástupci z mnoha arabských národů. Akce, která byla vedená naším přítelem Davidem Demianem, směřovala svým širokým a hlubokým zjevením o mezinárodní církvi (eklésii) k „Boží rodině“.

Náš izraelský tým byl požádán, aby k tomuto tématu vedl modlitbu, kterou jsme pronesli v hebrejštině, a která byla přeložena do mnoha jazyků. „Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi.“ – Efezským 3,14-15. Povšimněte si slova „otec“ ve 14. verši a slova „rodina“ ve verši 15. Každý otec se raduje, když jsou jeho děti spojeny láskou. Samozřejmě každý otec pociťuje bolest, když jsou jeho děti v rozdělení a konfliktu.

Otec touží po sjednocení své rodiny

Chceme, aby byl náš Nebeský otec šťastný. Toužíme být rodinou; chceme Mu ukázat naši jednotu a vzájemnou lásku. Povšimněte si, že tato rodina má jak nebeskou identitu, tak i tu pozemskou. Jsme rodinou, která byla vykoupena a svedena dohromady krví Ješuy. Sdílíme s ním univerzální, mezinárodní a nebeskou identitu (Efezským 2,7).

Je zde také dosud lidská a pozemská rodová identita, jež je širší rodinou Abraháma. Pavlova vize pro eklésii, neboli rodinu víry, může být chápána jako naplnění Božích zaslíbení Abrahámovi (Galatským 4). Jedním z prvních Božích zaslíbení Abrahámovi bylo „Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě“ – Genesis 12,3. Význam tohoto zaslíbení byl rozšířen, když Bůh prodloužil Abramovi jméno na Abrahám. Tím ho nazval „otcem mnohých národů.“ (17,5)
Kdo jsou ty mnohé národy, jimž je Abrahám otcem? Kde jsou všechny ty pozemské rodiny, požehnané Abrahámem a jeho potomstvem? Jsou zde ti, kteří následují Abrahámovy kroky skrze víru v Ješuu. Eklésia je tou širší rodinou Abraháma. Toto je naše identita.

Abrahámova širší rodina

On má rád proces manželství, těhotenství, zrození, to, jak děti rostou, mít strýčky a bratrance. To je proč Ješua jen tak „nespadnul“ z nebe rovnou na zem, ale byl zrozen, vyrostl a prošel si dětstvím a pubertou. Pocit pravé lidské rodiny je nedílnou součástí mezinárodní eklésie.

Toto je aspekt identity, který snad sjednotí arabské křesťany a mesiánské židovské věřící – jako přirozené potomstvo Abraháma skrze Ismaele a Izáka…to může obnovit mezinárodní církevní eklésii. Ve skutečnosti, jsme se na jednom místě v Global Gathering sjednotili. Jako Arabové a Židé jsme žehnali mezinárodnímu tělu Kristovu. Modlili jsme se, abychom byli všichni jednotnou rodinou před naším Otcem v nebesích a širší rodinou z našeho otce Abraháma.

Toto byl silný moment, ve kterém jsme cítili, že zde došlo k historickému naplnění proroctví a k zaslíbení Písma pro Boží lid, že rodina bude pohromadě.


Krev muslimů a Al Aksá

Bassam Tawil (výňatek z Gatestone Institute)      

My všichni jsme si naprosto vědomi toho, že Al Aksá není v nebezpečí. Ironicky, stydím se to přiznat, ale díky izraelské policii je Al Aksá tou nejzabezpečenější mešitou na Blízkém východě.

Dnes jsme těmi, kteří obětovávají naše syny a dcery na oltáři prázdných sloganů, lží, které proklamují, že „Al Aksá je v nebezpečí“ a za doprovodu marné, rouhavé představy, že náš všemohoucí, vševědoucí Alláh si pro své dobro žádá nové mučedníky.

Pokrytost a politikaření Islámu vede naše šejky k úmyslné dezinterpretaci veršů z Koránu a ke způsobu, kterým znesvěcujeme Alláhova slova. Klerikům současného islámu, jakožto ohavného náboženství, více záleží na vraždění pohanů a obětovávání vlastního lidu na dlažbě mešity Al Aksá, než na životech věřících muslimů.

Korán zaslibuje Dětem Izraele, že se navrátí ze všech koutů země zpátky do země Izrael…no tak bychom se měli radovat z jejich návratu, jako z živého důkazu Alláhových slov a naplnění proroctví, která byla dána Mohamedovi. Namísto toho bojujeme s Židy, což znamená, že bojujeme s Alláhovým záměrem.

Korán nám říká, že Židé jsou vyvoleným národem a dědici země, tak jak to, že naši náboženští vůdci tento fakt popírají a odmítají přijmout fakt, že Korán jakýmkoliv náznakem nerozpoznává pojem „Palestina“, nebo „Palestinci?“

Pokud Židé přišli bez zásahu vyšší moci, nebyli by schopni podmanit si arabské armády, které na ně vzápětí zaútočily. Jejich vítězství je důkazem, že Alláh byl na jejich straně.

Když druhý chalífa, Omar bin al-Khatab, dobyl Jeruzalém, on a jeho poradce Kaab al-Akhbar (Žid, který konvertoval k islámu) potvrdili, že místo, kde stál chrám Židů, je místem které nazýváme Chrámovou horou a kde dnes stojí mešita Al Aksá.


Biblické správcovství - Rob Parker [část 1]

V tomto poselství Rob Parkek z IHOPu z Kansas City vyučuje o biblickém správcovství v Revive Israel. Boží majestát nad celým stvořením je klíčem k porozumění naší role správců pod Jeho autoritou. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE!


Smlouva a kontroverze

Chtěli bychom Vám doporučit tuto novou filmovou sérii, která popisuje historii a teologii přetrvávajícímu sporu o židovský národ, zemi Izrael a město Jeruzalém. Navštivte internetové stránky ZDE a sledujte první epizodu (v angličtině) ZDE!


Zpět

Zpět