Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 11/1/2019 Služba Revive Israel

Přímluvná modlitba (2. část)

Ašer Intrater

Unikla vám 1. část? Čtěte ZDE.

praying

A tady jsou další základní aspekty přímluvné modlitby, které je třeba si osvojit pro „předávání“ štafetového kolíku této modlitby dalšímu pokolení.

6. Usilovně a energicky – Odpověď na modlitbu funguje Božím zásahem, ne naším vlastním úsilím. Na druhé straně skutečná modlitba vyžaduje obrovskou spoustu úsilí. Elijáš se modlil s takovou silou, že zastavil déšť a změnil dějiny (Jakub 5:17). Když uvrhli Šimona (Petra) do žaláře, modlilo se společenství usilovně za jeho propuštění; předtím se totiž zřejmě nemodlili dost důrazně za propuštění Jakuba, takže ho zabili (Skutky 12:1-5). Písmo nás vyzývá, abychom se modlili bez ustání, svědomitě a odvážně (Lukáš 18:1; Římanům 12:12).

7. Ne naše vůle – Často se prostě modlíme za to, co chceme my. Pravá přímluva však začíná zapřením sebe sama a hledáním Boží vůle (Lukáš 9:23). Jedním z největších okamžiků modlitby byl Ješuův prostý, ale pronikavý výkřik „Ať se však nestane má vůle, ale tvá“ (Matouš 26:39-40 – Bible 21. století). Ješua ještě stále hledá ty, kteří se budou takto modlit, neboť to změní celý svět.

8. Podle plánu Království – V modlitbě neprosíme Boha jen o to, aby se uskutečnila Boží vůle v našem vlastním životě, nýbrž aby došlo ke splnění jeho plánu pro lidskou společnost. Tento plán se jmenuje Boží království (Matouš 6:9-10). Jelikož nám řekl, abychom se modlili za příchod tohoto království, můžeme z toho vyrozumět, že modlitba může popohnat Boží záměry týkající se vlády. Koordinujeme naše osobní modlitby s tímto vše zahrnujícím vzorcem a strategií.

9. Za krále (vedoucí) – Toužíme žehnat každému, ale modlit se jmenovitě za každého jedince na této planetě – to prostě nemůžeme! Jak je vidět, měli bychom se modlit za ty, kteří mají největší vliv a mohou zas požehnat mnoha, mnoha dalším. Začíná to u představitelů vlád a patří do toho soudcové i vedoucí představitelé podnikatelské, kulturní a náboženské oblasti (1. Timoteovi 2:1-4). Zvlášť silný vliv na veřejné mínění mají v našem moderním světě představitelé médií.

10. Ve shodě – Modlitba víry zmůže vše, a pokud se takoví modlitebníci přimlouvají ve vnitřní shodě s dalšími, může se moc této modlitby stát desateronásobnou, stonásobnou a ještě větší. Je naší snahou modlit se společně s dalšími, například v modlitebním partnerství, na modlitebních shromážděních nebo pomocí rozsáhlého sdílení určitých modlitebních potřeb a témat internetem ( Matouš 18:19). Určitě by se spolu měli modlit manželé s manželkami (1. list Petrův 3:7).

11. Za jednotu –Ti, kdo se vyznají v duchovním boji, vědí, že zatímco my vždy usilujeme o sjednocení v modlitbě a lásce, démonské síly se neustále snaží přemoci Boží lid tím, že jej rozdělí. Nejvyšším příkladem Ješuovy modlitby je ztotožnění s Bohem (Jan 17:21-23; Lukáš 11:17). Nemodlíte-li se za jednotu, jste možná nevědomky sami součástí problému.

12. V Ješuově jménu – Za vše se modlíme pod vládou a autoritou Mesiáše Ješuy. Jdeme s ním ruku v ruce. Vyhlašování Ješuova jména není jen zbožným pozdravným dodatkem v závěru našich modliteb – slovy „v Ježíšově jménu“ vyjadřujeme vědomí, že stojíme na zemi jako jeho osobní reprezentanti (Jan 14:13-14; 15:16; 16:23-24). Dosah a účinnost takové modlitby nemá hranic.


Čtyři důkazy probuzení v čase konce

Ron

Ron Cantor předkládá čtyři biblické důkazy, že v čase konce před Ješuovým návratem dojde k probuzení.

Sledujte ZDE!


Zpět

Zpět