Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 24/5/2019 Služba Revive Israel

Skála a klíč

Ašer Intrater

Bible

U Matouše 16 dostal Petr (Šimon Kéfas) od Ješuy důležité zjevení. Zde jsou čtyři součásti tohoto historického průlomu:

  1. Ješuovo mesiášství
  2. Novosmluvní společenství víry
  3. Delegovaná duchovní autorita
  4. Ochrana proti satanským silám

Matouš 16:16-19

Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. A tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích.“ (Český studijní překlad)
 
Když někdo obdrží od Ješuy zjevení, stává se členem Ekklésie, obecného novosmluvního společenství víry. Výrazem tohoto členství by měla být aktivní účast na životě místního sboru stejně smýšlejících věřících.

Dostaneme-li z nebe zjevení o Ješuovi, dostáváme z nebe skrze Ješuu také autoritu. Zjevení a autorita mají společný symbolický název „klíče“. Podřizujeme-li se Ješuovi, dostáváme pod ním autoritu (Lukáš 7:7).

Duchovní autorita přichází dvěma cestami: přímo skrze jméno Ješuy a nepřímo skrze vedení místního sboru. V obou případech, přímo či delegovaně, přichází veškerá duchovní autorita skrze poddání se. Být pod přikrytím autority znamená být na chráněném místě, které je bezpečné, jisté a pevné. Je to „skála“. 

V tomto postavení se nám dostává ochrany před silami zla a jsme schopni uvolnit Boží vůli na zemi. Jsme před zlem chráněni do té míry, že by nás nemohly přemoci ani „brány podsvětí“. Máme takovou schopnost realizovat Boží vůli, že co „svážeme“ nebo „rozvážeme“ na zemi, bude svázáno či rozvázáno v nebi.

Platí i opak: nemáme-li osobní zjevení od Ješuy a/nebo nejsme členy místního sboru, máme málo autority ovlivnit skrze Boží království svět k dobrému a zůstáváme vystaveni démonickému útoku.

„Klíčem“ je Ješuovo zjevení spolu s porozuměním duchovní autoritě. „Skálou“ je zjevení Ješuy spolu s aktivním členstvím v místním sboru. Jsme-li na Skále, máme Klíče. Nejsme-li na Skále, Klíče nemáme. Naše nohy by měly být na Skále a v rukou bychom měli mít Klíče.


Probuzení a soužení v čase konce

Asher

Ašer Intrater ukazuje z Písma, že současně s velkými těžkostmi v posledních letech před Ješuovým návratem nastane probuzení. 
Sledujte ZDE!


Zpět