Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 19/10/2018 Služba Revive Israel

Vzorec, Který Se V Izraeli Stále Opakuje

Cody Archer

wall

V celé knize Soudců můžeme sledovat jasný vzorec, který se dle mého názoru až dodnes opakuje asi takto:

Po vyjití z Egypta začal izraelský lid dobývat zemi Kenaan (Izrael) a osídlovat ji. Protože nebyli Hospodinu zcela poslušní a nevymýtili ze země modlářství, stalo se pokušením i pro ně. Z pohledu Pána Boha páchali zlo, protože se klaněli a sloužili bohům kananejských národů. Hospodina to rozhněvalo: proto je vydal do rukou kořistníků a prodal je jejich nepřátelům za otroky.

Až na dně

Bezmoc a úzkost je nakonec přiměla obrátit se opět k Pánu a prosit o vysvobození. Výsledkem bylo, že se Hospodin smiloval a vzbudil jim soudce či proroka, který je vysvobodil z rukou nepřátel; jakmile však pomazaný soudce zemřel, lid se opět vrátil ke svým modlářským zvyklostem a dokonce si počínali hůře než jejich otcové (Soudců 2:11-23). A pak se ten vzorec opakoval stále dokola.

Občas byl několik let nebo i desetiletí mezi Izraelem a jeho sousedy mír a pokoj. Jindy se zas nepřátelé začali se zdarem zmocňovat země, kterou Izrael předtím dobyl (Soudců 3:13), a bývaly i doby, že vyjedli veškeré plody práce Izraele a zcela jej vyhladověli (Soudců 6:1-7).

Zdar nebo úpadek Izraele závisel vždy jedině na tom, jak upřímně následovali Hospodina. Když se odchýlili z jeho cest, obrátil se proti nim. Když jej poslouchali a následovali, nic před nimi nemohlo obstát (Soudců 7). Pokání národa přinášelo Boží přítomnost, pokoj, prosperitu a umožňovalo jim získat více země.

Jediné řešení

Ten vzorec se, jak se zdá, opakuje i v moderním Izraeli. Akce teroristů a útoky na izraelské hranice přicházejí v opakujících se vlnách. Věřím, že Bůh tyto věci dopouští proto, aby pozornost svého lidu obrátil k sobě. Ano, můžeme jistě poukázat na ďábla, na antisemitismus, na radikální islám a na spoustu jiného trní, které Izrael píchá do boku - to že je příčina nepokoje. Jenže to všechno není úplný obraz. Dokud nedojde k národnímu pokání a Izrael se neobrátí k Ješuovi s úpěnlivou prosbou o duchovní i tělesnou záchranu, nepočítám u nepřátel Izraele s nějakým brzkým zmírněním.

Ke skoncování s draky se zápalnými bombami, s raketami a s vrtáním tunelů pro teroristy Izrael nepotřebuje nějakou lepší armádu; ne, on se potřebuje obrátit celým srdcem k Bohu svých otců a k jeho Synu Ješuovi.

Díky Bohu existují proroctví o tom, že k tomuto obrácení srdce dojde (Zacharjáš 12; Ezechiel 36)! Celý Izrael bude spasen, až budou volat k Jedinému - Soudci, Proroku a Mesiáši - který je může zachránit (Římanům 11; Matouš 23:39). Ješua na to volání odpoví a porazí všechny národy, které útočí na Izrael (Zacharjáš 14). Poté usedne na Davidův trůn jako věčný Král Izraele a obnoví pokoj a prosperitu nejen v Izraeli, nýbrž po celé zemi (Izajáš 2).

Strážcové, nemlčte!

Modlitba za Izrael, aby se kál a obrátil se jako národ k Ješuovi, má vrcholnou důležitost a prioritu (Římanům 10:1). Neumdlévejme a stůjme v mezeře za tento lid, jenž obnovuje svou zemi, avšak je pod neustálým útokem a pro svého Boha dosud není obnoven.


Jak jednat s mnohoženstvím

Asher

Jak bychom měli jednat s lidmi. kteří žijí v polygamním manželství a uvěří v Ješuu? Ašer Intrater uvádí některé biblické zásady, jak si v takovém případě počínat.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou ve francouzštině, korejštině, polštině. portugalštině, španělštině a holandštině.


Zpět

Zpět