Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 17/3/2017 Služba Revive Israel

Jedna odpověď na „bohatství národů“

Lou Engle

Před několika lety jsem byl v Jeruzalémě na shromáždění hnutí „OneThing“ (Jediná věc) spolu s přítelem, který byl třiatřicet let mým prorokem. Během těch několika dní, co jsme tam byli, měl přítel dva pozoruhodné sny.

V prvním snu do organizace TheCall (Volání) telefonovaly čtyři Rút: manželka Dereka Prince Ruth Princeová, manželka Billyho Grahama Ruth Grahamová, prorokyně pro Izrael Ruth Heflinová a biblická Bóazova manželka Rút. Ve druhém snu jsme Dutch Sheets a já vyzývali k celosvětové duchovní aliji. Věřím, že jde o jeden a týž sen. Přichází hnutí pohanských Rút, které se srdcem přikloní k Izraeli i k židovskému mesiánskému společenství a prohlásí: „Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem.“ 

Věříme, že ten sen je výzvou, abychom se sjednotili a volali pohanské národy celého světa k duchovní aliji. Nemůžeme se „přistěhovat zpátky“ do Izraele, protože nejsme Židé, ale můžeme se srdcem obrátit k Izraeli – a to bude ta naše „duchovní alija“. V Písmu je pravdivě řečeno: „Kde je vaše srdce, tam bude i váš poklad.“ Je zřejmě jasné, že obrátí-li příslušníci církve z pohanů valem srdce k mesiánskému apoštolskému společenství, přivodí to i prakticky mohutný přísun financí: křesťané z pohanů budou klást svůj poklad k nohám apoštolů, právě tak jako Rút obrátila své srdce k Bóazovi z Mesiášova rodu a samu sebe mu položila k nohám. 

Když církev z pohanů takto umožní, aby od ní proudilo požehnání k semeni Abrahamovu, to požehnání se k ní – rozmnožené – vrátí jako bumerang, aby se splnilo Velké poslání.

„Neboť já požehnám těm, kdo žehnají tobě, a prokleji ty, kdo ti zlořečí “

Stejně jako Kornéliovo dárcovství pro mesiánské společenství otevřelo dveře pohanům, bude i toto požehnání, které se vrátí jako bumerang, financovat splnění úkolu, aby „každý kmen a každý jazyk“ obdržel svědectví evangelia. Poprvé jsem tento princip bumerangového požehnání zažil před několika lety, když se v New Jersey konala sbírka pro židovský národ a já jsem s radostí daroval tisíc dolarů ve víře, že se požehnání dostane i mně. Druhého dne přišlo požehnání v podobě naprosto nečekaného šeku – na sedm tisíc dolarů! Sedmička znamená plnost požehnání. Dárcovství pro mesiánské společenství ze strany nežidů pomůže financovat závěrečný evangelizační nápor na Židy, jímž se naplní zaslíbení z listu Římanům 11,12.15.  Při správné péči by toto zdánlivě nevelké zjevení mohlo vést k obrovskému celosvětovému přílivu štědrosti ze strany světové církve z pohanů, aby se naplnilo slovo z Izajáše 60,11: „aby k tobě mohly přijít pronárody se svým bohatstvím“. To by mohlo zmnohonásobit a vyvolat nápor směrem k nové apoštolské éře – k završení úkolu a novému příchodu Krále.


Čas a místo

Ašer Intrater hovoří o důležitosti zeměpisného načasování Božího plánu v dějinách a v čase konce. Anglicky ZDE.


Víra v Tel Avivu

Moti Cohen

V poslední době se do našeho telavivského sboru Tiferet Ješua (Ješuova krása) skoro týden co týden hrnou noví návštěvníci, hlavně nevěřící. Rozjeli jsme proto nový kurs „Základy víry“: je určen pro nové věřící, ale i pro ty, kteří se ještě nerozhodli Pána přijmout. Na konci našeho posledního kursu jsme měli tři nové věřící, kteří se nechali pokřtít a stali se členy této naší sborové rodiny.

Letos máme několik studentů, kteří již počítají s tím, že po skončení kursu odevzdají Pánu život ve křtu. Zde je jeden z jejich příběhů:

Po propuštění z armády se ‚M‘ přistěhoval do Tel Avivu a my jsme jej hned pozvali na kurs. Už při první lekci jsem pochopil, že ‚M‘ upřímně miluje Ješuu a touží ho poznat. Mluvili jsme o tom, jak je důležité číst Boží slovo a rozvažovat o něm, a ‚M‘ se nám svěřil, že je pro něj velice těžké se při čtení soustředit. Řekl jsem mu, že mám roční plán četby, při kterém se za rok přečte celý Tanach (Stará smlouva – Tóra, proroci a knihy) i Nová smlouva, a okamžitě mne o jeden požádal. Při každé další lekci je patrné, jak od té minulé povyrostl ve víře.

Chcete-li se o telavivském sboru Tiferet Ješua dozvědět víc nebo si poslechnout další svědectví o Boží práci v Tel Avivu, navštivte prosím zde naše webové stránky.


Zpět

Zpět