Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 14/10/2016 Služba Revive Israel

Pán odpuštění

Ašer Intrater

Čtyřicet dní od počátku měsíce elulu do Dne smíření (Jom kippúr) desátého dne měsíce tišri včetně jsou v židovské tradici časem pro pokání a odpuštění.   

V této době se konají zvláštní modlitby zvané סליחות "selichot", což znamená odpuštění. Jedna, velice známá, má název אדון הסליחות "Adon HaSelichot", neboli Pán odpuštění. Každý verš této básnické modlitby začíná postupně jedním písmenem hebrejské abecedy.  alphabet.  Zde jsou čtyři první verše:

„Pane odpuštění, Zkoumateli srdcí, Zjevovateli hlubokých věcí, Mluvčí spravedlnosti…“

Po každé stanci následuje refrén:

„Zhřešili jsme před tebou, smiluj se nad námi…"

Tato básnická modlitba se zpravidla zpívá, a její nápěv mezi moderními Izraelci – světskými i náboženskými, sefardskými i aškenázskými – vskutku zlidověl.

Je slávou evangelia, že každý člověk může činit pokání, odpouštět a vědět, že mu Bůh odpouští – každý den a v každém okamžiku! Tyto odpovědi tvoří základ veškerých modliteb a víry. Protože jsme všichni zhřešili a zas a znova hřešíme, musíme se všichni kát a odpouštět. Pokání a odpuštění jsou dvě „nohy“ pro naši duchovní cestu; v tom se naše víra „dotýká země“.

Ješua tomu učil takto: „A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám“ (Matouš 6,12). Kajeme se ze svých hříchů a odpouštíme těm, kteří se prohřešili na nás. Jak prosté! Jak jasné!

Odpuštění objevil Bůh. Je Pánem odpuštění. Nezapomínejme tedy tyto dva základní kroky víry – pokání a odpuštění - uvádět do praxe. A pamatujme v této době na přímluvu za židovský lid, aby jich mnohem více poznalo úplné odpuštění a jistotu, kterou máme u Boha na základě Ješuova dokonalého smíření!


Rekapitulace společné oslavy Svátku polnic

Letošní jeruzalémská oslava Svátku polnic (Jom HaTeruah) se docela vydařila a skoro všichni mluvili o tom, že ji prožili jako vskutku dějinný průlom. Sobotního večera 1. října se zúčastnili představitelé asi ze šesti až sedmi arabských sborů a devíti až desíti židovských sborů. Velký sál pavilonu byl plný. 

Na vedení se společně podíleli arabští křesťané a mesiánští Židé, promluvy z pódia zazněly v úplnosti arabsky i hebrejsky a zahraničním účastníkům se překládaly do sluchátek. Už tato spolupráce na vedení i v použití místních jazyků byla sama o sobě průlomem.

Skoro hodinu jsme Pána společně chválili směsí arabských a hebrejských písní. Poté přišli na pódium arabští a židovští pastoři, v jednotě se drželi za ruce a spontánně se modlili asi půl hodiny. Jedno krátké kázání bylo v arabštině, jedno v hebrejštině. Následovalo společné troubení na šofary doprovázené voláním: „Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově“ (Matouš 23,39).

Cítili jsme, že došlo k pokroku ve třech duchovních záměrech:

  1. Jednota: spolupráce Arabů a Židů v Jeruzalémě nastavila nový standard sblížení, který napomáhá sblížení v celosvětovém těle Mesiáše (Jan 17). 
  2. Království: vyhlašovali jsme „On je požehnaný“ a „Království světa se stalo královstvím našeho Pána“ (Zjevení 11,15 – Český studijní překlad); šlo o prohlášení nové úrovně duchovní autority na uvítanou nového příchodu Páně.
  3. Zjevení: když jsme se v ten v Bibli nařízený svátek sešli a troubili na polnici, uvolnil se nový rozměr zjevení vztahujícího se k času konce. Věříme, že na naše modlitby a troubení na zemi zazněla i odezva v nebi.

Zřejmě není náhodné, že jsme se sešli den poté, co se v Jeruzalémě shromáždili světoví předáci k uctění zesnulého bývalého prezidenta Izraele Šimona Perese. Jistě byl pro moderní Izrael velkou historickou postavou. My jsme však přišli uctít Krále králů, Mesiáše Ješuu, který z téhož hlavního města povládne na věky.


Intenzívní zimní učednictví

Během nadcházející zimy, 1. 12. 2016 - 25. 1. 2017, se bude konat intenzívní osmitýdenní kurs učedníků. Hostiteli anglicky mluvících věřících každého věku budou naši přátelé z Jerusalem Hills Inn. Tuto dobu pravidelně načasovaných chval, modliteb a vyučování stráví účastníci v oblasti Jeruzaléma společně s týmem Revive Israel a v severním Izraeli s Return Ministries a přitom budou prakticky sloužit místní církvi. Každý týden se bude konat výlet do různých míst po celém Izraeli. 

Cena 2000 dolarů zahrnuje ubytování v pokojích zařízených na způsob studentské koleje, veškeré stravování, cestování po Izraeli a vstupné při týdenních zájezdech. Začátek programu se rychle blíží a počet míst je omezen. Více informací a přihlášku najdete na:  info@jerusalemhillsinn.com

Zvací video najdete ZDE.  


Popularizujte TV „Ješua Chaj”

„Ješua žije“;  Chceme oslovit Izraelce Ješuovým evangeliem, proto otevíráme internetový televizní kanál „Ješua chaj“. Bude každý den v týdnu- po čtyřiadvacet hodin vysílat materiály, které připravují pastoři různých evangelizačních organizací v Izraeli. 

Pro další podporu kanálu potřebujeme, aby mnohem více lidí na našem Facebooku odkliklo, že se jim líbí. Navštivte prosím naši facebookovou stránku, odklikněte to tam a požádejte své přátele, ať udělají totéž!


Uložte si datum: zájezd Baruch HaBa (Požehnaný, který přichází = Vítáme vás) - Izrael 2017

Začala registrace pro bienální konferenci přímluv Barauch Haba a zájezd (9. - 18. května 2017). Rychle se plní, přihlašte  se tedy brzy! Plán vaší cesty po Izraeli je sestaven s cílem osobně vás seznámit s misiemi Stany milosti (Tents of Mercy), Revive Israel a Tikkun International. Krom profesionálních průvodců budou s vámi v autobusech i na jednotlivých místech členové našeho misijního týmu, budou vás vyučovat a mít s vámi obecenství.

Další informace a registraci si odklikněte ZDE! A můžete určit svůj dar pro „palestinské partnery“.


Zpět

Zpět