Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 6/7/2018 Služba Revive Israel

Pokora a duchovní boj

Ašer Intrater

climbing

První zásadou duchovního boje je pokora. Kdykoli zjistíme, že jsme se ocitli v situaci duchovního boje, první, co musíme udělat, je pokořit se. Většina lidí si duchovní boj spojuje s útočnou modlitbou a řvaním na ďábla. Mohou mít pravdu, ale pokud nepochopíme úlohu pokory a poddání se, stane se z našeho duchovního válčení masakr.

Jakub 4:6-7, 10
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Pokořte se před Pánem a On vás povýší.

Všimni si v těchto verších, že máš-li se postavit ďáblu, patří k tomu pokora jako nutná složka a nezbytná podmínka. Odpor vůči ďáblu závisí na tom, abychom souběžně byli aktivní v sebepokoření.

Důvodem je skutečnost, že skutečná povaha ďábla je spjata s pýchou. Pýcha je ďáblovou motivací. Je to tudíž i oblast, na kterou je machr. Je-li v tobě pýcha, otvíráš tím dveře ďáblovým strategiím. Tvá pýcha je pro jeho útoky snadným cílem.

Když v Edenu přistoupil ďábel k Adamovi a Evě, oslovil je pomocí duchovní pýchy („budete jako Bůh“ - Gen. 3:5) a pýchy intelektuální („budete ... znát dobré i zlé“ - Gen. 3:5). Ještě i dnes je intelektuální a duchovní pýcha kořenem aktivity démonů. Jestliže se pokoříme, poddáme a postavíme se tak těmto dvěma druhům pýchy na odpor, zavřeme ďáblovým aktivitám dveře.

Ta démonická pýcha může vést ke vzpouře a k rozdělení. Bible nám vypráví, že když se satan rozhodl zaútočit na Boha, byla hnacím motorem jeho vzpoury pýcha.

Ezechiel 28:17
Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost.


Výrazem pro „stát se domýšlivým“ je zde „gaavah“: podobá se kořenu slova pýcha - „ga'avah“. Pýcha nás může dovést ke špatnému postoji k lidem okolo nás, zvláště k těm, kteří mají autoritu, a nakonec vyvolat rozdělení. Většina rozkolů vzniká právě z ní. Pokud se jedna ze stran pokoří, poklesnou rozkoly na nejnižší míru.

Nedávejte místa ďáblu

Ješua nás učil, že království samo proti sobě rozdělené pustne (Lukáš 11,17; Český studijní překlad). Ďábel chce přivést Boží království k pádu. Činí tak vnukáním rozdělení a vzpoury: a pro ty je zdrojem pýcha. Pýcha je úrodnou půdou pro ďáblovu setbu. Pokoříme-li se, pak ďáblovi tuto půdu odepřeme.

Pýcha často skrývá osobní nejistotu, strach nebo pocit odmítnutí. V nejistotě se člověk často nafukuje jako žába, aby vyvážil svůj nedostatek. Kdo se umí pokořit, prokazuje ve skutečnosti vysoký stupeň duševní integrity a vnitřní síly.

Jedním z příznaků pýchy zastírající nejistotu je urážlivost. Někdy chce takový člověk skrýt svou pýchu a nejistotu odkazem na svou přecitlivělost. V hebrejštině bychom výraz pro „uražený“ těžko hledali, dá se to vyjádřit třeba jako „zraněná hrdost“ nebo „útok na čest“. Nepříliš pyšný člověk se snadno neuráží.

Právě člověk skálopevně přesvědčený, že je v právu, je často plný pýchy a zdrojem problému je on sám. Právě uražený člověk - ten „nejchytřejší“, „nejpomazanější“ - nebo ten, který vyvolává rozdělení, může být branou, skrze níž působí ďábel. Pokud se to týká tebe, zbav se toho.


Víra a utrpení

Asher

Ašer Intrater mluví o tom, že přijímání a vítání utrpení je jedním ze základů společenství víry.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině a portugalštině.


Zpět

Zpět