Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 24/6/2016 Služba Revive Israel

Jak se napojit na Izrael? (část 1)

Ariel Blumenthal

Jaký máme mít jako křesťané vztah k Izraeli? Jak nalézt spojení? V Římanům 11:17-24 Pavel přirovnává toto životně důležité, organické spojení k naroubování na olivovník Boží smluvní rodiny. Pro úplné pochopení tohoto učení, musíme nejprve pochopit, že biblický pojem „Izrael“ má tři základní významové úrovně.

  1. Židovský lid:
    "Izrael" (kníže Boží) se poprvé objevuje jako jméno udělené Bohem Jákobovi po jeho slavném utkání v zápase s Božím poslem v Genesis 22. V této fázi prazákladní „Izrael“ je prostě jméno dané velkému patriarchovi 12 izraelských kmenů a později jeho potomkům. Touto smlouvou Bůh tak navždy identifikuje sám sebe jako „Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův… Bůh Izraele.“ A tak „Izrael“ jsou fyzičtí potomci těchto patriarchů, kteří se později stali známými jako židovský národ.
  2. Národ Izrael a země izraelská:
    Asi o 400 let později se počet obyvatel izraelských kmenů velmi rozhojní, a spolu jsou připraveni stát se národem. Na Sinaji lid dostal Tóru / zákon obsahující základní prvky, které budou definovat jeho kulturu, zákony a společnost. Po vstupu do Zaslíbené země je tu další smlouva, kterou je ustanoven národ jako věčné, mesiášské království pod Davidem a jeho potomky. (2 Sam 7) Tento národ / království má Jeruzalém-město Davidovo jako své věčné hlavní město. „Izrael“ se tak stává národem se specifickým územím, hlavním městem, ekonomikou, atd. - a s příslibem budoucí obnovy jako celosvětové metropole, mesiášského království. (Sk 1:6)
  3. Izrael, spasený pozůstatek:
    To je místo, kde je téma trochu složitější. V Nové smlouvě, a to zejména v teologii Pavla se dozvídáme, že v každé generaci je duchovní podmnožina širšího Izraele -spaseného pozůstatku, ve kterém je plnost Božího slibu vůči Izraeli realizována. Z vnějšku tato skupina židovských osob vypadá jako každá jiná a mluví stejným jazykem; ale uvnitř je jejich srdce znovuzrozené, „obřezané“ a zapečetěné Duchem svatým. Dokonce, i když se zdá, jako tomu bylo v případě napříč historií, že většina židovského národa nereagovala na Boží zjevení pro konkrétní generaci, Boží Slovo a zaslíbení pro celý národ stále platí kvůli spasenému pozůstatku. (Ř 11:16) To je právě tak pravdivé jako za času Eliáše, Pavla a současnosti - protože (Ř 9:6; 11:1-7) „ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael.“ A co víc, nyní v rámci Nové smlouvy dokonce věřící pohané mohou být „naroubováni“ k tomuto smluvnímu olivovníku víry skrze spásnou milost Boha Izraele. (Ř 9:24; 11:17) Tak, Izrael je pozůstatkem lidu víry v Ježíše napřed Židů a také neŽidů, dohromady jako „jeden nový člověk.“ (Ef 2:15)

V souhrnu lze konstatovat, že body A & B se vztahují k Izraeli jako fyzické realitě, zatímco bod C se vztahuje k Izraeli jako k duchovnímu tajemství. Všechny tři jsou biblicky platné výrazy, co Bible míní „Izraelem“, a sami se tak můžeme připojit k jednomu nebo druhému v různých časech. Ale kniha Římanům (zejména 11:11-26) a Efezským (2:11-3: 6) učí, že „plnost“ zjevení Božího plánu pro Židy a pohany (Izrael a národy), záleží na Jeho prioritě „roubování“ do olivovníku. Pavlovy dopisy nás tomu učí, že v rámci Nové smlouvy plnost tajemství Božího záměru pro „Izrael“ se nalézá v Kristu (Mesiáši), a skrze narovnané vztahy mezi židem a pohanem podle všech svých smluv s Izraelem - lidem, národem & pozůstatkem! (V části II se podíváme na to, jak tyto vztahy mohou v praxi vypadat.)


Šťastné desáté narozeniny Ahavat Yeshua!

Eddie Santoro

Minulý Šabat jsme oslavili 10 let jako shromáždění! Sál byl plný lidí, Boží přítomnosti a láskyplného přátelství - to vše je svědectvím o mohutné práci, kterou Pán odvedl v uplynulém desetiletí.

Z Boží milosti (a spoustě tvrdé práce!), Tyto roky přinesly značné ovoce! Byly výzvy, několik porážek, ale celkově jsme zažili velký úspěch, a když se podíváme zpět, jsme naplněni hlubokým pocitem klidu a spokojenosti.

Na prvním zasedání v roce 2006 bylo asi patnáct lidí. Ašer Intrater a já jsme byli jediní dva představitelé. Spolu jsme po dobu 6 let pracovali v Tel Avivu a věděli jsme velmi dobře, že pozvednout sbor v Jeruzalémě v souladu s naší vizí nebude snadné. Naším modelem pro první shromáždění v Jeruzalémě byly Skutky 2, s názvem "Ahavat Ješua" (Ježíšova láska), což vyjadřuje naši vizi být shromážděním, které je naplněné Jeho láskou a mocí. V současné době se malá skupina 15 lidí rozrostla na asi 120.

Původně byl sbor složen převážně z mladých a svobodných. Viděli jsme velký potenciál v každém z nich a strávili s nimi roky setkávání, společného lámání chleba, a prošli s nimi přes mnohé obtíže a vítězství. Tančili jsme na jejich svatbách a radovali se, když jejich mladé rodiny rostly. Mnoho z nich se nyní rozrostlo do zralých členů, a my jsme hluboce odhodláni předat vedení do jejich rukou. V současné době mají mnoho odpovědnosti za vedení a řízení shromáždění. Ašer, Dan a já jsme se stali trenéry a je touhou v našich srdcích, aby sloužili a přinášeli své ovoce. Za tímto účelem jsme vděční, a za to dáváme slávu Bohu, který dnes buduje v Jeruzalémě svůj dům!


Setkej se s týmem: Tal

Tento týden poznej Revive Israel týmového pastora, Tala Robina. Sleduj ZDE!


Porozumění pravému charakteru Otce (část 1) 

Ašerovo poselství z konference IHOPKC. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Zpět

Zpět