Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 14/12/2018 Služba Revive Israel

Bůh volá Izrael: vrať se!

Tal Haroniová

mountain

Takto bych jednou větou shrnula Boží plán: Bůh svět stvořil a určil k tomu, aby byl v jeho očích dokonalý, tak aby vše vyjadřovalo jeho dobrotu a přinášelo mu slávu.

Když o tobě Bůh přemýšlel, viděl tě ve tvé plnosti. V dokonalém stavu. Viděl v tobě něco, zač stálo za to zemřít.

Jeho plánem je přivést tě k plnosti tvých možností. V životě jsme jednou nahoře a podruhé dole – a při tom více a více poznáváme, kým jsme a kde jsme se ve svém životě vzdálili od Boží slávy. Skrze tyto zkušenosti rosteme v poznávání Boha a stále více se připodobňujeme originální osobnosti, kterou jsme se při stvoření měli stát.

Ješua přišel, aby nás pozvedl nad představu, jakou si o nás udělal svět. Přišel odhalit to, kým doopravdy jsme, a vykoupit nás – z naší lidské přirozenosti, z naší minulosti, z rodinné kultury – a v zásadě ze všeho, co se v nás protiví původní identitě, kterou nás obdařil Bůh.

Vykoupení národa

Jeho plán přesahuje tvou i mou osobu; přesahuje vše, v co dokážeme doufat nebo co jsme schopni si představit. Vždyť se stará dokonce i o spásu a vykoupení národů! Zamyslel – zamyslela ses někdy nad tím, jak bude tvůj národ vypadat, až dospěje do stavu svého úplného vykoupení? Jaký byl původní Boží plán pro tvůj národ?

Nakonec vše, co má dech, bude chválit Hospodina (Žalm 150:6) – tedy i tvůj národ, kmen, jazyk a lid (Zj 7:9-10)! Jistě – ve škole nás učili, jak se národy utvářely, i o politickém vývoji, který k tomu utváření vedl. Jenže Bůh se na tom vždycky podílel. A stejně jako má jedinečné povolání pro každého jednotlivce, má i zvláštní poslání pro každý národ.

Většinou pro nás nebývá snadné přijít na to, jaké poslání má Bůh pro náš národ. Když tak sleduji zběsilý provoz na silnici, je to na hony vzdálené nějakému odrazu Boží dobroty na zemi. A když vidím korupci, kterou je prolezlá naše vláda i armáda, je pro mne těžké věřit, že to s námi Bůh ještě nevzdal.

A přece: Bůh ten národ stvořil, má pro něj poslání. Nedovolme, aby to byly naše dějiny nebo naše nevykoupená kultura, co bude určovat poslání našeho národa. Bůh si používá pro vykoupení našeho národa věřícího ostatku v každém národě, kmeni i jazyce.

Izrael – chybějící kamínek v mozaice
„Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael…“ (Římanům 11:25-26)

O jakém tajemství zde Pavel mluví? Znamená plnost pohanů opravdu pro každý národ vykoupení? Co když se to netýká přesného počtu lidí, kteří vejdou do království, nýbrž každé skupiny lidí, která dosáhne v plné míře proměny?

Pokud toto platí, nemůžeme Izrael ignorovat. Vždyť u něj koneckonců všechno začalo. Jednou skupinou lidí, jednou rodinou, jedním národem, který si Bůh vyvolil, aby světu ukázal svou slávu, milosrdenství i spravedlnost. Co když tím chybějícím kaménkem je Izrael?

Vidím to jako určitý cyklus: Bůh chtěl mít ve svém království všechny národy. Nikdy nechtěl, aby kterýkoli vypadl. Chce, aby každý spatřil a zakusil jeho slávu. Proto nejprve to, kým je on sám, ukázal Izraeli – a pak ve vhodný čas otevřel přístup i všem ostatním. Izrael se však musel stát zatvrzelým. To mělo napomoci tomu, aby mohl Boha objevit každý národ i každý člověk.

Teď probíhá opačný proces: národy, pohanské kultury začínají díky vykoupení vstupovat do plnosti – a při vstupu do této své Bohem darované plnosti volají též izraelský lid, aby se i on vrátil ke svému Bohem darovanému poslání. Když národy reagují na Boží dobrotu, může dosáhnout vykoupení také Izrael. Když půjdeme touto cestou, uvidíme vykoupení celého světa. Dosáhneme plnosti, tak jak to měl Bůh původně v plánu.


Tvé dcery budou prorokovat

Asher

Ašer Intrater mluví o spojitosti mezi Duchem proroctví, předávání mezi generacemi a probuzením v čase konce.

Sledujte ZDE!


Zpět

Zpět