Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 25/11/2016 Služba Revive Israel

Boží úděl pro Araby a Židy

Ašer Intrater

Při každém našem setkání s arabskými křesťanskými vedoucími, ať místním zde v Izraeli nebo v rámci shromáždění Global Gathering, se zjevení o Božím údělu pro Araby a Židy posouvá na novou úroveň. Na poslední konferenci GG v Jeruzalémě jeden z arabských pastorů poukázal na to, že Bible uvádí pouze čtyři lidi, kteří dostali jméno před narozením: Izmael, Izák, Jan Křtitel a Ješua.

Všiml jsem si obdoby mezi Izákem a Ješuou a odtud i obdoby mezi Izmaelem a Janem Křtitelem. Jinými slovy, údělem arabských křesťanů je připravit cestu pro probuzení v době konce, pro mesiánský ostatek v Izraeli a Druhý příchod, podobně jako Jan Křtitel připravoval cestu pro Ješuův první příchod. 

Zaměřme se na to kladné

V osobních životopisech našich praotců, včetně Hagar a Izmaele, stejně jako Abrahama a Sáry, bylo mnoho hříchů a chyb. Bůh má ještě úděl pro židovský lid a také pro Araby. Je nám určena velká výzva, abychom se ohlédli na záporné jevy v dějinách našich národů a nalezli tak pro každý z nich kladný úděl od Boha. 

Už sama představa, že Arabové mají pozitivní úděl, je pro některé z nás Židů pohoršující; možná podobně pohoršuje některé křesťany a Araby pozitivní úděl Židů.  Úděl Izmaele a arabských národů je spjat s židovským lidem a to na základě mesiánské smlouvy, která přišla skrze Izáka. Mesiánští Židé a Arabové se vzájemně potřebují.

Předem stanovený plán

Izmael byl obřízkou uveden do abrahámovské smlouvy dříve, než se narodil Izák. Bůh zaslíbil, že mu požehná, a dal mu jméno ještě před narozením, neboť pro něj měl předem připravený plán. Jeden egyptský pastor mi řekl, že Izmaelovi – a tedy i dnešním arabským národům – byla určena úloha Izákova „velkého bratra“, který jej bude chránit. Izmael byl silný, bojovný a úspěšný.  

Dnes si arabští křesťanští vedoucí začínají všímat, že jejich posláním od Boha je pomáhat mesiánskému společenství v Izraeli a rozpoznat Boží smluvní záměr pro izraelský národ. Mějme na paměti, že Boží úděl pro kterýkoli národ nenajdeme v „nevěřící většině“, nýbrž ve „věřící menšině“. Platí to pro Evropu, pro Asii, pro Ameriku, pro Afriku, pro Araby i pro Židy.

Arabské národy mají kladný úděl předem daný Bohem. Ten nenajdeme v islámském extrémismu či politice, nýbrž v křesťanském arabském společenství; v ostatku těch znovuzrozených, kteří se řídí Biblí a jsou naplněni Duchem, jejž najdeme v každém z těchto národů. Spojuje nás s nimi společná víra v Ješuu a věříme, že budou v budoucích těžkých dobách stát při nás a při našem národě.

Vedoucí mesiánských Židů u kulatého stolu

,Misijní organizace Jewish Voice (Židovský hlas) pořádala letos v listopadu konferenci „Mesiánští vedoucí u kulatého stolu“, při níž se každoročně scházejí vedoucí mesiánského hnutí z celého světa. Zúčastnilo se mnoho vedoucích z Izraele, jakož i z Evropy a ovšem z Ameriky. Byli mezi nimi i členové našeho týmu vedoucích jako zástupci sboru Ahavat Ješua (Ješuova láska). Námětem konference byla podpora a budování vztahu důvěry mezi vedoucím a jeho spoluslužebníky. Byla to vysoce aktuální myšlenka, která je pro naše hnutí důležitá; připomněla nám, že důvěra se buduje po celý život, ale že stačí jediná vteřina a je po ní. Dostalo se nám povzbuzení, abychom si jako vedoucí osvojili otevřený, poctivý a vykazatelný způsob jednání. Věřím, že se přínos konference setkal s upřímným přijetím a kojím se nadějí, že ponese v našem hnutí hodně ovoce. Jen si pomyslete, oč více bychom mohli dosáhnout, kdyby byly všechny naše vztahy zakořeněny a založeny na vzájemné důvěře!


Přicházejí Číňané

Ariel Blumenthal vypráví o pokračujícím probuzení v Číně a o hnutí návratu s evangeliem přes Střední východ do Jeruzaléma. Zde anglicky.


Evangelium spásy nebo evangelium Království?

Juval Janaj vykládá význam termínu „evangelium Království“ ve vztahu k evangeliu spásy. Zde anglicky.


Zpět

Zpět