Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 15/7/2016 Služba Revive Israel

Jak se napojit na Izrael (část 3)

Ariel Blumenthal

V první a ve druhé části jsme se spolu podívali na biblickou definici Izraele (lid, národ, pozůstatek) a na několik způsobů, jimiž se křesťané v naší generaci napojují na Izrael. Odhalili jsme, že podle Římanům 11 a Efezským 2 a3 vztah mezi Židy a pohany, Izraelem a národy, přináší příslib plnosti Božího plánu pro probuzení, obnovu a druhý příchod Ješuy. Ve druhé části jsme se podívali na několik způsobů napojení, jež jsou dobré, ale míjí se plností. Takže jak dosáhneme této plnosti? Jak to pro naši generaci může vypadat?

Zaprvé, pokud vyhlížíme plnost spojení, dokonalé „naroubování“, pak by to přirozeně mělo být tvořeno „Izraelem“ který splňuje všechny tři biblické parametry. Naštěstí můžeme v naší generaci Izraelců nalézt takovou skupinu Židů – izraelský, mesiánsko-židovský pozůstatek, jež jsou Židy (lid), Izraelci (národ) a znovuzrozeným, Duchem svatým zasaženým pozůstatkem. Podle Pavla v Římanům 11, je tato skupina Židů těmi, kdo jak tělesně, tak duchovně nesou plnou zálohu Božích smluv a příslibů Izraeli. (11:1-15)

Trojitá šňůra

Pavel v Efezským popisuje tajemství smíření a jednoty mezi Židy a národy společně skrze Mesiáše, jež tvoří „nového člověka.“ Pavel deklaruje, že toto „tajemství Krista“ nebylo předešlým generacím proroků zjeveno tak, jako v jeho době (2:14-16; 3:1-6). Něco podobného můžeme říci o dnešní době, ve které vidíme tyto tři oblasti, které přinášejí ještě ostřejší pohled na toto tajemství, než tomu bylo v 1. století:

1) Věřící pozůstatek křesťanů ze skoro každého kmene, jazyka a národu Země;

2) Obnovený, nezávislý židovský národ (s Jeruzalémem jako hlavním městem!) po skoro 2000 let exilu; a

3) Obnova věřících v Ježíše v izraelském národě.

Písmo zaslibuje, že pokud mezinárodní církev vidí sebe na pravém místě, „naroubované“ pozici na izraelský pozůstatek; a když izraelský pozůstatek vidí, že jsme jedno s pozůstatky ze všech národů, „spoludědici, jedno tělo a účastníci stejných paktů a zaslíbení,“ pak společně na konci časů dosáhneme plnosti - probuzení, obnovy a druhého příchodu (Římanům 11:11-15; Ef 3:6) Jsme připraveni?  Již se tomu děje následovně:

  1. Vyučování: potřebujeme zjevení o těchto věcech, které přicházejí z Písma a Ducha svatého. Musíme dbát na Pavlova varování a usilovat o to nebýt „ignoranty“ jeho tajemství! (Římanům 11:25)
  2. Vztah: Jsme svědky rostoucích vztahů mezi mesiánskými vedoucími a představiteli církve z celého světa. „Jeden nový člověk“ neznamená, že každý jeden Žid a věřící z pohanů bude tvořit jedinečný vzájemný vztah. Poměr množství věřících Židů a národů to jednoduše činí nemožným. To je to, kdy se vůdcovská role v těle Kristově stává klíčovou: kdy vedoucí, kteří reprezentují komunity věřících, vstupují do společných modliteb, důvěry a vztahu a tak se tento globální „nový člověk“ může realizovat.
  3. Spolupráce: jak roste vztah, jsme svědky rostoucí spolupráce v realizaci modlitebních a uctívacích konferencí, evangelizací, médií atd.
  4. Vláda: Tento poslední bod vyžaduje článek sám o sobě, ale věříme, že v těchto dnech Pán obnoví plnost apoštolského a prorockého povolání a duchovní vládu ke svému lidu. Plnost této obnovy je závislá na správném vyrovnání se s plnosti Jednoho nového člověka v obnově vztahů mezi Izraelem a národy v Kristu.

Holokaust: Proč Židé?

V tomto poselství Ašer Intrater skrze Písma poukazuje, proč byl židovský národ označen pro likvidaci nacistickým Německem a proč jsou stále terčem nenávisti a násilí číslo jedna.


Poznejte tým – Andrew

Tento týden se setkejte se správcem našich webových stránek, Andrew Ben-Arii. Titulky jsou k dispozici ve francouzštině, španělštině, portugalštině, italštině a dánštině.


Zpět

Zpět