Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 24/8/2018 Služba Revive Israel

„Sestoupil jsem"

Ejtan Šiškov

lamp

Jeden řádek v Božím rozhovoru s Mojžíšem mne vždy zasáhne: „Sestoupil jsem“ (Exodus 3:8). Vidíme tu Mojžíše, který je vyděšený z keře, který ne a ne přestat hořet. Vy byste vyděšení nebyli? A ty moje dobroto, slyší hlas všemohoucího Boha!

Židé jsou zotročeni. Mojžíš to hodil za hlavu a strávil čtyřicet ubíjejících let běháním za ovcemi po poušti. Já to znám, vždyť když jsme byli hippies a zkoušeli žít v Novém Mexiku na venkově, bylo mým „zaměstnáním“ pasení koz. To, jak lítaly od keře ke keři, bylo fakt k zbláznění. A jak mi došlo později, problém byl v tom, že jsme ta ubohá stvoření dost nekrmili. Takže když je vypustili „s Ejtanem na vycházku“, vyrazily jak závodní koně. Jediné, nač jsem se zmohl, bylo držet s nimi krok. Ve skutečnosti pásly ony mne.

Když Bůh Mojžíšovi říká „Sestoupil jsem,“ neříká to jen tak, aby řeč nestála. Smyslem odvíjejícího se rozhovoru je přesné určení (Bůh v něm totiž zjevuje své nevýslovné jméno „Jsem, který jsem — יהוה” a dává Mojžíši na srozuměnou, že má být zvláštním Hospodinovým vyslancem k faraónovi). V jejich rozmluvě ovšem nechybí ani špetka humoru. Když Bůh Mojžíšovi oznamuje, že jej – pouštního pastýře - posílá k nejmocnějšímu vládci světa s požadavkem osvobození od obrovské otrocké dřiny, do níž faraón uvrhl svobodné Židy, reaguje Mojžíš na několika rovinách.

Zdá se, že přitom (1) ze sebe dělá hloupého, nebo (2) je z toho celý pryč a hltá každé slovo, nebo (3) se rozpomíná na svůj neslavný pokus osvobodit své zotročené soukmenovce, a ve skutečnosti se na tom vůbec nechce podílet, nebo (4) má upřímné dotazy a snaží se vypořádat s tou totálně prapodivnou situaci, že hlas vychází z hořícího keře. A my si představujeme, že ten hlas je burácející, děsivý i přívětivý zároveň.

K čemu „sestoupení“?

„Sestoupení“ je jistojistě součástí Božího repertoáru. Poprvé to takhle nahrál na Adama a Evu - na ten milý, ale vykolejený pár na začátku Knihy. Slyšeli Hospodinovy kroky, jak se prochází zahradou během té části dne, kdy vál svěží vánek (můj volný překlad hebrejského „Duch dne - לרוח היום"). Bůh Stvořitel tam byl. A oni ho SLYŠELI. Aby jej slyšeli, musel tam být nějakým způsobem fyzicky přítomen. Závěr: On sestoupil!

Pak došlo ke všem těm nepříjemným událostem, o kterých lidé (včetně mého přítele Ašera) psali a píší. Všemohoucí se zjevil Abrahamovi, Gedeónovi, Samsonovi, Ezechielovi i Samsonově rodině. Avšak do tohoto popisu užívajícího činného slovesa „Sestoupil jsem“ Bůh vkládá svou osobní odpověď na volání hebrejských otroků. Proč On sestoupil? Aby je „vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem“ (Exodus 3:8). Tady je řeč o lákavém údělu!

A právě tato osobní složka mne upoutala. Téměř to ukazuje na Janovo evangelium. Ješua praví: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe“ (Jan 6:51). Bůh zas jednou „sestoupil“ - tentokrát v těle! A zase to udělal kvůli osvobození zajatých (Izajáš 61:1 a Lukáš 4:18). Vypadá to, jako by „sestupování“ bylo významným charakteristickým rysem Věčného. On dělá právě tohle - mnoha náboženským tradicím navzdory. Jeho „programem“ je OPRAVDU být s námi. (Viz Jakub 4:7, Exodus 25:8, 33:14, Matouš 28:20).

Sestup ke mně dolů!

Chci přebývat s ním, a on aby dlel ve mně. Jeho „sestupování“ mi ukazuje jeho osobní zájem, ochotu k oběti, neutuchající rozhodnutí zabývat se mým haraburdím, jeho schopnost změnit moje já. Zjevení skutečného Mesiášova života bylo naprosto nezbytné. Jak jinak by mohl Bůh splnit svůj plán zachránit lidstvo a mě? To nemohl udělat na dálku, jako volání přes Skype. Jedinou cestou bylo „sestoupit“ a osobně se o to postarat.

Stejně jako tehdy v Egyptě slyšel naše volání, slyší jej právě teď. „Volám k tobě, pane. Slyš mé volání. Sestup! Vždyť už jsi sestoupil a ukázal jsi mi, kdo jsi. Potřebuji tě však každý den. Pomoz mi uslyšet tě, když se procházíš v zahradě a lámeš chleba! Pomoz mi vnímat tvou blízkost, když mám pocit, že jsi ode mne daleko. Pojď dolů, Pane.“


Co je to biblické pokání?

Asher

Ašer Intrater mluví o biblickém pokání a o víře v evangelium jako o dvou prvních krocích víry. Sledujte ZDE!


Zpět
Zpět