Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 27/5/2016 Služba Revive Israel

Láska ke Slovu

Cody Archer

Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, se kterou jsme pravidelně navštěvovali shromáždění. Moc se mi líbily biblické příběhy jako David a Goliáš, Daniel ve lví jámě. To se dělo až do mých 21 let, kdy jsem odevzdal svůj život Ježíši (Ješuovi). Tehdy jsem si uvědomil, že jsem vlastně nikdy bibli nečetl sám. Neviděl jsem důležitost nebo význam četby Starého zákona. Poté, co jsem byl pokřtěn v Duchu svatém, najednou jsem měl hlubokou touhu číst a vědět všechno o Božím slově. Celou Bibli jsem přečetl za pět měsíců. Příběh o Danielovi v jámě lvové jsem četl poprvé na vlastní pěst (bez pomoci obrázků!) Bylo to vzrušující. V některých případech jsem nemohl odložit knihu. Od té doby jsem denně meditoval nad Božím slovem a Genesis až po Zjevení jsem za tu dobu přečetl nesčetněkrát.

Biblická negramotnost

Proč je to důležité? Náš tým spolupracuje s mnoha věřícími a cestuje po celém světě, aby učil a kázal Boží slovo, a jsme ohromeni úrovní biblické negramotnosti, která je mezi mnoha dnešními věřícími. Více než jednou jsem slyšel pastory povzbuzovat svůj sbor, aby strávil pět minut denně nad Božím slovem, protože ví, že většina z nich Písmo nečte.

Téma, které převládá ohledně posledních časů, je klam (Matouš 24,4-5; 23-25; 2 Tesalonickým 2,7-12). Ámos 8,11 nám říká, že na konci časů bude existovat celosvětový hlad po Božím hlasu – Žijeme ve věku plném informací, kdy jsme se stali příliš zaneprázdněni a příliš rozptýleni, než abychom se denně soustředili na Jeho slovo, i když jej máme k dostání v mnoha různých formách (digitální, audio, atd.), než si naši předci dokázali představit.

Kromě toho jsme dnes svědky potlačování Bible ve veřejném životě, což se děje v mnoha západních zemích. Mnoho věřících dnes není kultivováno životním stylem pravidelného přebývání v Božím slovu, a to bude jedna z příčin mnohého klamu a odpadnutí (2Te 2,3).

Mnoho těch, kteří Písmo čtou, se často více zaměřuje na získávání intelektuálních poznatků, místo aby byly spojeny s milujícím dialogem s Duchem svatým, který vede k hlubší intimitě. Nebo to je často o náhodném výběru – čtou tam, kde zrovna nalistují, což není o systematickém způsobu. Někteří čtou pouze Novou smlouvu, což brání vidět hluboké spojení a dějovou linku příběhu od Genesis až po Zjevení.

Sdílejte, co milujete

Žijeme v době, kdy je třeba, aby porostla láska k Božímu slovu a přešla na další generaci. Nebudeme-li tak činit, budeme zmítáni sem a tam každým větrem falešného učení. Historie směřuje k návratu Ješuy a ke zřízení Jeho království. Existuje pouze jedna příručka, která nám ukáže, jak být blízko Králi a jak procházet dny soužení a slávy, které jsou před námi. Nechť se znovu staneme lidmi, kteří vědí, milují a poslouchají celé Slovo Boží.


Směřování rodiny ke Království

Jedná se o první vyučování Ašera Intratera na konferenci Israel Intensive, organizované IHOPKC. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE!


3 aspekty Království

V tomto poselství Ariel Blumenthal vyučuje ze Skutků 1 o zmrtvýchvstání, Duchu Svatém a obnově Izraele. Pro sledování v angličtině s překladem do thajštiny, klikněte ZDE!


Smysl, moc a lid

V tomto poselství Ašer Intrater vyučuje o důležitosti porozumění Božím pomazaným časům včetně Jeho spasitelského plánu. Bůh nás ze svých plánů nevyjímá, ale chce nás zapojit. Pro lepší porozumění a příklon k Božím plánům, klikněte ZDE pro poslech tohoto audio vyučování v angličtině.


Nazývám vás přáteli

Elhanan

„Nebudu vás už nazývat služebníky… Vás jsem ale nazval přáteli…“ (Jan 15,15).

Tato slova mluvená Mesiášem ke svým učedníkům padla v Jeruzalémě na oslavě Pesachu. Hlavní událostí tohoto svátku je připomínka vyjití Izraele z Egypta, kde se národ otroků stal národem svobodných mužů a žen. Dlouhotrvající pesachovou tradicí je zpěv písně avadim hainu („my jsme byli otroci), ale nyní jsme svobodní“. Právě v této souvislosti, kdy Ježíš pronesl tato revoluční slova v hebrejštině, kdy slovo „avadim“ pro služebnictvo, je stejné slovo pro otroky. Bližší překlad tedy je „Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce.”

O Abrahámovi, otci celého Izraele (stejně jako potomků Ismaele) a věřících je psáno „uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost‘ a byl nazván Božím přítelem.“ (Jakub 2,23). Proto je zmíněna narážka na Ješuu a jeho pesachový proslov k tomuto vztahu, který měl Abraham s Bohem jako přítel. Jeho prací a úkolem bylo obnovit osobní vztah mezi člověkem a Bohem, jako tomu bylo s Abrahamem. Lidstvo by již nemělo být otroky hříchu a tak Božími nepřáteli, nebo dokonce otroky Boha, ale spíše blízkými Božími přáteli. To je ústřední poselství evangelia.


Revive Israel na Facebooku

Víte, že zveřejňujeme krátká videa, novinky ze služby, citáty… každodenně?  Připojte se k nám na Facebooku!


Zpět

Zpět