Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 12/5/2017 Služba Revive Israel

Skryté proroctví o jméně Ješua

Ašer Intrater

Někdy se nás jiní Izraelci ptávají: „Jestliže je Ješua Mesiášem, proč není v Tanachu (hebrejské pojmenování židovské Bible – Staré smlouvy) žádné proroctví o tom, že má toto jméno?“ Je to dobrá otázka. Na druhé straně, kdyby existovalo polopatické proroctví, že „Mesiáš se jmenuje Ješua“, pojmenovala by tak své dítě každá židovská maminka a jméno by ztratilo význam.

Přitom by ale nějaký prorocký náznak být měl – zčásti skrytý a zčásti zjevný. V tomto smyslu máme v Písmu mnoho míst, která jméno Ješua ve skryté podobě naznačují. Například v hebrejském textu Ex 15,2 se praví „JHVH (= Hospodin) se stal mým Ješuou“ (což se překládá „mou spásou“ - EP, „mojí záchranou“ - ČSP ). V Nu 13,16 mění Mojžíš jméno Hóšey na Jozue (hebr. Jehošua). Izajáš 33,22 v hebrejštině prohlašuje: „JHVH náš Král, on „jošianu“ (EP – on nás spasí, ČSP = on nás zachrání).

Takových prorockých narážek je hodně. Najdeme však i přímé proroctví o jméně Ješua. Připomeňme si, že Ješua je zkráceným tvarem jména Jehošua a to je opět zkratkou výrazu „JHVH Jošia“ (Hospodin zachraňuje), a dále, že slovo „výhonek“ צמח (cemach) je šifrou či symbolem Mesiáše (Jeremjáš 33,15 -16; viz též Izajáš 11,1; 53,2).

Proroctví o jméně Ješua tvoří tři jednoduché složky:

  1. Zacharjáš 3,8 - velekněz Jóšua je popsán jako symbol (předzvěst) Výhonku; Jóšua je tedy symbolem Mesiáše.
  2. Zacharjáš 6,12jméno velekněze Jóšuy je symbolem Výhonku. (Ve v. 11 je tento velekněz dokonce označen jako syn Jósadakův – Jósadak znamená „spravedlivý Hospodin“ - tedy Jóšua, syn spravedlivého Hospodina! Pozn. překl.) Jméno Jehošua je tedy jménem pro Mesiáše.
  3. Ezdráš 3,8jméno velekněze Jehošuy se koncem starozákonního období zkracuje na Jéšua. Jéšua je jméno Výhonku.

Můžeme to shrnout:

  1. Velekněz Jehošua je symbolem Mesiáše - Výhonku
  2. Jehošua je jméno Výhonku
  3. Jehošua je jméno Mesiáše
  4. Jehošua je Ješua
  5. Ješua je jméno Mesiáše.

Jeruzalémský syndrom

Ašer mluví o vzájemné poddanosti a o tom, jak je nebezpečné nebýt pod duchovní autoritou. Anglicky ZDE!


Chceme být s vámi v kontaktu!

Měsíc, co měsíc dostáváme dary bez podrobných sdělení, jako je adresa, číslo telefonu nebo mail., takže vám nemůžeme poděkovat nebo s vámi navázat spojení. Pokud jste přispěli na Revive Israel a nemáte od nás zpětnou vazbu, oddělte si prosím minutku času a pošlete nám svůj e-mail!


Revive Israel na Facebooku

Sledujete nás na Facebooku? Revive Israel tam pro vás denně vyvěšuje aktuality o naší práci ve službě. Blogy, vyučování, zprávy a aktuální události najdete na našich facebookových stránkách. Chcete-li nás na Facebooku sledovat, navštivte nás ZDE!


Zpět

Zpět