Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 3/3/2017 Služba Revive Israel

Základní hodnota smíření

Ašer Intrater

Smíření se uskutečňuje dvěma směry – ve vztahu k Bohu a ve vztahu k lidem. Smíření s Bohem představuje evangelium: Ješua zemřel na kříži, aby v oběti zjevil lásku a aby zaplatil cenu za odpuštění pro nás. Tím jsme smíření s Bohem (2. Korintským 5).

Existuje též smíření mezi lidmi. Jestliže se Bůh smířil s námi, je správné, abychom se my smířili s ostatními. Princip smíření tkví v tom, že stále usilujeme o jednotu a konáme praktická opatření pro upevnění narušených vztahů.

K narušení vztahů dochází tehdy, když jedna strana ublížila druhé, nebo když vnímá nějaké ublížení. Ješua nás učil být aktivní v obou směrech: máme jít za tím druhým, ať už jsme my ublížili jemu nebo on nám, nebo I když jde prostě o nedorozumění.

Pro nás všechny je jistě přirozenou reakcí taková ta dětská: „To on si začal“ (čili já za to nemohu a nic s tím nebudu dělat). Ješua nás však učí překonat tuto tendenci, pomocí duchovní zralosti druhého vyhledat a vyvinout úsilí k obnově vztahů.

Matouš 5.23-24

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem...

Pokání a smíření má přednost dokonce i před uctíváním.

Součástí milosti a víry je I konfrontace řízená láskou.

Matouš 18,15

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.

V prvním případě tvůj bratr „má něco“ proti tobě; v druhém „máš něco“ proti němu ty. V obou případech je naší odpovědností JÍT jako první. Základní hodnota smíření tkví v tom, že vždy vyvineme veškeré možné úsilí o obnovu vztahů, ať už je vina na kterékoli straně.


Třetí druh lásky

Malek Gavris a Asher Intrater

Malek a Zuzana Gavrisovi nedávno společně s Betty a se mnou navštívili Brazílii. Byla to radost, být s nimi a demonstrovat lásku jako mesiánští Židé a arabští křesťané. Malek a Zuzana s námi slouží v týmu Revive Israel. Jsou to naše drahé „duchovní děti“ a patří do širší rodiny služebníků sdružených v tomto společenství.

V jednu chvíli Malek vyprávěl o „prorockém zjevení“, které nazval „třetím druhem lásky“. V Deuteronomiu 6,5 nám Bůh přikazuje „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem“ a v Levitiku 19,18 „budeš milovat svého bližního jako sebe samého“. Ješua nás vyučuje ještě o třetím druhu lásky, jemuž je mnohem těžší porozumět. U Matouše 5,44 řekl: „Milujte své nepřátele."

Pro Araby a Židy má „láska k vlastnímu nepříteli“ hluboký význam, jak z hlediska evangelizace, tak z hlediska smíření. Naše národy se téměř po čtyři tisíciletí vnímaly navzájem jako nepřátelé. A přece skrze lásku, kterou Ješua přinesl ve své oběti“ dostáváme schopnost překonat ty nesmírné rasové I politické bariéry a navzájem se milovat. Pouze tato láska může přinést skutečný a trvalý pokoj (Lukáš 2,14).

„Překutí našich mečů na radlice“ (Izajáš 2,4) nezačíná politickým argumentováním, nýbrž změnou srdce. Máme-li to říci na rovinu – nemyslíme si, že pro izraelsko-palestinský konflikt existuje nějaké politické řešení, ať už v podobě jednoho nebo dvou států. Naše poselství je v prvé řadě duchovní.

Skrze evangelium můžeme poznat Boží lásku. Tato láska může proměnit naše srdce a zvítězit nad každou situací. Neexistuje jiné poselství, jiná moc ani jiný člověk, jež by mohly změnit lidská srdce natolik, aby se ti, kdo bývali nepřáteli, mohli vzájemně milovat.


Jak poznat své prorocké období

Cody Archer hovoří na základě osobního svědectví o tom, jak ve svém životě poznat svoje vlastní prorocké období.

Anglicky zde


Zpět

Zpět