Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 23/11/2018 Služba Revive Israel

Čas konce v zjednodušeném přehledu

Ašer Intrater

reading

Takto lze shrnout tři hlavní a rychle se přibližující události doby konce:

  1. Soužení
  2. Druhý příchod
  3. Milénium

Velkým soužením se rozumí řada celosvětových obtíží, které vyvrcholí mezinárodním útokem na Izrael (Mt 24). Ke druhému příchodu dojde v klíčovém okamžiku této války, kdy již nepřátelské síly téměř dobudou Jeruzalém (Za 14). Milénium je tisícileté království Boží na zemi, kdy na tisíc let zavládne mír a prosperita a kdy Ješua bude panovat jako Král (Zj 20).

Termín „soužení“ souvisí s časem Jákobova „soužení“ u hebrejských proroků (Jr 30:7, Da 12:1). Ty doby nepřinesou jen soužení, nýbrž i probuzení, evangelizaci, nadpřirozenou ochranu, očištění církve a obnovu Izraele.  

Druhý příchod je zásah „v poslední minutě“, kdy Ješua jako velitel Hospodinových vojů porazí síly zla (Zj 19). Tehdy Pán zapudí démony, vstanou mrtví z prvního vzkříšení a Pán nadpřirozenou cestou „přenese“ věrné věřící, aby uvítali Ješuu při jeho návratu na zem.

Po této velké válce nastane Mesiášovo království (milénium). Jeruzalém bude politicky i duchovně hlavním městem světa. V čele vlády stane Ješua a ti, kteří budou panovat spolu s ním. V této spravedlivé společnosti bude vládnout mír a prosperita a bude nastoleno právo.

I v prvním století došlo ke třem velikým událostem (ukřižování, vzkříšení a Letnicím), a to o třech hlavních jarních svátcích - Pesachu, Počítání omeru (židovský náboženský obřad, jehož hlavní náplň spočívá v počítání dnů a týdnů, které uběhly od prvního dne svátku Pesach až do dne předcházejícího svátku Šavuot) a Svátku týdnů (Šavuot, Letnice). Bylo by tedy z biblického hlediska logické, že k událostem času konce dojde o třech svátcích podzimních. Jde o svátek Troubení na šofary (Nový rok), Den smíření a Svátek stánků.

Spojení podzimních svátků s dobou konce bychom mohli shrnout takto:

  1. Troubení na šofary = soužení
  2. Den smíření = druhý příchod
  3. Svátek stánků = milénium

Světová politicko-ekonomicko-sociální situace už k těmto třem událostem směřuje. Ješua tento proces přirovnal k ženě v porodních bolestech. Ty začínají zlehka, s delšími intervaly - a pak nabývají na intenzitě a přicházejí stále rychleji za sebou (Jan 16:21). 

Je naléhavě nutné, abychom se káli, posilovali svou víru a byli tak schopni vítězně obstát v časech, které jsou před námi.


Jak máme žít?

Dan

Dan Juster hovoří o tom, jak v době blížícího se Ješuova druhého příchodu žít v lásce a Boží bázni.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině, španělštině a polštině.


Zpět

Zpět