Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©8/1/2016 Služba Revive Israel

Apoštolská dohoda

Ašer Intrater

V písmu je nám ukázáno, že všichni máme být podřízeni autoritě. Podřizujeme se autoritě a je nám dána autorita (Lukáš 7,8). Toto podřízení se začíná na nejosobnějším a bezprostředním stupni Ješuy (Ježíše) jako Pána, a pokračuje ke globální nebo celosvětové harmonizaci celého Mesiášova Těla.

Jak se přesouvá vývoj duchovní autority z osobní sféry na globální, stává se požadavek podřízení se jasnějším. Podívejme se tedy, jak se vyvíjí duchovní autorita z „mikra“ na „makro“.

 1. Osobní podřízení se Ješuovi – Každý věřící v Ješuu by měl být ve svém životě osobně podřízený Ješuově duchovní autoritě (Matouš 7,21; Lukáš 6,46).
 2. Členství v místním sboru – Následně by se měl každý věřící zavázat místnímu sboru víry (Matouš 16,18) pod duchovní autoritu způsobilých starších (1. Timoteovi 3).
 3. Týmová práce vedení – Každá skupina vedoucích by měla se sebou navzájem zacházet jako před Bohem sobě rovnými, přesto umožňují jednomu, který je „ první mezi sobě rovnými“ aby vedl tým.
 4. Apoštolské/prorocké týmy  - Každý vedoucí sboru nebo služby by měl být součástí apoštolsko-prorocké sítě a měl by být podřízený tomuto vedoucímu týmu (Efeským 4,11-16).
 5. Rada starších – Každý apoštolský vedoucí by se měl podřídit radě starších apoštolských poradců pro odpovědnost a dohled (jako starší/praotcové za dávných izraelských kmenů).
 6. Jednota Těla – Tyto úrovně vzájemné podřízenosti, týmové práce a zodpovědnosti umožňují širší komunitě víry fungovat v jednotě, zralosti a čestnosti (Efeským 4,12-16)
 7. Jeruzalémská harmonizace – Jak se blížíme k Druhému příchodu, stanou se tyto sítě čím dál tím více harmonickými, jak duchovně tak i geograficky, s obnoveným Mesiánsko- židovským apoštolským vedením v oblasti Jeruzaléma (Matouš 19,28;  Skutky 1, 21-26; Izajáš 2,2-3; Skutky 15,2; 16,4; Galatským 2,1-2; Zachariáš 8,23).

Jak vstupujeme do správných harmonických vztahů, vytváříme „ atmosféru“, kde se uvolňuje moc Božího království. Vedoucí by měli být první, kdo předvedou toto srdce podřízenosti. Když jsme začali dohlížet nad sbory Tiferet Ješua a Ahavat Ješua, svolal jsem dohromady místní tým vedoucích a řekl jsem: „Chci, abyste věděli, že pokud zhřeším nebo se zachovám nesprávně, můžu být s této pozice odvolán. Zde je seznam lidí, kterým jsem podřízen, a kteří mě mohou odvolat.“ Skutek podřízení se vybízí také ostatní do této harmonie.

Harmonie zahrnuje podřízení se autoritě, správný smluvní řád a porozumění prorockému směru pro budoucnost. To je něco, o čem jsme přesvědčeni, že Duch Boží zdůrazňuje svému lidu v těchto koncových časech.


Co se skrývá za jménem?

Betty Intrater

Pokud se vás zeptám, jaké si myslíte, že je v Izraeli nejpopulárnější jméno pro chlapečka, jaká by byla vaše odpověď? David? Áron? Samuel? Špatně! Nejpopulárnější mužské izraelské jméno pro miminko bylo v minulém roce Mohammed!!

Nehledě na různé kritiky – někteří říkají, že Izraelský statistický úřad se snažil skrýt tento fakt tím, že vyloučili z průzkumu arabské porody; další kritizují arabský sektor za nedostatek originality při opakovaném užívání stejného jména – pár statistik vyčnívá.

Prvně je k povšimnutí vysoký počet Arabů žijících mezi židovskou populací (tyto průzkumy nezahrnují arabské obyvatele žijící na sporných územích). Za druhé si lze povšimnout svobody těchto obyvatel vyjádřit své náboženství a kulturu výběrem jména (Nemuslim by pravděpodobně nepojmenoval své dítě Mohammed).

Dokážete si představit, že by Saudskoarabský nebo Íránský statistický úřad zveřejnil seznam s jejich nejpopulárnějším jménem pro dítě jako je jméno Chaim nebo Jákob?


Přinášení Božího království do Švýcarska

Cody Archer

S Liat jsme se právě vrátili z mládežnického kempu ve Švýcarsku, kde byl bohatý čas vyučování o Božím království. Zde je pár svědectví:

 • Jedna dívka, která vyrostla v nevěřící rodině a byla ateistka, poprvé odevzdala svůj život Ježíši! Na konci týdne vysvětlovala, že prvních několik dnů odmítala to, co slyšela. Pak se ale během uctívání začala setkávat s Boží láskou a její zdi se začaly bortit!
 • Jedna dívka, která byla závislá několik let na tabletkách na spaní, byla uzdravena a během týdne začala při odchodu do postele usínat bez prášků!
 • Dívka, která měla obzvlášť vysoký pronikavý hlas, přijala modlitbu a tón jejího hlasu se náhle změnil na nižší tón. Také měla jednu nohu o 1,5cm delší než tu druhou. Modlilo se za ní a její kratší noha dorostla té druhé!
 • Jedné noci během chval zaznělo slovo o andělech pohybujících se a tancujících v místnosti. Krátce po tom mladý muž cítil někoho přicházet a položit ruce na jeho ramena. Když se otočil, aby se podíval, nikdo tam nebyl!
 • Hlas jedné vedoucího chval začal být během týdne unavený a ztrácel na intenzitě. Poté co přijala modlitbu, bolest odešla a její hlas byl posílen!

Děkujeme, že s námi stojíte v modlitbě!


Největší židovský svátek

Ašer Intrater

Ašer v tomto učení prochází mesiánskou rodovou linii, biblické dějiny vedoucí k narození Ješuy a požadavky na mesiáše vzhledem k prorokům.  Tento největší židovský svátek, narození Mesiáše, je největším momentem v židovské historii, který dává cíl a smysl historii židovského lidu. Pro zhlédnutí v angličtině, KLIKNĚTE ZDE!


Zpět

Zpět