Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 28/9/2018 Služba Revive Israel

Mojžíšův zákon a milénium

Ašer Intrater

Plnost teprve přijde

Bible

Při pročítání Tóry se nevyhneme zjištění, že je tam popsáno několik sociálních institucí, které zřejmě v dějinách Izraele nikdy nebyly přivedeny k dokonalosti. Například:

  1. Soudní systém
  2. Zemědělský systém
  3. Svátky a kalendář
  4. Kněžství
  5. Obsazení země

Jestliže všechny tyto prvky jsou v Písmu obsaženy (a „Písmo musí platit“ – Jan 10:35), není nasnadě, aby nastal čas, kdy dojdou naplnění? Někteří všechny tyto pasáže zavrhují prostě jako „staro“zákonní, překonané tím „novým“; my však věříme, že skrze Ješuu uzříme „naplnění všeho, co jest“ – včetně všeho, co je v Tóře a v Prorocích, na nebi i na zemi (Skutky 3:21; Ef 1:10).

Nedokončená záležitost

Pokud se toho držíme, můžeme číst Tóru „prorocky“, s tím, že budoucí naplnění je teprve před námi (Matouš 5:17-18). Proroctví týkající se času konce jsou plná odkazů na prvky Tóry: Izajáš 2 líčí tisícileté království, v němž „ze Sijónu vyjde zákon“ (verš 3); dále v kapitolách 60-66 mluví o obnově Sijónu a o novém osídlení země; v kapitole 66 se odvolává na zákony o jídle (verš 17), lévijcích (verš 21), novoluních a dnech odpočinku (verš 23).

Snad nejnáročnějších je devět závěrečných kapitol Ezechiele. Do nejmenších podrobností se tu popisuje stavba nového chrámul (kapitoly 40 to 41), který poté napňuje Boží sláva (kapitola 43), nové kněžstvo a obětní systém (kapitola 44), včetně slavení všech svátků (45), vůdcem je mesiášský Král (46), přičemž se obnovuje i příroda a zemědělství (47) a země je osidlována podle izraelských kmenů (48). Co si máme počít se všemi těmito kapitolami?

Zakončení knihy Jóele popisuje duchovní i ekonomickou obnovu Sijónu po událostech doby konce. Stejně tak Micheáš mluví o opětovném zřízení někdejšího království (Micheáš 4:8). Zacharjáš 14 líčí i obnovu svátků a chrámové bohoslužby po druhém příchodu Mesiáše. Podle těchto dosti početných míst v Písmu to vypadá, že v tisíciletém království dojde k obnově a zachovávání Tóry, což podle učení Ješuy a apoštolů bude odpovídat prioritám a důrazům Nové smlouvy.

Boží království má řád. Tento Boží řád definuje celá Bible, včetně Tóry. („Tóra“ neznamená pouze „zákon“, nýbrž i „vyučování“.) Konečným cílem evangelia Království, které se naplní v miléniu, je obnova Božího řádu na zemi pro Izrael i pro národy. Modleme se za moudrost, jak správně porozumět integraci evangelia, zákona a království v této době konce.


Plné vyjádření jednoty

Cody

Cody Archer mluví o tom, jak je důležité zahrnout do úsilí o jednotu celá pokolení.

SLEDUJTE ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, portugalštině a španělštině.


Zpět

Zpět