Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 12/09/2016 Služba Revive Israel

Tři cíle apoštolsko-prorocké obnovy

Ašer Intrater

Otázka dnešní apoštolské a prorocké služby vyvolává hodně kontroverze, zvláště v souvislosti s mesiánským ostatkem v Jeruzalémě. Proč je to tak důležité? List Efezským se třikrát zmiňuje o práci „apoštolů a proroků“

V prvním případě jde o základy, které klade církev „Ekklésiá“ jako místo, kde přebývá Boží Duch. Efezským 2,20 – „Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš (Mesiáš Ješua).

Není zde řeč o místním sboru, nýbrž o univerzální Ekklésii. Pastor se zaměřuje na místní sbor, kdežto apoštol na širší Ekklésii.

Druhé místo hovoří o Bohem předem daném plánu smíření mezi Židy a pohanskými národy skrze víru v Ješuu.

Efezskýn 3,5-6 – „tajemství...nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům: že pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši (Mesiáši Ješuovi) podíl na zaslíbeních evangelia““

Partnerství mezi Izraelem a mezinárodní Ekklésií má pro Boží království ústřední význam a mělo by stejně jako tehdy, i nyní být součástí každého základu, který kladou apoštolové a proroci.

Ve třetím případě se jedná o duchovní autoritu danou po Ješuově nanebevstoupení „patero“ službám, jejichž úkolem je církev vystrojit.  Efezským 4,11 – „jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla...“

Duchovní autorita je spjata s nanebevstoupením. Ješua vystoupil nade všechny mocnosti a knížectví. Dal autoritu Ekklésii jako svému tělu (1,20-23). Tuto duchovní autoritu dal skrze své jméno, svého Ducha a pět typů vedoucích funkcí, které jsou zde zmíněny v souvislosti s nanebevstoupením (4,7-11).

Z toho, že se „apoštolové a proroci“ uvádějí společně s „evangelisty, pastýři a učiteli“, jasně vyplývá, že nepřestali existovat a že mají fungovat I nadále.

Souběžně s uvedenými zmínkami můžeme připomenout I tři další, dalo by se říci úvodní zásady a postřehy:

1. Ekklésiá – všechna společenství víry v prvním století odvozovala svůj původ od apoštolů a proroků, kteří pro ně znamenali záštitu a autoritu. 
2. Izrael – všechna společenství víry v prvním století si byla vědoma své spjatosti a blízkosti s biblickým Izraelem a Jeruzalémem.
3. Království – duchovní autorita v mezinárodní Ekklésii před Ješuovým návratem se po jeho příchodu v Tisíciletém království stane autoritou vládní (Matouš 19,28; Lukáš 19,17). 

Tyto tři cíle – Ekklésiá, Izrael a království – představují základní důvody pro obnovu úřadu apoštolů a proroků. Právě vzhledem k důležitosti těchto tří cílů je vedení duchovní války tak náročné. Porozumění těmto cílům nám pomůže lépe se sladit se záměry, které má Bůh pro naše pokolení.


Čas v Itálii patřil uzdravování

Eddie Santoro – pastor sboru Ahavat Ješua – Ješuova láska

Nedávno jsme prožili týden služby i odpočinku v italském městě Dolo. Máme hluboké vztahy s tamním mesiánským sborem „Beth Messiah“ (Bejt Mešiach, Mesiášův dům) a ten týden jsme věnovali právě tomuto sboru a jeho lidem. Byl to skoro po dvou letech náš první výjezd z Izraele, protože uplynulých šestnáct měsíců jsme strávili bojem proti démonickému útoku na moje tělo. To, že jsme byli schopni se sbalit a odcestovat na týden služby a odpočinku do Itálie, bylo druhou stránkou pokračujícího úžasného svědectví o našem vítězství nad mocnostmi temnoty. 

Tentokrát jsme tam jeli potřetí. Snažil jsem se je povzbudit naším svědectvím a přijali nás s velkou radostí. V jednom kázání jsem mluvil o autoritě, kterou všichni máme na základě víry v Ješuu a protože jej přijímáme, aby žil v našem srdci. Po kázání jsem vyzval ty, kteří potřebovali uzdravení, aby si přišli dopředu pro modlitbu. Modlili jsme se za velký počet lidí a SEDM Z NICH BYLO UZDRAVENO Z RŮZNÝCH LEHČÍCH TĚLESNÝCH NEDUHŮ!
Domů jsme se vrátili úžasně povzbuzeni a těšíme se, že v příštích dnech uvidíme, jak se skrze nás všechny projeví ještě více obdivuhodné Boží moci a požehnání.


Dvojí obnova

Ašer Intrater hovoří o obraze olivovníku, který symbolizuje dvojí obnovu – Izraele a církve.

Titulky jsou v čínštině, dánštině, francouzštině, němčině, italštině, japonštině, korejštině, polštině, portugalštině a španělštině. Sledujte ZDE!


Zpět

Zpět