Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 8/2/2019 Služba Revive Israel

Krev smlouvy a duchovní boj (2. část)

Ašer Intrater

Čtěte první část ZDE!

man

Druhou předností krve je, že ona je znamením našeho práva žít v souladu s pravidly smlouvy a získávat z této smlouvy požehnání. Byli jsme vyvedeni z utrpení, bídy a prokletí „Egypta“ a uvedeni do „zaslíbené země“ mléka a medu. (Jméno Egypta מצריים znamená „úžiny soužení“).

Krev tě označuje jako nádobu, jež má přijímat požehnání. Je znamením, že patříš k privilegované skupině, ke královské rodině (1. list Petrův 2:9). Milost Ješuovy krve nás všechny zve, abychom se stali členy jeho klubu požehnání.

Třetí výhoda: krev má vliv na tvé nitro. Ješuova krev očišťuje naše duše (1. list Janův 1:7) a mluví k našemu svědomí (Židům 12:24 – „Vy stojíte...před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která...volá naléhavěji než krev Ábelova“).

Svědectví Ješuovy krve má nepřetržitý vnitřní duchovní vliv. Poskytuje nám vnitřní vedení a mravní inspiraci.

Židům 9:14 – Čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.

Zhřešíme-li, dosvědčuje Duch svatý našemu duchu, že je třeba provést změnu (Římanům 2:15, 8:16, 9:1). Kajeme-li se a věříme, dává nám Duch svatý záruku, že se na nás už nevztahuje odsouzení. Římanům 8:1 – „Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši [a nechodí podle těla, ale podle Ducha](Český studijní překlad).

Věříme-li v tuto krev, jsme spaseni. Přecházíme do smlouvy milosti. Smlouva krve nám celoživotně poskytuje tyto tři výhody:

  1. Označené území – démoni na nás nemohou útočit
  2. Obnovená požehnání – dostává se nám plného zdraví, moudrosti i zaopatření
  3. Vnitřní vedení – ukazuje nám, jak chodit v milosti a v čistotě

Pomocí těchto tří výhod nám Ješuova krev dává v duchovním boji vítězství nad nepřítelem.

Zjevení 12:10-11 – „Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.“

Všimni si, že důraz na satanovy útoky souvisí s obviňováním. Krev je pro nás zárukou, že je nám odpuštěno, a působí tudíž jako štít proti démonickým útokům. Duchovní hlas krve, který říká, že nejsme odsouzeni, je silnější než démonický hlas odsuzování.

Když využíváme duchovní moc Ješuovy krve, můžeme dosáhnout vítězství nad satanem. Krev však musí být aktivována (a opírat se přitom o naši vlastní oddanost na život a na smrt). Musí zářit z „veřejí“ našich těl, myslí i duší.

Pokud těmto výhodám krve smlouvy porozumíme, můžeme věřit a aktivovat tak její moc ve svých životech. V Ješuově krvi je opravdu moc a s její pomocí můžeme vítězit nad každým útokem zla.


Realita nového stvoření

Aviram

Aviram Eldar hovoří o naší identitě nového stvoření v Kristu a o tom, jak stále obnovujeme svou mysl.

Sledujte ZDE!


Zpět

Zpět