Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 5/2/2016 Služba Revive Israel

Musím se stát členem sboru?

Ašer Intrater

Někteří lidé se ptají: „Pokud čtu Bibli a modlím se, proč bych se měl stát členem místního sboru?" No, k odpuštění hříchů (obdržení spásy) se nemusí člověk stát členem sboru. Avšak je mnoho důvodů proč by se jim člověk měl stát. Zde je několik důvodů:

  1. Ješuův záměr - hned po vyznání víry Šimona Kefase (Petra), Ješua reagoval slovy, „na té skále vybuduji svou kehila (ekklésia, církev)" Matouš 16,18. Jak může někdo říct, že je odhodlán následovat Ješuu, ale nespolupracuje s Ješuovým záměrem vybudovat svou církev?
  2. Duchovní boj - Ješua ve stejné pasáži říká, že „brány podsvětí ji nepřemohou" - Matouš 16,18. Uvnitř zbožného společenství víry by měla být duchovní autorita, aby nás chránila před ďáblovými útoky. Pokud člověk není součástí zbožného společenství víry, je zbytečně vystaven démonickým útokům.
  3. Odpověď na evangelium - Petr ve své první zprávě nabádá lidi k pokání, ponoření do vody a přijetí Ducha Svatého (Skutky 2,38). Ti, kteří byli zachráněni, se okamžitě připojili ke společenství víry („přidával k nim" - Skutky 2,41 a 47). Jejich reakce na evangelium byla hluboká oddanost k Pánu a jeho společenství na Zemi (Skutky 2,42-47; 4,32-35).
  4. Sjednocené modlitby - Petr byl zatčen a vsazen do vězení, ale byl nadpřirozeně osvobozen přímým andělským zásahem (Skutky 12,3). Jedním z důvodů pro tento zázrak bylo, že „Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu." - Skutky 12,5. Sjednocená modlitba je silnější než individuální. Ke sjednocené modlitbě dochází uvnitř společenství víry (Matouš 18,19).
  5. Morální odpovědnost - Jako Ješuovi následovníci, bychom měli žít podle zásad věrnosti a poctivosti. Když hřešíme, naši bratři a sestry nám mají pomáhat radou a konfrontací. To se má dít v rámci sboru (Matouš 18, 15-19). Pokud neexistuje žádný závazek vůči společenství víry, neexistuje žádný rámec vztahů, který by držel jeden druhého v morální odpovědnosti.
  6. Starší v každém městě - Během Pavlových (Saulových) cest a služby vidíme opakující se model: modlitba, evangelizační kázání, shromažďování nových věřících ve společenství, jmenování starších. „V každém sboru jim ustanovili starší…" - Skutky 14,23. Na každém místě, v každém městě se věřící připojili ke společenství s vedoucími mající duchovní autoritu. V Písmu není jiného vzoru.
  7. Pavlovy epištoly - Je ironií, že někteří odůvodňují nepřipojení se ke společenství citováním veršů z Pavlových epištol. Přesto většina Pavlových epištol - Římanům, Korintským, Galatským, Efeským, Filipským, Koloským - byla adresována místním sborům. Měli bychom číst epištoly jako členové místního sboru.
  8. Dary Ducha - Jiní se odkazují na své osobní a nezávislé vedení Duchem Svatým. Samozřejmě Duch Svatý vede každého z nás osobně. Nicméně primární vysvětlení darů Ducha svatého je nalezeno v 1. Korintským 12-14. Tam zjišťujeme, že VEŠKERÉ dary jsou VŽDY k posílení místního sboru víry (1. Korintským 12,4, 14, 26; 14,4,5,12,26)
  9. Ješuovy epištoly - Ne jen Pavel psal dopisy místním sborům, stejně tak je psal Ješua! Ve Zjevení 2-3 najdeme Ješuovy epištoly 7 různým církvím. Bylo to zřejmě jeho očekávání, že VŠICHNI jeho následovníci budou členy v místních sborech.
  10. Obecná Ekklésia - Místní sbor je buňka nebo orgán náležející většímu Tělu Mesiáše. Tímto způsobem se podílíme na Ješuově vůdcovství (Efeským 1,22), zobrazujíc Boží moudrost (Efeským 3,10), obdržujíc Boží slávu (Efeským 3,21), odhalujíc tajemství "nevěsty" (Efeským 5,25) a zachovávajíce ve světě pilíř pravdy (1. Timoteovi 3,15).

Místní církevní shromáždění se může setkávat ve své vlastní budově, nebo u někoho doma, nebo tajně uprostřed lesa! Ale základní principy se nemění. Kéž bychom všichni našli dobrý „rodinný dům" jako součást místního společenství víry v Ješuovi!


Pan Ki Mun a teror

Eddie Santoro

Generální tajemník OSN, Pan Ki-mun nedávno označil izraelskou „politiku osidlování" jako hlavní příčinu současné vlny teroristického násilí. Skutečnost, že celý islámský svět je otevřeně oddaný -- ne řešení dvou států, ale konečnému zničení Izraele -- je zcela ignorováno.

Pan nedávnou Klimatickou konferenci v Paříži zahájil chvíli ticha za oběti terorismu a formálním výčtem měst, kde radikální islamisté zavraždili lidi, ale s do oči bijícím vynecháním Tel Avivu a Jeruzalému. Vraždění Židů je nyní oficiálně označováno jako „odpor vůči okupaci" a ne jako teror -- tak jak je tomu na celém světě.

Takové myšlenky nikdy nebyly vyjádřeny, když Francie odpověděla na jejich nedávný teroristický útok. Od Dvojčat v New Yorku až po útoky v Africe a Evropě světoví vůdci vždy schválili národní odpověď, když se snaží chránit proti islámskému teroru. Ale Izrael, národ který trpěl déle a hůř něž jakýkoli jiný národ na světě je otevřeně odsouzen za jejich odpověď na teroristické útoky vůči svým občanům.

Modlete se s námi, aby mocnosti, které povzbuzují své lidi k páchání těchto útoků, byly zlomeny a poraženy!


Izrael, Řecko a Kypr

Greta Mavro

Nedávno Izrael, Řecko a Kypr podepsali třístrannou dohodu o spolupráci v oblasti zemního plynu, elektrické sítě a zabezpečení proti teroru. Zde je povzbuzující zpráva od izraelského ministra zahraničních věcí. Ke zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Izraelský „hlídací pes"

Nedávno se objevil náš bratr Caleb Mayers na titulní straně Maariv místního jeruzalémského sloupku. Na jeho jméno se odkazovali jako na nového izraelského „hlídacího psa" a chválili jej za jeho snahu bránit Izrael proti propagandě po celém světě. Prosím modlete se za pokračující práci Jeruzalémského institutu spravedlnosti.


No Longer Strangers - Daniel C. Juster [ part 1 ]

For this week's English video teaching, click HERE!


Zpět

Zpět