Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 17/2/2017 Služba Revive Israel

Podpora Sijónu

Ašer Intrater

V prvním století byla služba Ješuy a jeho učedníků silně spjata s časem a zeměpisem. Když se však evangelium během uplynulých 1900 let rozšířilo mezi národy, důraz na čas a zeměpis se mezi křesťany velmi snížil. Evangelium lze kázat kdekoli a kdykoli, kdykoli a kdekoli lze přijmout Božího Ducha: ten nemá žádné zvláštní pozemské tělo, nýbrž sídlí uprostřed nás všech. 

Blížíme se však k Ješuovu návratu a čas i zeměpis začnou opět nabývat na důležitosti. Ješua se tělesně vrátí na určité místo a v určitý čas. Tím místem bude Olivetská hora (Za 14,4; Sk 1,11).  Čas pro to nastane, až národy zaútočí na Izrael (Za. 14,2; L 21,20) a až bude Izrael volat: „Baruch haba“ – „Požehnaný, který přichází“ (Žalm 118,26, Matouš 23,39).

Svátky se v Tóře nazývají mo'ed (מועד ), to znamená „stanovený čas“.  V prorockých knihách je každé duchovní zaslíbení spjato s příslibem fyzického vlastnictví země. Duch je z křesťanského pohledu všudypřítomný a nadčasový, pro Židy je vázán na čas a prostor. Platí obojí. Dnes se tento „oboustranný“ biblický pohled obnovuje a umožňuje nám trojrozměrnou vizi. 

Má-li být celý svět připraven na Ješuův návrat, musí se jeho pozornost zaměřit správným směrem. K začátku divadelního představení, vytažení opony a příchodu nejdůležitějšího herce nemůže dojít, dokud každý neupře pohled na jeviště. Jevištěm je Jeruzalém. A protagonistou Ježíš. 

Sión se hebrejsky řekne ציון , což znamená „ukazatel cesty“ (Jeremiáš 31,21).  Sión je milník, značka u cesty ukazující správný směr. Nedivme se, že Spojené národy a islámský extrémismus jsou tak „proti“ sionistické. Pozornost každého bude obrácena k Siónu, buď v dobrém úmyslu, nebo ve zlém. Lidi s nepřátelským postojem Bible nazývá těmi, „kteří nenávidí Sión“ (Žalm 129,5).

Je naléhavým úkolem postavit se na stranu Siónu. Je to jako léčba „Mesiášova těla“ vzkládáním rukou (chiropraxe): když se šíje a záda dostanou do zákrytu, uvolní se síla a svoboda pohybu a nastaví se správný řád a vzorec pro Boží plán.

  1. Velké poslání – Ješua vysílá učedníky, aby šli se zvěstí evangelia „až na sám konec země“ (Sk 1,8). To se nyní stává opět aktuálním.
  2. Jednota těla – jakmile budou mít křesťané na srdci Sión, spojí se v harmonické modlitbě a v duchu (Žalm 133, Jan 17).
  3. Mezinárodní církev (ekklesiologie) – vštípením do „olivovníku“ získají křesťané spojení s kořeny své víry (Římanům 11,17).
  4. Čas konce (eschatologie) – všechna proroctví o Ješuově návratu ukazují na události v Izraeli a na Blízkém východě (Ezechiel 38-39).
  5. Druhé Letnice – v posledním čase dojde k vylití Ducha na všeliké tělo a nastane velké probuzení se zázračnými znameními a divy (Skutky 2,17-21).
  6. Tisícileté království – po Ješuově návratu zavládne po celém světě pokoj a zdar; Jeruzalém bude jeho hlavním městem (Izajáš 2,1-4).
  7. Nové stvoření – na konci Bible vidíme obnovu ráje v dokonalém světě a Jeruzalém sestupující na zemi (Zjevení 21-22).

Prosím, modlete se s námi za toto sjednocení s Jeruzalémem.


Boží rodina

Ašer mluví o trojrozměrném Božím modelu (evangelium, vláda v Království a Boží rodina). Anglicky ZDE!


Zpět

Zpět