Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 30/12/2016 Služba Revive Israel

Bůh trestá hřích - God punishes sin (GPS)

Ašer Intrater

Je jedno kázání, které slouží jako společný základ pro téměř všechna další kázání v Písmu: „Pokání čiňte, neboť se přiblížilo království Boží.“ Můžeme je považovat za souhrn všech izraelských proroků (Jeremiáš 25:5). Předcházelo příchodu Ješuy (Matouš 3:2); tvoří první část evangelia (Skutky 2:38; 17:30-31); a opakuje se před apokalypsou týkající se času konce (Zjevení 2:5; 14:7).

Jeho logickým smyslem je, že v době příchodu království bude každý člověk u soudu vydávat mravní počet z toho, co činil. Za dobré jednání bude odměněn a za zlé potrestán. Odměna bude lepší, než si dovedeme představit, a trest bude horší, než si dovedeme představit. Naděje na odměnu inspiruje kladnou motivací ke konání toho, co je správné. Trest sugeruje bázeň a s ní motivaci ke skoncování se zlem.

Právě z té motivace inspirované bázní plyne závěr, jak chápat zbývající proroctví o království: „Už žádné zbytečnosti.“ Pochopit jádro pravdy je trochu těžké, říkám mu jednoduše BTH; anglická podoba zkratky – GPS – vypadá jako „globální polohový systém“, ale znamená něco jiného: BŮH TRESTÁ HŘÍCH – GOD PUNISHES SIN.

První ďáblovou lží bylo, když Adamovi a Evě řekl, že Bůh netrestá hřích. „„Nikoli, nepropadnete smrti“ (Genesis 3,4). Tato první lež zní: „Můžete hřešit a vyhnout se trestu“, a ta zplodila všechny ostatní lži. Existují tisíce jemných úrovní podvodu, který tuto lež zakrývá. Proroci prostě říkali pravdu: „Duše, která hřeší, ta umře“ (Ezechiel 18,20).

Jsou různé druhy trestu za hřích. Nejhorší je věčné odsouzení do ohnivého jezera (Lukáš 12,5). Existují však i jiné tresty nižšího stupně. Některé postihnou hříšníka v tomto životě a jiné v budoucím světě (Lukáš 12,46-48). Ješua učí, že základem Boží bázně jsou různé typy trestu za různé typy hříchu.

Pro nás, lidské bytosti, je těžké vidět vlastní hřích. Snáze vidíme, co dělají špatně ti druzí. Máme hrozný sklon klamat sami sebe představou, že můžeme udělat něco špatného a nebýt potrestáni. Umění svalovat vinu na jiné a vymlouvat se má svůj počátek už v zahradě Eden. Myšlenka, že Bůh trestá hřích, je logicky i mravně nasnadě. Náš sklon k sebeklamu nám však ztěžuje pochopení této pravdy.

Rozběhněme se k Bohu, k našemu Otci, který nás miluje. Kajme se urychleně ze svých hříchů; zbavme se sebeklamu; naučme se ryzí a krásné bázni před Hospodinem; nechme se očistit Ješuovou krví; přijměme naplnění Duchem svatosti, moudrosti a zjevení; a žijme v radosti z našeho spasení.


Zdraví pro neúplné rodiny

Ve stájích krále Davida – na rodinném ranči a hřebčinci v mošavu Jad Hašmona se děti z neúplných rodin mohou účastnit léčebné jízdy na koních.

Přesvědčte se, jak vaše finanční dary pomáhají v životě dětem izraelských. Díky, že spolu s námi podporujete Boží dílo v Izraeli!
Titulky jsou ve francouzštině, dánštině, polštině, španělštině, čínsštině, holandštině, italštině a portugalštině.

Sledujte ZDE!


Apoštolové a proroci

Pokud jde o pět různých druhů služby, rozeznáváme dnes a zapojujeme do díla evangelisty, pastory a učitele; co se však stalo s úlohami apoštolů a proroků? Co je to za lidi a jak dnes tyto role fungují v Mesiášově těle?

Sledujte ZDE!


Slovo pro rok 2017

Juval vám pro rok 2017 přináší slovo z příběhu o mudrcích.
Sledujte ZDE!


Zpět

Zpět