Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©13/11/2015 Služba Revive Israel

Zápas s duchem antikrista

Daniel Juster  

Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista. (1 Janova 4,2-3)

Během prvního století povstalo hnutí, které začalo popírat inkarnaci (to, že Ješua byl Bůh, který se manifestoval v lidském těle). Toto odmítnutí má dvě strany: jedna, která odmítá Jeho Božství a druhá, která popírá Jeho plnou inkarnaci do lidského těla. Tím, že tyto doktríny budeme držet v naprosté rovnováze a budeme stát ve vztahu, je základem naší víry. Mesiánské hnutí povstalo na základě mocných znamení a divů ve službě Ješuy, Jeho smrti a zmrtvýchvstání a nakonec skrze úžasná znamení a divy ve službě izraelských apoštolů. Ti, kteří byli svědky takovýchto mocných důkazů, nemají výmluvy pro své odmítnutí panství Ješuy a poselství evangelia.

Důsledky odmítnutí

Když dochází k neustálému odmítání evangelia, a usvědčování, které přichází v moci Ducha svatého, nastává prostor pro hřích rouhání se Duchu svatému.
Takový hřích vede k démonické svázanosti. Ducha antikrista nenacházíme v lidech, kterým nebylo svědčeno, nebo u těch, kteří neměli možnost přijmout, nebo odmítnout Evangelium. To jen odmítnutí vede k posílení ducha Antikrista. Jednotlivci a lidé, kteří měli možnost setrvat v objetí Ješuy, a přesto odmítli, jsou uvrženi do démonických učení a pak tyto učení propagují.

Ačkoli to není "politicky korektní", musíme si uvědomit, že odmítnutí evangelia většinou židovského národa, vedlo již v prvním století k otevření se na ducha antikrista. Islám, který výslovně popírá vtělení a uvádí, že Ježíš nikdy nezemřel na kříži, ale přiznává, že byl prorok, zotročuje své stoupence k duchu antikrista. Tento duch antikrista se bude vždy snažit pronásledovat Tělo Kristovo.

I když jsou lidé v otroctví tohoto ducha, mohou mít hodně poznání pravdy, a mohou stále vytvářet kulturní bohatství. Přesto ale, spása požaduje osvobození od ducha Antikrista. Při jednání s našimi vlastními lidmi, i když je již tomu dlouho od kolektivního odmítnutí v prvním století, musíme se zaměřit na potřebu vymanit je z tohoto vlivu.

Klíč pro budoucnost

Duch antikrista se o to více umocňuje skrze islám, který má kořeny v tom, co Mohammed udělal se zjevením Nové smlouvy. To je důvod, proč je klíčem pro budoucnost v této těžké situaci probuzení a moc evangelia, která lidi vyvede z područí tohoto ducha. Jediný způsob, jak můžeme vidět přicházet mír, je prostřednictvím přijetí a podřízení se Knížeti pokoje.


Kavárna v Tel Avivu

Ron Cantor

Již dlouho jsem měl na srdci zrekonstruovat naší starou budovu a učinit z ní svěží a moderní kavárnu, která by hostila koncerty, setkání mládeže, týdenní modlitební skupinky atd. Letos v lednu nám jedna osoba nabídla dar $35,000, pokud budeme sami schopni taktéž sehnat $35,000. Letos v červnu jsme této částky dosáhli! V srpnu jsme začali s renovací, a stejně jako tomu u renovací bývá, stálo nás více času, než jsme čekali. Nicméně minulý týden jsme slavnostně přestřihli pásku!

Stále nás čeká ještě měsíc práce na vnitřní výzdobě (křesla, stoly, kávový bar, obrázky atd…), ale hlavní rekonstrukce je za námi. Zanedlouho bychom chtěli začít s pravidelnými koncerty. Již máme seznam umělců z nejbližšího okolí. Naší vizí je zrealizovat bezpečné prostory, kde si mládežníci a jiní budou moci zvát své přátele. Budou to prostory, ve kterých žijeme jako Ješua a kde milujeme Izraelce. Evangelium zde bude to nejdůležitější! Modlete se, aby tato kavárna byla naplněním toho, co Pán po nás chce!


Biblické správcovství (část 2)

V tomto poselství Rob Parker z IHOPu z Kansas City vyučuje v Revive Israel o biblickém správcovství. Boží majestát nad celým stvořením je klíčem k porozumění naší role správců
pod Jeho autoritou. Ješua je naším nejlepším příkladem… Pro sledování v angličtině klikněte ZDE.


Aglow International Conference

Holly Wallace

Minulý víkend se tým severoamerického Revive Israel zúčastnil mezinárodní konference Aglow v Indianapolis, kde byl Ašer pozván jako jeden z hlavních řečníků, spolu se svým přítelem, Harunem Ibrahimem, křesťanem s muslimskými kořeny a ředitelem televize Al Hayat. Jak možná víte, Aglow International se skládá z mužů a žen z více než 170 zemí v čele s prezidentem Jane Hansenem Hoytem. Název konference bylo „Být jedno – pro čas, jaký je právě teď“.

Obsah konference byl bohatý - naplněné uctívání a proklamace, které pronikaly do lidských srdcí a otřásaly národy. Událost sjednotila tři významné vůdce v těle Mesiáše ve smluvním partnerství pro Boží království, které se rodí na zemi; jeden zastupující křesťany z více než 170 zemí; další reprezentuje miliony Arabů s evangeliem a jeden, který je součástí mesiánské židovské komunity a autoritou apoštolské obnovy vycházející z Jeruzaléma.

Kromě úžasných svědectví muslimů obracejících se k víře v Ježíše a vynikajícího vyučování, byl tento víkend protkán prorockými činy vzájemného poddání se jeden druhému a úcty mezi vedoucími, které načrtly obraz toho, co to znamená v pravé pokoře sloužit jeden druhému. Jedním z vrcholů pro mě bylo, když Ašer pronesl požehnání před celosvětovým tělem věřících a povzbudil je, aby povstávali ve slávě a nesli tak evangelium království na konec země v přípravě na Druhý příchod Ješuy. Reakce byla ohromující.

To, co Bůh dnes dělá na zemi skrze své nástroje cti, je OPRAVDOVOU zprávou, a ne to, co slyšíte z televize, v rádiu nebo na internetu. Je to úžasné, inspirující a tak silné. Je to nevěsta, která se připravuje na příchod svého manžela: Lva z pokolení Judy a přicházejícího Krále!!


Zpět

Zpět