Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 31/3/2017 Služba Revive Israel

Co jsou židovské/hebrejské kořeny? (1. část)

„Židovské kořeny“ nebo „hebrejské kořeny“ jsou dnes v těle Kristově velice populárním tématem. Zabývá se jím mnoho knih, vyučujících organizací, webových stránek atd. Po staletích „teologie náhrady“ a antisemitismu v historické církvi jsme svědky obnovy křesťanského „filosemitismu“ a pozitivního zájmu o Izrael. Církvi – miliónům křesťanů po celém světě – se v našem pokolení, můžeme říci doslova dnes, dostává zjevení a na Písmu založeného porozumění o tom, jak je třeba chápat spojení s Izraelem a židovským národem. Záleží na tom, koho se zeptáte. Pro mnoho lidí může toto vyučování o „židovských kořenech“ mít řadu podob a znamenat mnoho věcí: výuku Tóry, dodržování biblických/židovských svátků, porozumění „hebrejskému“ způsobu uvažování, zájezdy do Svaté země, účast na velikonoční sederové večeři, politickou sounáležitost s Izraelem atd. atd.

V tomto (a následujícím druhém a třetím) článku se chceme důkladněji zaměřit na vyučování o „kořenech“, které je nejčastěji založeno na nejjasnějším místu Písma, kde se o židovském kořenu mluví nejnázorněji: totiž na olivovníku v listě Římanům 11,16-24. Co ten termín ve skutečnosti znamená v biblickém kontextu? Jak asi porozuměli tomuto vyučování adresáti Pavlova listu – římští křesťané? A jak by se mělo aplikovat dnes?

Olivovník a jeho kořen - Římanům 11,16-24

Apoštol Pavel píše o Božím lidu jako o „olivovníku“; zmiňuje se o jeho větvích a kořeni. Ve verších 16-18 se slovo „kořen“ objevuje čtyřikrát. Celé poselství těchto veršů je především napomenutím pro pohany – pro římské věřící („plané“ větve), které Pán milostivě a nečekaně „vštípil do“ ušlechtilé olivy – do společenství Božího lidu, tedy do stromu, jejž po mnoho, mnoho pokolení jen „šlechtil“ v židovském národě či lidu (což jsou ony „přirozené“, původní, domácí větve). Apoštol proto Římany přísně varuje, aby se nad tyto přirozené, židovské větve pyšně nevynášeli a aby si vzpomněli, že to nejsou oni, kdo nesou kořen, nýbrž že kořen nese je (v. 18). Zatímco apoštol jasně rozlišuje tři druhy větví (věřící Židy, věřící z pohanů, nevěřící Židy - „vylomené“ větve), kořen odpovídajícím způsobem nedefinuje; ani Písmo jej neoznačuje výslovně jako „židovský kořen“ nebo „hebrejský kořen“.

V průběhu církevních dějin přišli vykladači Bible s třemi různými definicemi tohoto kořene: 1) sám Ježíš, „kořen a rod Davidův“ (Zj 22,16 - Český studijní překlad). 2)Patriarchové a/nebo s nimi (s Abrahamem) uzavřená smlouva – podle Ř 11,28-29. 3) Židovský lid/izraelský národ. 4) Společenství židovských věřících prvního století, reprezentované zvláště apoštolskou církví v Jeruzalémě.

Jaký je tvůj názor? Prosím, studuj tato místa z Písma a rozvažuj o nich; pokračovat v tom budeme i my a brzy se ozveme s druhou částí. Snaž se pokud možno „nevnášet“ do textu žádnou vlastní teologii nebo nápady; pokus se představit si, že jsi římský křesťan z pohanů (někteří znali Židy, jiní ne) a že slyšíš tento dopis při jeho veřejném předčítání během bohoslužebného shromáždění. Jak bys jej vnímal? Kdo nebo co je podle tebe tím tajemným kořenem??


Revive Israel v Japonsku

Během uplynulých čtrnácti dní cestovali Andrew a Cody po Japonsku. V Nagoji, Tokiu, Sapporu a Ósace se setkali s některými z vedoucích, kteří mají na starosti nadcházející pokolení japonské církve. Dostalo se jim u nich vřelého přijetí a nemohou se dočkat, až tam poletí znovu.

V posledních pěti či šesti letech koná Pán v japonských sborech něco nového. Z malé sítě japonských sborů zapálených pro modlitbu, zvláště pro modlitbu za Izrael, vzešlo mezinárodní modlitební hnutí. Modlitbou jejich láska k Izraeli vzrůstala a nyní se po řadě návštěv v Izraeli chtějí s věřícími v Izraeli stýkat víc. Chceme toto rostoucí sbližování dále zdokonalovat, proto vás prosíme o modlitbu za moudrost a milost pro nás v této věci.


Duše pro duši 

Ašer Intrater se hlouběji zabývá významem slova „duše“ a Ješuovou obětí za naše hříchy. Anglicky ZDE


Zpět

Zpět