Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 16/12/2016 Služba Revive Israel

Má Izrael v budoucím věku nějaké odlišné místo?

Dan Juster

Míst potvrzujících slavné místo pro Izrael v budoucím věku je mnoho. Pro nedostatek místa jich však můžeme uvést jen pár…

Judsko bude osídleno navěky, Jeruzalém od pokolení do pokolení. (Jóel 4.20)

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Z hor bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou. Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin, tvůj Bůh. (Amos 9,13-15)

I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.  On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. (Izajáš 2, 2-4)

Tato místa zřejmě líčí podmínky na obnovené zemi, nikoli v nebi. 
Všimněte si obdoby u Izajáše 11.  Poté, co od Pomazaného Páně, Mesiáše, přijde meč a pobije bezbožné, čteme ve verších 6-9:

Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.

Tento popis se opět týká obnovené země.

Izajáš 2, Izajáš 19,20-24, Izajáš 65, 66, Zacharjáš 14, Malachiáš, Zj. 11, Skutky 15, Římanům 15, Zj. 21.  Tyto úseky popisují skutečný svět se skutečnými lidmi, kteří jsou obdivuhodně rozlišeny. Budoucí věk můžeme nejlépe chápat jako veškeré dobro, krásu a pravdu, jak je známe na tomto světě, ve vykoupené podobě, povýšené na úžasnou úroveň, která přesahuje naše chápání.

Zacharjáš 14 praví, že veškeré národy budou putovat do Jeruzaléma na oslavu Svátku stánků. Pokud tam některé putovat nebudou, nedostaví se jim déšť. Nezdá se, že by to odpovídalo věčnému věku dovršení – totiž věčnému stavu v novém nebi a na nové zemi.

Dále je tu příslib obnovy lévijského kněžstva a obnoveného chrámu. (Ezechiel 40-48, Jeremjáš 33,17-18)

Tato idea obnoveného chrámu je v mileniálním textu pro lidi, jejichž citlivost ji nemůže doslova přijmout, nejtěžší. Nedokáží ji přijmout ani někteří premilenialisté. 

Pro premileniální myslitele je klíčem k výkladu těchto úseků Zjevení 20, satan je na tisíc let svázán a mučedníci opět žijí. Kralují a vládnou s Mesiášem po tisíc let.

Jestliže ti, kteří přijali Ješuu, jsou Mesiášovou nevěstou, kdo jsou pak svatební hosté? Vládneme-li s ním, kdo jsou ti, jimž vládneme?

Jak bude dvanáct Ješuových apoštolů sedět na trůnech a soudit dvanáct izraelských kmenů?

Tak bychom mohli pokračovat. Lze však vidět, že jedině premileniální pohled drží tyto četné pasáže pohromadě a dodává symbolice větší soudržnost. Věříme také, že se tytéž pravdy aplikují v miléniu na každý kmen, jazyk a národ. Doslovné naplnění proroctví týkajících se izraelského národa vede většinu mesiánských Židů k tomu, že přijímají premilenialismus – přesně jako tomu věřila v prvních pěti staletích apoštolská církev.


Cože? I TOBĚ mám říci ANO?

Liat Archerová

Minulý týden jsem měla dva sny o manželství. V jednom jsem se vdávala za etiopského Žida, v druhém za arabského křesťana. Při posledním jeruzalémském shromáždění Global Gathering jsem měla nové zjevení, kde jsem řekla ANO Ješuovi jako svému Pánu a Spasiteli a také jsem řekla ANO na jistý typ manželství, na smluvně stanovený vztah s příslušníky každého lidu, kmene a jazyka, kteří mu řekli ANO.

Toto „manželství“ je výsledkem toho, že na základě Nové smlouvy jsme všichni jedním tělem Kristovým, známým jako Jeden nový člověk. V tomto typu vztahu jsem rovněž povolána pečovat o jiné věřící, podobně jako pečuji o svého vlastního manžela. Když manžel onemocní nebo prochází těžkým obdobím, hned se pustím do práce, abych mu posloužila a podepřela ho. Měla bych tedy mít stejný postoj a stejně reagovat, prožívají-li potíže moji spoluvěřící, protože duchovně řečeno jsme spjati manželským svazkem.


Co přijde po smíření?

Ašer vypráví, čemu se naučil během několika posledních desetiletí na základě svých zážitků v hnutí smíření mezi Araby a Židy. Šlo o začátek procesu zahájeného Bohem, který však dosud neskončil. Obcování na základě smíření se musí projevovat navenek a to je dost těžké. Lidé se však už ptají: Co bude na řadě dál? ZDE!


Zpět

Zpět