Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 8/4/2016 Služba Revive Israel

Co nemohu slyšet?

Ašer Intrater

V poslední době jsem zaznamenal, že rapidně přestávám slyšet. Šel jsem tedy k ušnímu lékaři. Doktorka byla asi mého věku a měla poměrně vážné vystupování. Podívala se mi do ucha, vytáhla primitivní nástroj, něco jako nůž na dopisy, a řekla: „Teď to může trochu bolet.“

Vložila tento špičatý předmět do mého pravého ucha a krouživým pohybem jím otáčela, zatímco já se svíjel a skřípal zuby. Totéž udělala s mým levým uchem. Pak řekla: „Toto bude trošku bolestivější, ale chci to všechno dostat ven.“ Škrábala dál a já jsem křičel. Po asi jedné minutě z každého ucha vytáhla dvě malé, jako ořech velké zátky špíny a vosku. Já jsem tam seděl, třásl se, utíral si oči a zotavoval se z této zkušeností.

Ale pak jsem si něčeho všiml. Celý můj sluch se vrátil, okamžitě! Bylo to tak krásné a úžasné, až bych tančil! Vrátil jsem se ke své paní „doktorce Vážné“, objal jí a políbil. Nakonec se usmála. Vyšel jsem ven a neměl již žádný problém.

Ješua řekl: Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Jan 16:12  

Jaké to šokující prohlášení! Žádáme Boha, aby s námi mluvil. Ale problém není v Jeho projevu, ale s naší vůlí nebo schopností slyšet to, co chce říci. Problém není s Božími ústy, ale našima vlastníma ušima - nebo přesněji, je v našich srdcích.

Proč nemůžeme unést to, co nám Bůh chce říci? Co chce říct, že nejsme ochotni slyšet? Existují oblasti, ve kterých opravdu o sobě nechcete znát pravdu? Ježíš řekl, že má ještě „mnoho co říci“. Z tohoto důvodu nám Bůh dává do vnitřního já Ducha svatého, a může nás vést do veškeré pravdy, kterou jsme nechtěli slyšet (Jan 16:13). On k našemu vnitřnímu člověku mluví něžně a láskyplně, obchází naši tendenci, která chce „zabít“ posla, jenž přináší špatné zprávy. Modleme se: „Pane, pomoz mi naslouchat Duchu svatému, který ke mně mluví. Pomoz mi slyšet a snášet za to, co se mi snaží říci. Amen.“


Novinky z výstavby v Jad Hašmoně

Projekt výstavby 36 nových domů v Jad Hašmoně (mesiánský Kibuc za Jeruzalémem, kde se nachází centrum naší služby) pro mesiánské rodiny s dětmi jde konečně pěkně kupředu. Šest rodin z našeho týmu se bude schopno přestěhovat již toto léto, kdy budou domy hotové. Tento projekt čelil mnoha výzvám: dva hlavní dodavatelé opustili projekt, podali návrh na konkurz a mnoho rodin tak přišlo o své peníze. Žádáme Vás o modlitby v nadcházejících měsících, aby mohlo vše být do léta dokončeno a za milost pro všechny rodiny, které se budou stěhovat.

Pro sledování tohoto důležitého poselství s Juvalem Janajem o průběhu stavebního projektu, klikněte ZDE!  


Milost– רחמים

Eitan Shishkoff

V roce 1989 jsem obdržel vizi oázy v poušti. Slyšel jsem slova o „stanech milosti.“ Jen o pár let později, jako nový přistěhovalec, jsem volal k Bohu pro význam těchto slov, které jsem obdržel v Jeremiáši 30:18: „Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad jeho příbytky se slituji.“ Byla to ta část o milosti, která se dotkla mého srdce. Za prvé jsem si uvědomil, že návrat našeho lidu do země Izrael byl akt Boží svrchované milosti. Za druhé jsem si uvědomil, že můj lidský soucit/spoluúčast nezvládne adekvátně reprezentovat Jeho srdce.

Když Ješua uzdravoval nemocné a vyháněl démony, čteme, že byl „pohnut soucitem“ (Matouš 14:14, Marek 1:41). To je srdce Boha, které pozvedá utlačované, léčí malomocné, osvobozuje zotročené. Ke každému z nás v krajní nouzi Ješua natáhl ruku milosrdenství a vytrhl nás z temnoty našeho vlastního vězení. Přesto nám také chce dát srdce soucitu, jež bude šířit mezi druhé Boží lásku.

Způsobem, jehož není žádný pozemský zdroj schopen, garantuje lásku odmítnutým a nechtěným. To je pravá podstata Boha (Žalm 86:15; 145: 8-9). Naším povoláním je komunikovat Ješuovo velké poselství lidstvu a zároveň ke každé konkrétní osobě:  „Chci Tě!“


Povoláni nést ovoce

V této zprávě Cody Archer hovoří o prvním Božím příkazu pro lidstvo: „Ploďte se!“ Znamená to, že máme mít velké rodiny? Jak Bible definuje plodnost? Pro sledování v angličtině klikněte ZDE!


The Mystery of Suffering

In this message Asher Intrater speaks on the mysterious connection between glory and suffering. To listen in English with French translation, click HERE!


Zpět

Zpět