Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 21/2017 Služba Revive Israel

Jeruzalém a Eden – jedno a totéž

Ašer Intrater

Vzhledem k tomu, že Jan byl posledním z autorů biblických knih, přináší ve svých spisech jedinečný pohled na celé spektrum Písma od počátku do konce. Sám termínů „od začátku až do konce“ často užíval (Jan 1,1; 1. Janův 1,1; Zjevení 1,8.17).  

Tento úhel pohledu „od začátku do konce” je zvláště patrný v posledních kapitolách Zjevení. První dvě kapitoly Genese popisují stvoření a Eden, zatímco poslední dvě kapitoly Zjevení líčí obnovu stvoření a Edenu.

V těchto dvou posledních kapitolách je zvláštní dodatek o „nebeském Jeruzalémě“ (21,9-22,3).  Oslavený Jeruzalém se stává středem obnovy ráje. Nebe a země se spojily, a právě tak se spojil nebeský a pozemský Jeruzalém. Slavný úděl obojího Edenu i Jeruzaléma je jeden a týž.

Zjevení 21,1-2 – „A viděl jsem nové nebe a novou zemi… A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.“

Zjevení 22,1-2 – „A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života…“

Zjevení 22,14 – „...mají přístup ke stromu života i do bran města. “

Zjevení 22,19 – „…podíl na stromu života a místo ve svatém městě…“

Sjednocení Jeruzaléma a Edenu tvoří poslední zjevení v Písmu. Dvě poslední kapitoly Zjevení spojují tato dvě velká biblická témata – téma Edenu a téma Jeruzaléma. Tento dosti ohromující výhled propojuje celý plán Bible, spojuje jeho začátek s koncem.

V zahradě Eden Bůh pro lidi naplánoval, že se budou množit, naplní zemi a nakonec vytvoří dokonalou společnost s dokonalým Králem.

Adama Bůh vyhnal na východ od ráje; Abrahama poslal zpět na Západ do Kanaánu. Adam zhřešil u stromu/dřeva v Edenu; Ješuu Bůh nechal pověsit na dřevo/strom v Jeruzalémě, aby zvrátil hřích lidstva. Abraham měl na témže místě obětovat syna Izáka a David tam měl postavit chrám. Ješua odtamtud vystoupil na nebe – a tam opět přijde, aby zřídil své království na zemi.

Nakonec bude Eden obnoven, spolu s veškerým stvořením, a jeho středem bude obnovený Jeruzalém. Na konci Božího plánu se stane vše naráz: obnova ráje, oslavení Jeruzaléma a sjednocení nebe se zemi.


Pomoc!

Don Finto

Jsem rád, že na mnoho okolností už se nepamatuji, vzpomínám si ale, že mne toho před pár lety trápilo tolik, že jsem celou noc volal k Bohu o pomoc. 

Nikdy jsem se však nedostal do trůnního sálu! Celou noc se moje myšlenky točily kolem mé osoby, mých problémů a mých potřeb.

„Nevstoupíme do bran“ voláním o pomoc, dokonce do Božích bran nevejdeme ani vyznáváním svých hříchů: vždyť dokud nestojíme před ním, ani nevíme, které hříchy bychom měli vyznat.

Do jeho bran vejdeme s díkůvzdáním a chvalozpěvem (viz Žalm 100). Zpočátku je to třeba těžké, poté se nám však podaří vstoupit do slávy poznání, kdo je Bůh, co pro nás učinil Ježíš, do poznání díla jeho Ducha v našem životě – a ztratíme se v moři naděje a důvěry. Zas víme, jak je dobrotivý, milosrdný, jak miluje a odpouští!

Když například denně jedeš ráno do práce, nebo se zrovna probouzíš a chystáš se vstát z postele, vzdej Pánu díky za vše, zač mu jsi vděčen: „Pane, tolik ti děkuji, že byl včera slunečný den,“ nebo: „Pane, ten společný oběd s kamarády mi doopravdy udělal radost. Děkuji ti, že jsi mi umožnil se s nimi sejít.“ Dokonce i ty nejmenší každodenní maličkosti, které se v našem životě objeví třeba na okamžik (ať už souvisejí s lidmi nebo přírodou), stojí za to, abychom Pánu děkovali!

Ať jsou okolnosti, v nichž žijeme, jakkoli náročné, ať jsou naše potřeby sebezávažnější, odvraťme pohled od sebe a upřeme jej na Boha – a to s díkůvzdáním a chvalozpěvem! To nejlepší je přece před námi – pro nás i pro všechny, kteří jdou za ním!


Dan Juster vyučuje v Koreji

Dan Juster hovoří na pesachové konferenci v Koreji.

Anglicky s korejským překladem ZDE.


Ješua chaj (Ješua žije) – televizní program

Jeshuchai.tv je internetový televizní kanál, který vysílá v hebrejštině čtyřiadvacet hodin denně a to každý den v týdnu. Jeho mesiánský program připravují spolu s námi různé organizace v Izraeli. Naší vizí je vysílat velice kvalitní evangelizační materiály za spolupráce celého Mesiášova těla a přinášet tak Izraelcům pravdu o Ješuovi.

Díky za vaše modlitby za úspěšnost tohoto kanálu a za to, že se dočkáme zdaru jeho služby – příchodu mnoha Izraelců do Království. Chcete-li vědět víc o tom, jak nás můžete finančně podpořit, navštivte prosím naše partnerské stránky zde. Vysílání najdete ZDE.


Kadoš Elohim – svatý je Bůh

Zde si můžete poslechnout píseň z modlitební akce Esteřin půst 2017.


Zpět

Zpět