Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 23/3/2018 Služba Revive Israel

Jeruzalém sestupuje

Ašer Intrater

clouds

Zmínka o Jeruzalému sestupujícím z nebe se v knize Zjevení objevuje třikrát.

Pro věřící ve filadelfské církvi jej Písmo definuje jako velký příklad Bohem zaslíbené církve.

Zjevení 3:12

„Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha.“

Nový Jeruzalém vidí Jan také v prorockém vidění v souvislosti se založením nového nebe a nové země na konci milénia.

Jeruzalém, který sestupuje shůry, je bydlištěm všech andělů, kteří zachovali oddanost Bohu, a duchů zbožných mužů a žen, kteří zesnuli. Vzhledem k tomu, že Písmo nazývá mezinárodní společenství lidí věřících v Ješuu, tedy církev, nevěstou Mesiášovou (Efezským 5), nazývá se zde „nevěstou“ i nebeský Jeruzalém, neboť tito lidé sídlí právě v něm.

Zjevení 21:2-3

„… z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: ‚Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid...“

Sestoupení nového Jeruzaléma znamená spojení příbytků Božích a lidských v jeden celek. Většina 21. kapitoly je věnována popisu tohoto nebeského sídla. Je to konečná obnova zahrady v Edenu, závěrečná svatba Beránkova a úplné smíření mezi Bohem a lidstvem.

Zjevení 21:10

„Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha.“

Novozákonní myšlenka o existenci nebeského Jeruzaléma se podobá rabínské myšlence, že existují dva Jeruzalémy, jeden „shora“ a druhý „zdola“. V nebi je také svatostánek a soudní síň, které jsou obdobou svatostánku a „sanhedrinu“ zde dole.

Když zbožný člověk „odchází“, jde jeho tělo do hrobu a duch vystupuje do tohoto nebeského města zvaného Jeruzalém. Tam zůstane, dokud pro něj nenastane čas přijmout své tělo vzkříšení. Pak svatí žijící v nebeském Jeruzalémě sestoupí a vyzvednou si své pozemské tělo, vzkříšené a připravené žít navždy v obnoveném ráji zahrady Eden.

Toto sídlo Ješua popisuje v Janově evangeliu:

Jan 14:2
„V domě mého Otce je mnoho příbytků … Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě...."

Spravedliví tam tedy budou žít s Ješuou a Bohem Otcem. V době nového stvoření toto nebeské sídlo sestoupí dolů. Má-li sestoupit dolů, musí existovat místo, na které sestoupí. To místo je na zemi. Jeho středem je Jeruzalém.

Spravedliví budou vždycky v Jeruzalémě. Nejdříve budou v Jeruzalémě, který je v nebi, pak v onom, který sestoupí dolů a bude součástí nového nebe a nové země obnovených na zemi. Duchové spravedlivých tedy jistě ve chvíli smrti opravdu odcházejí vzhůru do nebe; avšak nakonec, po sestoupení nebeského Jeruzaléma, bude jejich sídlo zase zde na zemi.


Jak připravovat kázání

Asher

Pojďte se spolu s naším týmem zúčastnit Ašerova vyprávění o tom, co se za několik desetiletí naučil během příprav svých kázání.

SLEDUJTE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, angličtině, francouzštině, korejštině, (brazilské) portugalštině a španělštině!


Zpět

Zpět