Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 23/12/2016 Služba Revive Israel

Dvě Jonášova proroctví

Ašer Intrater

Od Jonáše máme dvě důležitá proroctví: první je zaznamenáno ve 2. knize Královské 14,25 – pokyn k rozšíření hranic Izraele. Bylo to poselství o vítězství a moci. Jonáš měl zřejmě k tomuto typu proroctví velkou motivaci.

Druhé bylo zapsáno v Knize Jonáš: vedlo k pokání a probuzení pohanského národa Asyřanů, v nichž často vidíme nepřítele Izraele. Jonášovi se velice nechtělo toto poselství vyřídit, jeho intuice v tomto případě selhala a protiřečila jeho motivaci I orientaci. Řekl Hospodinu „ne“.

Musel překonat odpor, který měl k tomuto poselství.  Když to (s pomocí velké ryby) udělal, přineslo poselství probuzení do celého národa. Týkalo se pokání a jeho základem bylo osobní svědectví o zázračném prožitku „smrti a vzkříšení“ na způsob budoucího evangelia.  Jonáš se stal předobrazem Ješuy (Matouš 12,40).

Uvěřil celý národ; bylo to počáteční stadium budoucí mezinárodní církve z pohanů, které předcházelo Pavlovu kázání pohanům a celosvětovému zakládání sborů.

Mravní obroda v asyrském národě navíc proměnila celou společnost. Stali se nejmocnějším národem na světě a na celé 8. století př. Kr. ovládli dějiny Předního východu. Stali se velkou mocností představující „království“ na zemi.

Pokání, probuzení, svědectví o Ješuově budoucí smrti a vzkříšení, církev z pohanů, královská autorita, proměna historie … to vše bylo důsledkem jednoho poselství! Obě proroctví byla souběžná, kázání určené Asyřanům však mělo větší účinek než zvěst pro Izraelce.  Vyžádalo si smrt pýchy a ega a proto přineslo bohatší úrodu než poselství o vítězství a moci.

Lidé mívají větší motivaci k takovému typu zvěstování, které hoví naší ideji vítězství, avšak to, které vyžaduje zapření sebe a svých ambicí, má větší přínos pro Boží království. Dokonce i Ješua se musel v Getsemane před ukřižováním modlit: „Ne má, ale tvá...“ A tato sebezapíravá poslušnost nakonec přinesla mnohem více ovoce než probuzení spojená s uzdravováním, k nimž jeho působením došlo dříve, než šel na kříž.

V těchto dvou typech proroctví pozorujeme též souběžné cesty Izraele a církve. V prvním století chtěli Ješuovi učedníci „obnovit království pro Izrael“ (Skutky 1,6); Ješua je však vyslal „až na sám konec země“ k pohanům (Skutky 1,8). Možná měli stejnou nechuť „dát“ království pohanům jako kdysi Jonáš.

Dnes máme díky Bohu příležitost k obojímu. Sloužíme dvojí obnově – Izraele i církve (Římanům 11) a tato obnova se dovršuje zároveň s tím, jak se blížíme k příchodu Mesiášova pozemského království.


Největší židovský svátek

Největším židovským svátkem a historickým okamžikem by mělo být narození Mesiáše, neboť dává účel a význam dějinám nejen židovského lidu, nýbrž všech národů.

SLEDUJTE!


Vztah mezi svátkem Chanuka a Vánocemi

V tomto videu nás Ašer zavádí zpátky do dějin, abychom porozuměli vztahu mezi oběma těmito svátky. 

SLEDUJTE!


Jak opět převzít vládu nad jitrem

Basem Aldernaly

Islámské svolávání k modlitbě zaznívá z mešit po celém Izraeli několikrát denně a izraelská vláda s tím může udělat jen málo nebo nic. Jako tělo Mesiášovo však máme autoritu opět v Ješuově jménu duchovně převzít vládu nade dnem od jeho počátku – východu slunce. 

„Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo, aby se chopila okrajů země a svévolníci byli z ní vytřeseni?” – Jób 38,12-13

„Výrok Hospodinův mému pánu: ‚Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.‘ Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprostřed svých nepřátel! Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš; v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo. “ – Žalmy 110,1-3

Jedno z islámských volání se děje za úsvitu. Věřím, že Bůh nás v této době PŘED svítáním tělesně pozvedne z lůžka, abychom se modlili; a pokud uposlechneme, odejmeme opět jitro ďáblovi, který denně plní ovzduší svými vzpurnými proklamacemi. Připojte se tedy k nám, následujme společně příkladu Ješuy, který rovněž vstával před úsvitem (Marek 1,35) – a ujměme se opět vlády nad jitrem!


Ahavat Ješua – aby povstali mladí vedoucí

Eddie Santoro

Již nějakou dobu je naším cílem předat vedení sboru Ahavat Ješua (Ješuova láska) mladšímu pokolení. Nedávno jsme v plnění tohoto záměru pokročili: naším prvním „mladým“ starším se stal Jonatán Moore. Před několika lety byl ordinován za diákona a rychle se ujal velké části odpovědnosti a vedení. Rovněž jeho manželka Simcha, která byla několik let tajemnicí sboru, se nyní stala ředitelkou práce žen.

Téhož dne jsme zároveň předali službu diákona Jeremiášovi, který několik let vedl jednu z našich chválících skupinek a jehož obdarování pro administrativní práci přineslo sboru požehnání. Podobně jako on slouží v týmu chváličů jeho žena Ráchel, která poslední dva roky také řídila náš program pro děti.

Před několika lety jsme ordinovali tři další diákony a nyní je jich celkem sedm. Máme okolo sebe věrný, pilný a MLADÝ tým, který je nám pomocí v našem úsilí, aby Jeruzalém poznal Mesiáše Ješuu.

Prosím, modlete se za Jonatána a Simchu i za Jeremiáše a Ráchel, v jejichž životě začíná nová kapitola, a také za další mladé vedoucí, kteří ve sboru Ahavat Ješua vstupují do služby.


Zpět

Zpět