Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 7/9/2018 Služba Revive Israel

Když stojíš mezi dvěma světy

Malek Gavris

globe

Připadáš si jako mezi dvěma silami - na jedné straně láskou k věcem tohoto světa, na druhé lhostejností k veškerému dění? Já tedy ano!

1. list Janův 2:15 nám říká, že „láska k tomuto světu“ je hříchem a odděluje nás od lásky Otcovy: „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.“ Jako Boží děti jsme shůry a bažit pro hmotných statcích či toužit po věcech tohoto světa není pro nás.

Co je to láska?

A přeci Otec tento svět miluje láskou, která jej stojí hodně, protože je spojena s obětí. Láskou tak velikou, že na jeho vykoupení dal svého Syna: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3:16. Vidíme, že On z nebe neshlíží s chladným, kritickým či odtažitým postojem. To my coby lidské bytosti jsme v pokušení takto hledět na věci kolem nás. On se na věci dívá s láskou a pochopením.

Co je to svět?

V obou verších má řecké slovo pro „svět“ týž základ - „kosmos“. Jak tedy můžeme nemilovat svět, a přitom mu projevovat náklonnost?

V Janovi 17:15 se Ješua modlil: „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.“ Pouze mocí Ducha svatého můžeme být na světě, a přitom nebýt z něj. Máme odolávat síle světských vlivů, které nás táhnou k sobě, a současně objímat lidi ze světa Boží milostí a pravdou, jak nám to předvedl Ješua! Tato bitva se vyhrává v modlitbě. Takto se za nás modlil On sám v Janovi 17. kapitole a my máme dělat totéž.

Jakmile se dostaneme do rovnováhy, jsme schopni milovat hříšníka a přitom nenávidět jeho hříchy. Jedině skrze Boží milost jsme schopni najít cestu a vstoupit do ztracenosti zničených lidských životů. Prostitutky, teroristé či dokonce lidé z cizích kultur mohou skrze nás zakusit bezpodmínečnou Otcovu lásku.

Pane dej nám milost ztotožnit se s těmi a milovat ty, kteří procházejí jinými věcmi, než jsme prošli my sami.


Elijášovo proroctví

Dan

Dan Juster hovoří o významné službě smíření v rodinách, která přichází před tím, než se Pán vrátí.

SLEDUJTE ZDE!

Titulky jsou v holandštině, francouzštině, portugalštině a španělštině.


Zpět

Zpět