Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 4/11/2016 Služba Revive Israel

Sedm vzorů apoštolských týmů

Ašer Intrater

Mnoho duchovních akcí v Bibli vychází z práce apoštolsko-prorockých týmů. Našel jsem sedm takových, které nám dnes mohou sloužit jako vzory.

  1. Svaz evangelistů – Ješuova původní skupina dvanácti nijak zvlášť neprorokovala ani nezakládala sbory. Zvěstovali evangelium (a uzdravovali nemocné). Totéž platilo o skupině apoštolů vedených Šimonem Petrem (viz Skutky 1 – dvanáct Židů pro Ježíše je pro nás obrazem rostoucích evangelizačních týmů).
  2. Svaz proroků – Ve starém Izraeli vedli proroci jako Samuel, Elijáš a Elíša svazy mladších „studujících“ proroků (1. Samuelova 10,5).  Počátkem prvotního apoštolského týmu byla společná modlitba a prorokování (Skutky 1,14; 2,17). Kolem Jana Křtitele se zřejmě shromáždila skupina mladých vizionářů, kteří vytvořili jeho svaz proroků. IHOP-KC (Mezinárodní dům modliteb v městě Kansasu) se stal zdrojem dalších domů modliteb po celém světě.
  3. Mateřský sbor – podle Skutků 13 byli v Antiochii v církvi proroci a učitelé. Ti vyslali Pavla (Šaula) a Barnabáše a stali se podpůrnou základnou pro Pavlův tým i pro další. Sbor v Jeruzalémě byl matkou všech základních apoštolských sborů. Jako příklad mesiánských sborů, jejichž rozmnožením vznikly další, může sloužit sbor Beth Yeshua  (Bejt Ješua – Dům Ješuův) ve Filadelfii a sbor Tents of Mercy (Stany milosrdenství) v Haifě.   
  4. Výcviková škola – Ve Skutcích 19 vyučoval Pavel denně v Tyrannově škole, která byla něčím víc, než pouze střediskem výuky. Rámec vyučování sloužil jako základna pro zvěstování Božího království po celé oblasti Malé Asie (Skutky 19,10). Apoštolskými středisky pro šíření Božího království jsou biblické školy jako YWAM, CFNI, Gateways, ICOB a MJBI.
  5. Pavlův štáb – Kolem Pavla se začala sdružovat skupina, která tvořila podpůrný tým. Někteří vedli výcvik, několik jich bylo Pavlovými pomocníky, jiní vykonávali pomocné, tajemnické, organizační a jiné služby.  Titus nastoupil na Pavlovo místo apoštola, Gaius pořizoval kopie Pavlových listů. Tito bratři sloužili jako štáb kongregačního týmu pro zakládání sborů. Podle tohoto vzoru již dvanáct let pracuje tým Revive Israel. 
  6. Pětioborová služba – Když původní Pavlův štáb vzrostl ve sbor samostatných vedoucích, vyvinul se vzor apoštolského vůdcovství, který tvořilo pět různých typů povolání. List Efezským 4,11 je popisuje jako „apoštoly, proroky, zvěstovatele evangelia, pastýře a učitele“. Máme radost, když vidíme, jak se z mnoha našich pracovníků v Revive Israel stávají samostatní vedoucí po vzoru Efezským 4.  
  7. Poradní rada starších – Ve Skutcích 15 vytvořilo několik starších vedoucích skupinu, do níž patřil Petr, Pavel a Jakub, s cílem vypracovat strategii, stanovit zaměření služby a uklidnit spory. Nebyl tam jeden „papež“, šlo spíše o skupinu vzájemně podřízených vedoucích, kteří vedli rozhovory a modlili se. Tento typ vztahů se uplatňuje v našem poradním týmu starších v misijní organizaci Tikkun International, který tvoří Dan Juster, Eitan Shishkoff, Paul Wilbur a David Rudolph. 

Kéž nám tyto biblické vzory v našem úsilí o službu Pánu v této generaci pomáhají nést více ovoce!


NECHUTNÝ DONALD

Trumpovy poznámky o ženách jsou nechutné a mohou hodně uškodit ženám po celých Spojených státech. Na druhé straně by však byla škoda, jakou by struktuře rodiny přinesl agresivně prohomosexuální a propotratový Nejvyšší soud, tisíckrát horší!

Trumpův postoj k podnikání, je postojem kapitalisty, magnátského tyrana. Na druhé straně by ignorování amerického dluhu ve výši dvaceti biliónů dolarů mohlo vést v celosvětovém hospodářství k prudkému, hlubokému úpadku a způsobit utrpení miliónům lidí.

Trumpovy necitlivé poznámky o muslimech hraničí s rasismem a demagogií. Na druhé straně politicky korektní postoj k islámskému terorismu UŽ vyvolal bezdomovectví deseti miliónů, vyvraždění čtyř set padesáti tisíců a bezpočet únosů žen. Další odmítání boje proti extrémismu džihádistů znamená hrozbu, že vzniknou poměry, jaké dějiny dosud nezaznamenaly.  

Soupeření o úřad prezidenta ve Spojených státech má zásadní význam pro lidi v každém národě. Více než kdy dříve se modleme podle Matouše 16,19, ať Bůh do těchto blížících se voleb zasáhne svou nadpřirozenou mocí! 

ZDE sledujte další myšlenky Ašera Intratera o amerických volbách!


Nový zákon proti pornografii v Izraeli

Na posledním sobotním shromáždění jeruzalémského sboru Ahavat Ješua (Ješuova láska) zaznělo jasné a statečné kázání Odeda Šošaniho o ničivém působení pornografie a o nutnosti života ve světle. Druhý den ráno jsme užasli: noviny přinesly zprávu, že vládní zákonodárná rada Izraele jednomyslně schválila a předala Knesetu návrh nového zákona proti pornografii.

Zákon nařídí provozovatelům internetu automaticky blokovat pornografické nebo škodlivé stránky, dokud uživatel (musí jít o dospělého) zvlášť nepožádá o jejich otevření. Zákon nečiní pornografii nezákonnou, pomůže však filtrovat její šíření. Autorem návrhu zákona je Šuli Mualem ze strany Židovský domov. Podle statistiky sleduje v současnosti pornografii na internetu šedesát procent izraelských dětí ve věku od devíti do patnácti let.


Rekapitulace evangelizace v Kalifornii

Našeho mezinárodního ředitele Codyho Archera a mladého vedoucího chval Matiase z Jeruzaléma jsme vyslali na dvacetidenní službu do Kalifornie. Už jsou zase doma a tady je povzbudivá zpráva z jejich cesty. Sledujte ZDE!


Bůh nás opět shromažďuje, aby nastalo probuzení

V kázání jež zaznělo v sále organizace Místa uzdravení v kalifornském městě Santa Maria, Cody Archer ukazuje, jak nové shromažďování židovského lidu vede na konci časů před Ješuovým návratem k mohutnému probuzení v Izraeli. Lze sledovat v angličtině: Klikněte ZDE!


Zpět

Zpět