Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 22/2/2019 Služba Revive Israel

Nevyřešený spor Izraele

Cody Archer

Ben Gurion

Z čeho pramenila vášnivá hádka, k níž došlo v Národní radě 14. května 1948 ráno – jen několik hodin před vyhlášením státu Izrael? Název státu a konečné znění deklarace již bylo dohodnuto. Poslední překážkou pro výbor byl odkaz na Boha v textu.

Ben Gurion vnímal v poslední větě deklarace obrat „S důvěrou ve Skálu Izraele (צור ישראל) dosvědčujeme svými podpisy toto Prohlášení…“ tak, že uspokojí jak náboženské, tak sekulární Židy.

Mluvčí náboženských stran, rabi Fishman-Maimon, vyhrožoval, že deklaraci nepodepíše, pokud po slovech „Skálu Izraele“ nebudou následovat slova „a jeho Vykupitele“.  Aaron Zisling z levého křídla Strany práce se stejnou rozhodností hájil opačný směr. Řekl: „Nemohu podepsat dokument, který se jakýmkoli způsobem odvolává na Boha, v něhož nevěřím.“

Většinu času musel toho rána Ben-Gurion věnovat přesvědčování obou stran, že „Skálu Izraele“ lze chápat jako Boha, nebo že je ji možno vykládat jako symbolický způsob odkazu na sílu židovského lidu. Rabi Fishman-Maimon nakonec souhlasil a „Skála Izraele“ zůstala zachována bez dodatku „a jeho Vykupitel“.

Tento spor mezi náboženskými a sekulárními Židy pokračuje dodnes – a je pravděpodobně největším zdrojem rozdělení v židovském národě. Tato záležitost je neuralgickým bodem židovské politiky, a jak se zdá, každý ministerský předseda se k němu staví jako kulička v hracím automatu: ve snaze každého uklidnit poskakuje ze strany na stranu – avšak nikdy s plným úspěchem.

Hluboké zranění

Takové závažné rozkoly či spory žel nejsou v židovském národě ničím novým; jen si připomeňme dobu rozpadu království po Šalomounovi nebo vážné rozkoly, jaké existovaly mezi židovskými sektami v době Ježíše a jeho učedníků – saduceji, farizeji, zélóty, esény atd.

Po rozštěpení království na Judu a Izrael za krále Šalomouna vládla v Izraeli postupně souvislá řada devatenácti špatných králů, s nimiž Bůh nebyl spokojen a nakonec Izraelce poslal do vyhnanství. Naproti tomu Judsko mělo devět dobrých králů, kteří se snažili dělat Bohu radost, a jedenáct špatných. Judejci také skončili v zajetí.

Při četných příležitostech spravedlivé Judsko bojovalo proti zkaženému Izraeli – svým vlastním bratřím; šlo o určitý způsob Božího trestu (1 Kr 15:9-16). Byly též doby, kdy uzavírali spojenectví, což ale obvykle vinou korupce a kompromisu nemívalo dobrý konec.

Právě před dobytím Judska Asyřany Bůh skrze proroka Ezechiele přislíbil, že jednoho dne Judsko s Izraelem sjednotí ve své ruce (Ez 37:15-28). V souvislosti s tímto sjednocením se mluví i o tom, že Bůh shromáždí židovský lid do jeho vlastní země, očistí jej od hříchu a ustanoví nad nimi jednoho Krále navěky. K tomu má ovšem teprve dojít.

Aktivní účast

Nedávno jsem v modlitbě prožíval, jak Otcovo srdce touží opět své syny sjednotit. Týká se to i všech Abrahamových synů podle víry, Židů i pohanských národů, kteří uvěřili v Ješuu jako Krále a Mesiáše. Sjednocený lid či národ nemůže nikdo zastavit (Gn 11:5-6). Představte si, co může Bůh dokázat skrze sjednocený spravedlivý lid z každého kmene a jazyka! Žijeme v době, kdy je toto sjednocování ohrožováno mnoha útoky a je naléhavě třeba vyzývat k modlitbám za tuto jednotu.

Modleme se dál, aby rozdělení Izraele bylo uzdraveno skrze sjednocení s jejich Mesiášem. A spolupracujme bok po boku, podle Ješuovy modlitby u Jana 17 za jednotu v jeho těle po celém světě. A neustaňme, dokud Pán nedosáhne toho, po čem touží a zač prosí!


Neutuchající láska

Asher

Ašer Intrater mluví o Boží lásce, kterou je prostoupena celá Bible. To je síla!

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, polštině, korejštině, portugalštině a španělštině.


Zpět