Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 19/5/2017 Služba Revive Israel

Blíží se čas soužení

Ašer Intrater

Čas soužení v době konce popisují všichni proroci. U Jeremjáše 30,7 se nazývá „čas soužení pro Jákoba“ a v evangeliích (Matouš 24; Marek 13) „soužení“.

Druhá polovina knihy Daniel obsahuje řadu proroctví o konci časů. Zde je zestručněný a zjednodušený přehled Danielových proroctví o soužení:

Sedmá kapitola – první rok vlády Belšasara

 1. Zrůdné království jako zvíře se železnými zuby (7, 23).
 2. Zlý král, „malý roh“, mluví vychloubačně proti Bohu (8, 20, 25).
 3. Válčí proti „svatým“ Božím (21, 25).
 4. Na tři a půl roku převezme vládu a kalendář (25).
 5. Věkovitý (sám Bůh) se zjeví na ohnivém trůně (9-10).
 6. Soudí svět (10, 22, 26).
 7. Roh a zvíře budou zcela zničeny ohněm (11).
 8. Dalším královstvím bude na určitou dobu dovoleno pokračovat (12).
 9. Syn člověka (Ješua) dostává vládu nad národy a přichází v oblacích slávy (13-14).
 10. Tato královská vláda je přenesena na svaté (18, 22, 27).

Osmá kapitola – třetí rok vlády Belšasara

 1. Dvě království bojují proti sobě (1-8, 20-22).
  1. Dvourohý beran [Persie-Írán]
  2. Jednorohý kozel [Řecko-Evropa]
 2. Malý roh – zlý král – zvítězí a pak se obrátí směrem ke Gazele [Izraeli] (9).
 3. Bojuje proti Bohu a válčí proti svatým (10-11, 24).
 4. Bude mít drsnou tvář a bude znát tajemství (23), bude předvádět nadpřirozenou moc (24); jednat pomocí korupce, klamu, inteligence a mírumilovnosti (24).
 5. Na tři a půl roku se zmocní chrámu (14).

Devátá kapitola – první rok vlády Darjaveše

 1. Po převzetí chrámu přestanou na tři a půl roku denní oběti (27).
 2. V chrámě je postavena ohavnost (27).

Desátá kapitola – třetí rok vlády Kýra

 1. Ješua se (zjevně) ukáže v slávě (5-6).
 2. On a Mikael bojují proti knížatům (EP: ochráncům, ČSP: velitelům) Persie a Řecka (13, 20-21).

Jedenáctá kapitola

 1. Král Severu útočí na zemi Gazely [Izraele] (16, 41) a postaví tábor mezi moři a Jeruzalémem (45).
 2. Zlý král vládne pomocí „obviňování, úlisnosti, úskočnosti a mírumilovnosti“ (21, 32).
 3. Chrám dobyt, denní oběti zastaveny, umístěna ohavnost (31).
 4. Svatí v tomto období budou
  1. drceni a pronásledováni na smrt (33),
  2. konat mocné činy (32),
  3. dostávat velká zjevení (33),
  4. přivádět k víře mnoho dalších (33),
  5. a budou důkladně očišťováni (35).
 5. Zlý král Severu se velice povýší, bude se rouhat Bohu, prospívat, mnohé v rozlícení porazí (36, 40, 44), avšak nakonec bude zničen (45).

Dvanáctá kapitola

 1. Toto je čas soužení.
 2. Mikael bojuje za Izrael (1).
 3. Mnozí ještě dosáhnou spásy (1).
 4. Mrtví procitnou (2).
 5. Svatí budou zářit slávou (3).
 6. Teprve v těchto posledních časech – za vzestupu dopravy a informací – budou zjevena tajemství Písma (4).
 7. Svatí budou
  1. pronásledováni a drceni (7),
  2. důkladně očišťováni (10),
  3. dokazovat, že svévolníci zasluhují trest (10),
  4. a přivádět mnohé k víře (10).
 8. Chrám bude zneuctěn, denní oběti zastaveny a bode tam postavena ohavnost (11).
 9. Čas soužení potrvá tři a půl roku (7, 11, 12).

Opakování a zdůraznění základních prvků času soužení v Danielových proroctvích je překvapivé a poučné. Při studiu Písma se nám obraz kousek po kousku stává stále jasnějším.

V každém z těchto proroctví se objevuje postava s božskými, mesiášskými i andělskými rysy (7,13; 8,16; 9,26; 10,5-6, 13, 20-21; 11,1; 12,7). Zmínku o zlém králi tu najdeme šestnáctkrát. O pronásledování svatých sedmkrát, o vítězství svatých osmkrát, o zneuctění chrámu čtyřikrát, o třiapůlletém období šestkrát.

Kéž nám Bůh dá milost nejen k porozumění, nýbrž i k přípravě, abychom v posledních časech obstáli ve víře, ve spravedlnosti a ve vítězství!


Den Jeruzaléma [video]

Věděli jste, že protestantská reformace začala před pěti sty lety v roce 1517, v době, kdy se Blízkého východu zmocnili Osmané? Že Velká Británie dobyla Jeruzalém z rukou Osmanské říše v roce 1917 – přesně na den padesát let předtím, než se jej v roce 1967 opět zmocnil Izrael?

Jaký je tedy duchovní význam moderního Jeruzaléma? Je to náhoda, že se Izrael Jeruzaléma opět zmocnil v roce 1967 téhož dne, jako vstoupil Ješua do nebe? Má padesáté - jubilejní – výročí jeho znovuzískání nějaký význam? Má se podle Božího plánu v souvislosti s opětným sjednocením Jeruzaléma uskutečnit ještě něco dalšího?

O těchto a dalších otázkách hovoří Ašer na videu, které v angličtině najdete zde.


Don Finto [video]

Nedávno jsme měli tu čest uvítat naše milé přátele Dona Finta a Todda McDowella z organizace Caleb Company, která pomáhá církvi pochopit a přijmout Boží plán pro Izrael. Don věnoval určitý čas vyprávění o tom, co pochopil a jaké zjevení přijal po manželčině úmrtí. Kéž je vám to povzbuzením!

Anglicky zde.


Zpět

Zpět